Regulamin

Komunikat nr 4/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie monitoringu i dochodzenia wierzytelności przysługujących Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
z tytułu niezwróconych w terminie materiałów bibliotecznych oraz opłat regulaminowych za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych przysługujących Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

W związku z Zarządzeniem nr 191/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie monitoringu i dochodzenia wierzytelności przysługujących Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w tym wierzytelności
z tytułu opłat za usługi edukacyjne, opłat związanych z postępowaniami o nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz zwrotu nienależnie pobranego stypendium oraz wierzytelności z tytułu niezwróconych w terminie materiałów bibliotecznych oraz opłat regulaminowych za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych przysługujących Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej informuje, że wierzytelności powstałe w Bibliotece podlegają z dniem podpisania Zarządzenia windykacji na następujących zasadach:

 1. Po upływie 30 dni od daty wymagalności należności i jeżeli suma zaległych wierzytelności użytkownika przekracza kwotę 30 zł (łącznych kosztów korespondencji windykacyjnej oraz obsługi czynności windykacyjnych) Biblioteka obowiązana jest do rozpoczęcia czynności windykacji przedsądowej.
 2. Do dłużników zostają wysłane wezwania do zwrotu pozycji i zapłaty naliczonej opłaty
  w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania na adres poczty elektronicznej, zaś w przypadku jego braku listem poleconym na adres zamieszkania.
 3. W przypadku braku reakcji na wezwanie wystawiane jest drugie wezwanie do uregulowania wierzytelności (ostateczne przedsądowe), wzywające dłużnika do uiszczenia należności wraz
  z odsetkami (odsetkami ustawowymi lub odsetkami ustawowymi za opóźnienie) w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Drugie wezwanie doręcza się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 4. Brak wpłaty należności w wyznaczonym terminie określonym w drugim wezwaniu (ostatecznym przedsądowym) stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem do radcy prawnego lub adwokata
  o podjęcie czynności windykacyjnych.
 5. Dłużnik po otrzymaniu wezwania do zapłaty może w terminie 14 dni kalendarzowych zwrócić się
  z pisemnym odwołaniem do Rektora Akademii.
 6. Dłużnik w uzasadnionych przypadkach podyktowanych jego interesem, względami społecznymi, gospodarczymi lub możliwościami płatniczymi ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do Rektora Akademii o umorzenie całości lub części zaległych należności. Wniosek można złożyć jedynie
  w przypadku uprzedniego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 7. W sytuacji gdy suma wierzytelności Akademii względem Dłużnika przekracza kwotę 250 zł, dłużnik w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 3, może wystąpić do Rektora Akademii
  z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na miesięczne raty. Niniejszy wniosek można złożyć jedynie
  w razie uprzedniego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 8. Rozłożenie zadłużenia na raty następuje na podstawie decyzji Rektora Akademii.
 9. W przypadku niemożności zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (na skutek zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia) dopuszcza się:

1) możliwość przekazania innego egzemplarza dokładnie tego samego tytułu, autora
i wydania przez Dłużnika ,

2) możliwość przekazania najnowszego wydania tego samego tytułu i autora, przez Dłużnika ,

3) wpłaty kwoty odpowiednio za 1 egzemplarz:

 1. pozycji wydanych do 31 grudnia 1994 r. uśrednionej wartości materiałów bibliotecznych
  w wysokości 40 zł, powiększonej o koszty pośrednie w wysokości 16 zł ( tj. łącznie 56zł)
 2. pozycji wydanych po 1 stycznia 1995 r. według ich wartości inwentarzowej z zastrzeżeniem przypadku, gdy cena egzemplarza nie przekracza uśrednionej wartości materiałów bibliotecznych, wtedy przyjmuje się kwotę w wysokości 40 zł. powiększonej o koszty pośrednie w wysokości 16 zł (łącznie 56zł)

 

Joanna Potęga

Dyrektor Biblioteki Głównej

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Komunikat nr 1/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie wznowienia działalności Biblioteki Głównej APS w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem NR 350/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 14 maja 2020 r w sprawie zamiany zakresu i okresów obowiązywania ograniczeń określonych w zarządzeniu nr 333/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11marca 2020 r, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, z dniem 25 maja 2020 r. Biblioteka Główna APS wznawia usługi wypożyczeń, zwrotów oraz przyjmowania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Czytelnia oraz Informatorium pozostają zamknięte dla użytkowników do odwołania.

Usługi wypożyczeń, zwrotów oraz przyjmowania opłat realizowane są według zasad opisanych w Instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Komunikatu (zob. więcej). Zasady opisane w Instrukcji obowiązują od 25 maja 2020 r. do odwołania.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (pobierz PDF)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biblioteka Główna stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwanej dalej „Akademią” lub „APS”, którego zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie informacji naukowej z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii i innych nauk społecznych.
2. Zgodnie ze Statutem Akademii nadzór nad działalnością systemu biblioteczno-informacyjnego sprawuje Dyrektor Biblioteki Głównej, który jest odpowiedzialny przed Rektorem za całokształt działalności tego systemu.
3. Dyrektor Biblioteki Głównej:
 1) jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w systemie biblioteczno-informacyjnym Akademii,
 2) organizuje i nadzoruje prace w Bibliotece Głównej oraz pozostałych bibliotekach Akademii wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego,
 3) odpowiada za rozwój i doskonalenie kadry bibliotecznej,
 4) wydaje polecenia i decyzje obowiązujące wszystkich użytkowników, w tym w zakresie spraw związanych z korzystaniem ze zbiorów i przebywaniem na terenie Biblioteki.
4. Organem opiniodawczym Rektora w sprawach rozwoju i działalności Biblioteki jest Rada Biblioteczna. Zgodnie ze Statutem Akademii, do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
 1) ustalanie kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej, zgodnie z potrzebami wynikającymi z działalności dydaktycznej i naukowej Akademii,
 2) opiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej,
 3) opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki Głównej w sprawach działalności biblioteczno-informacyjnej,
 4) określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych oraz ich udostępniania,
 5) opiniowanie projektów planów naukowych i finansowo-rzeczowych Biblioteki Głównej,
 6) wydawanie opinii o kandydatach na stanowiska kierownicze w Bibliotece Głównej,
 7) rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw zleconych przez Rektora.
5. Książki i materiały biblioteczne Biblioteka nabywa w miarę ukazywania się nowości (z zakresu tematyki studiów w APS) na rynku wydawniczym i księgarskim.
6. Szczególne zapotrzebowanie na konkretne tytuły książek i materiały potrzebne do wypełniania zadań badawczych i dydaktycznych w toku studiów Biblioteka realizuje na zamówienie jednostek naukowo-badawczych. W takim przypadku wnioskodawca na pisemnym zamówieniu podaje autora, tytuł, rok wydania i liczbę potrzebnych egzemplarzy.
7. Zakup książek i materiałów potrzebnych do indywidualnych projektów badawczych realizowany jest na podstawie odrębnych ustaleń.
8. Dezyderaty dotyczące zakupów zgłaszane drogą elektroniczną stanowią wyłącznie sugestię zakupu wskazanych pozycji i nie stanowią formalnego wniosku o zakup.

II. STRUKTURA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

W skład Biblioteki wchodzą agendy:

1) Wypożyczalnia i Magazyn,
2) Czytelnia i Pokój pracy grupowej,
3) Informatorium,
4) Wypożyczalnia międzybiblioteczna,
5) Dział gromadzenia i opracowania.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1. Z Wypożyczalni mogą korzystać:
 1) pracownicy APS,
 2) studenci i słuchacze studiów oraz innych form kształcenia prowadzonych w APS,
 3) inni zainteresowani (m.in. użytkownicy Systemu Wypożyczeń Warszawskich) w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Wypożyczenia dokonuje się na podstawie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) lub Karty Czytelnika (dla osób nieposiadających ELS). Kartę czytelnika otrzymuje się na podstawie dowodu osobistego (studenci nieposiadający ELS i słuchacze innych form kształcenia).
3. Wystawienie karty Czytelnika oraz jej duplikatu jest nieodpłatne.
4. Czytelnicze konto komputerowe zawiera pełne dane personalne. Czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Głównej. Dane podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, są gromadzone i przetwarzane wyłączne do celów określonych w art. 4 ustawy o bibliotekach i art. 88 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i służą wyłącznie do realizacji zadań Biblioteki.
5. Osoba korzystająca ze zbiorów Biblioteki informuje Bibliotekę niezwłocznie o wszelkich zmianach powodujących konieczność korekty danych tej osoby, przetwarzanych przez Bibliotekę.
6. Karta jest ważna przez okres studiów lub zatrudnienia w APS.
7. Karty Czytelnika nie wolno odstępować innym osobom – naruszenie tego zakazu pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki zarówno właścicielowi karty, jak i osobie nieprawnie z niej korzystającej.
8. O zagubieniu Karty Czytelnika i zmianie danych osobowych należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę.
9. Ograniczenia liczby udostępnianych woluminów:
 1) pracownicy APS – do 20 woluminów na okres 60 dni,
 2) studenci APS – do 8 woluminów na okres 30 dni,
 3) studenci APS studiujący na dwóch kierunkach – do 12 woluminów na okres 30 dni,
 4) doktoranci APS – do 15 woluminów na okres 30 dni.
10. Termin zwrotu książki można przedłużyć jeden raz – na okres 14 dni. Prolongaty można dokonać wyłącznie przed upływem terminu zwrotu książki. Prolongaty nie można dokonać dla książek dla których dokonano rezerwacji.
11. Zamawianie materiałów bibliotecznych odbywa się za pomocą systemu komputerowego, po podaniu loginu i hasła. Przed wypożyczeniem pozycji w Bibliotece Czytelnik jest obowiązany do każdorazowego wyszukania i zamówienia pozycji książkowej w systemie komputerowym, z wyjątkiem pozycji dostępnych w ramach księgozbioru podręcznego Wypożyczalni (sygnatura z dopiskiem „Podręczny”), które wypożyczane są bez konieczności zamawiania.
12. Zamówione materiały należy odebrać w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane.
13. Ze zbiorów Biblioteki nie wypożycza się:
 1) książek stanowiących księgozbiór Czytelni,
 2) wydawnictw encyklopedycznych, informacyjnych i słowników (z wyjątkiem pozycji wieloegzemplarzowych),
 3) czasopism,
 4) rękopisów,
 5) zbiorów wydanych do roku 1948,
 6) zbiorów specjalnych (w tym prac doktorskich, magisterskich i licencjackich),
 7) pozycji archiwalnych (oznaczonych w katalogu ARCH przy sygnaturze)
 - które są udostępniane wyłącznie w Czytelni.
14. Przetrzymanie książek poza wyznaczony termin zwrotu powoduje zablokowanie konta czytelnika. Czytelnik obowiązany jest uregulować zaległości oraz uiścić opłatę za nieterminowy zwrot w wysokości i na zasadach określonych załącznikiem* do Regulaminu.
15. Książki zwrócone za pomocą „wrzutni” są zdejmowane z Konta Czytelnika następnego dnia roboczego. Czytelnik zobowiązany jest na bieżąco monitorować stan swojego konta w systemie bibliotecznym, zwłaszcza liczbę wypożyczonych książek, terminy ich zwrotu oraz przedłużenia.
16. Zwrot książek może nastąpić przez osobę trzecią, a w uzasadnionych przypadkach poprzez wysłanie pocztą. Termin zwrotu książki jest równoznaczny z datą wysyłki.
17. Niezwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych w terminie uniemożliwia wypożyczenie następnych pozycji.
18. Czytelnik jest obowiązany do natychmiastowego zgłaszania do Biblioteki faktu zagubienia lub zniszczenia książki. Czytelnik odpowiada za stan wypożyczonych książek.
19. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych Czytelnik jest obowiązany dostarczyć inny egzemplarz tego samego materiału bibliotecznego (książka, płyta, czytnik itd.). Jeśli jest to niemożliwe, powinien zakupić inny wskazany przez pracownika Biblioteki.
20. Szkolenia dotyczące:
 1) wyszukiwania w katalogach Biblioteki,
 2) tworzenia zestawień bibliograficznych,
 3) korzystania z baz danych
 - prowadzone są w Informatorium.

 IV. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1. Biblioteka Główna realizuje w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamówienia na konkretne pozycje, których Biblioteka nie posiada, a znajdują się wyłącznie w placówkach poza Warszawą. Pozycji znajdujących się w bibliotekach warszawskich nie sprowadza się.
2. Prawo do korzystania z tej formy udostępniania mają pracownicy, studenci przygotowujący prace dyplomowe i doktoranci.
3. Z materiałów udostępnianych w tej formie można korzystać wyłącznie w Czytelni Biblioteki APS.
4. Zamówienia międzybiblioteczne realizowane są na podstawie odrębnych ustaleń, wynikających z ograniczeń stosowanych w różnych bibliotekach

V. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
2. Z Czytelni zasadniczo nie udostępnia się zbiorów na zewnątrz. Po ustaleniu z dyżurującym bibliotekarzem dopuszcza się krótkoterminowe wypożyczenie książki z Czytelni. Zwrot powinien nastąpić w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki w tym samym dniu co wypożyczenie. Wypożyczenia krótkoterminowe nie mogą ograniczać dostępu do zbiorów Czytelni pozostałym użytkownikom. Pracownik Biblioteki może też dopuścić wypożyczenie nocne lub świąteczne materiałów ze zbiorów Czytelni: w tym przypadku wypożyczenie następuje bezpośrednio przed zamknięciem Biblioteki, a zwrot w terminie uzgodnionym z bibliotekarzem, bezpośrednio po jej otwarciu.
3. Korzystających z Czytelni obowiązuje:
 1) pozostawienie okryć, teczek, toreb itp. w szatni,
 2) okazanie bibliotekarzowi legitymacji lub innego dowodu tożsamości,
 3) cisza, zakaz jedzenia, picia i rozmów telefonicznych.
4. W Czytelni jest wolny dostęp do księgozbioru.
5. Wybrane książki Czytelnik podaje bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń.
6. W Czytelni udostępniane są również książki i czasopisma z Magazynu Głównego. Zamówienia na te materiały składa się bezpośrednio u dyżurującego bibliotekarza.
7. Przy wyjściu z Czytelni czytelnik zwraca materiały biblioteczne..
8. Bibliotekarz dyżurujący w Czytelni kończy udostępnianie zbiorów na kwadrans przed zamknięciem. W tym czasie Czytelnicy zobowiązani są do zakończenia czytania i zwrotu udostępnionych materiałów.
9. Czytelnia dysponuje pokojem pracy grupowej. Pokój dostępny jest w godzinach pracy Czytelni.
10. Komputery w Czytelni przeznaczone są do celów edukacyjnych.
11. Przy komputerze powinna pracować tylko jedna osoba.
12. Zabrania się instalowania w komputerach oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściąganego przez Internet.
13. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, przełączenia lub odłączania poszczególnych elementów.
14. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem i po zakończeniu należy poinformować pracownika o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu.
15. Po zakończeniu sesji należy wykasowywać swoje pliki i katalogi zachowane lokalnie na komputerze. Wszelkie pliki pozostawione przez użytkowników na komputerze będą kasowane.
16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez uprawnione osoby. W przypadku naruszenia regulaminu następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
17. Korzystający z usług mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialni materialnie za straty powstałe z ich winy.
18. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać wyproszone z Czytelni.

VI. ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIEPUBLIKOWANYCH PRAC DOKTORSKICH, MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH

1. Prace doktorskie (nie ogłoszone drukiem) jako jednoegzemplarzowe i na prawach rękopisu udostępnia się wyłącznie w Czytelni APS.
2. Prace magisterskie i licencjackie udostępniane są na stanowiskach komputerowych dostępnych w Czytelni (Archiwum Prac Dyplomowych). Prace niedostępne w systemie APD zamawiane są u dyżurującego bibliotekarza.
3. Studenci czytający prace magisterskie i licencjackie, będące na prawach rękopisu biorą pełną odpowiedzialność za poszanowanie i przestrzeganie przepisów prawa autorskiego oraz własności intelektualnej.
4. Z wyżej wymienionych prac nie wolno wykonywać kopii zarówno z całości, jak i z części.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z INFORMATORIUM BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ APS

1. Informatorium świadczy usługi wszystkim zainteresowanym.
2. Komputery przeznaczone są do edycji tekstów, korzystania z baz danych, poczty elektronicznej i Internetu.
3. Pracownicy Informatorium:
 1) udzielają informacji o funkcjonowaniu Biblioteki,
 2) prowadzą szkolenia dotyczące wyszukiwania w katalogach Biblioteki APS oraz innych Bibliotek,
 3) udzielają instrukcji przy tworzeniu zestawień bibliograficznych,
 4) udzielają pomocy w korzystaniu z baz danych.
4. Do zasad korzystania z komputerów w Informatorium maja odpowiednie zastosowanie postanowienia rozdziału V ust. 11-18 powyżej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czytelnicy nieprzestrzegający przepisów niniejszego Regulaminu mogą być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki.
2. Uwagi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki Głównej.
3. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Biblioteki Głównej lub jego zastępcy.
4. Niezależnie od postanowień Regulaminu Dyrektor Biblioteki Głównej ma prawo ogłaszać Czytelnikom szczegółowe zasady dostępu do zbiorów, precyzować tryb posługiwania się nowymi źródłami informacji itp. Ogłoszenia te są dla Czytelnika obowiązujące. Czytelnika obowiązuje też znajomość indywidualnych komunikatów, przesyłanych przez Bibliotekę.
5. Korzystanie z platform, baz danych i innych oferowanych przez Bibliotekę produktów zewnętrznych regulują odrębne przepisy i zarządzenia.

*Załącznik do Regulaminu Biblioteki Głównej APS

Zasady wnoszenia i wysokość opłaty za nieterminowy zwrot woluminów

1. Opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonego woluminu wynosi 0,30 zł. za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia przypadający po trzecim dniu opóźnienia.
2. Opłata uiszczana jest gotówką u bibliotekarza w wypożyczalni bądź na numer konta

61 2490 0005 0000 4530 3456 2606 Alior Bank z opisem „nieterminowy zwrot książek”

3. Wraz z dokonaniem wpłaty w gotówce, bądź po przedstawieniu dowodu wpłaty na konto
bankowe, pracownik biblioteki odblokowuje czytelnikowi dostęp do konta.

Warszawa 1 stycznia 2018 r.


 Komunikat nr 1/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie uprawnień słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do korzystania z Biblioteki Głównej APS

 

Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej informuje, że:

 • Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (UTW) zaliczani są do osób uprawnionych do korzystania z Wypożyczalni, o których mowa w pkt III.1.2) obowiązującego Regulaminu Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i tym samym przysługuje im prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych z tej Biblioteki.
 • Słuchacze UTW dokonują wypożyczeń na podstawie Karty Czytelnika.
 • Wydanie Karty Czytelnika następuje na wniosek Słuchacza UTW, po założeniu indywidualnego konta czytelnika w elektronicznym systemie bibliotecznym.
 • Do założenia indywidualnego konta w elektronicznym systemie bibliotecznym konieczne jest:
 1. okazanie dowodu osobistego;
 2. okazanie aktualnego indeksu słuchacza UTW APS;
 3. wypełnienia i podpisania Oświadczenia Czytelnika (treść oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu).
 • Słuchacze UTW APS uprawnieni są do wypożyczeń maksymalnie 3 egzemplarzy książek na okres 30 dni.

 

Załącznik nr 1

do Komunikatu nr 1/2019 Dyrektora Biblioteki Głównej

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

 

OŚWIADCZENIE CZYTELNIKA

Nazwisko, Imiona .......................................................................................................................

Nr indeksu …………………………………………………………………………..………………………………………………..

Adres stały zamieszkania ……......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PESEL ...........................................................................................................................................

Adres do korespondencji.............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………….. ..

 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wraz z informacją o opłatach za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych i informacją o możliwości dochodzenia roszczeń przez APS w stosunku do czytelników nieprzestrzegających postanowień Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

__________________________________________________________________________

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: odo@aps.edu.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  1. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Akademii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Takimi prawnie uzasadnionymi interesami są dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 • organy administracji publicznej, urzędy administracji rządowej oraz inne podmioty upoważnione do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • dostawcy usług świadczonych dla Akademii, w szczególności dostawcy systemów teleinformatycznych;
 • podmioty, z którymi Akademia zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na mocy art. 28 RODO.
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, czyli w okresie posiadania statusu słuchacza UTW lub do momentu wygaśnięcia (przedawnienia) roszczeń. Państwa dane osobowe podlegają archiwizacji na mocy przepisów prawa przez czas określony w tych przepisach.
  2. Przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podanie nie będzie możliwe korzystanie z zasobów biblioteki Głównej APS.
  2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl.

 

 

Data .......................................................... Czytelny podpis .......................................................

 

 

Dane osoby do kontaktu (opcjonalnie):

Nazwisko, Imiona .......................................................................................................................

Adres do korespondencji.............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………..

 

Data .......................................................... Czytelny podpis .......................................................


Komunikat nr 1/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w sprawie wznowienia działalności Biblioteki Głównej APS
w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej informuje,
że
zgodnie z Zarządzeniem NR 350/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 14 maja 2020 r w sprawie zamiany zakresu i okresów obowiązywania ograniczeń określonych w zarządzeniu nr 333/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11marca 2020 r, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, z dniem
25 maja 2020 r. Biblioteka Główna APS wznawia usługi
wypożyczeń, zwrotów oraz przyjmowania opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Czytelnia oraz Informatorium pozostają zamknięte dla użytkowników do odwołania.

Usługi wypożyczeń, zwrotów oraz przyjmowania opłat realizowane są według zasad opisanych
w Instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Komunikatu (zob. więcej). Zasady opisane w Instrukcji obowiązują od
25 maja 2020 r. do odwołania.