Zasady rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 zostaną zamieszczone wkrótce

Zasady i terminy rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Dla potrzeb rekrutacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kandydatka i Kandydat potrzebuje założyć własny profil zaufany. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

W APS na studiach stacjonarnych nie ma opłaty czesnego. Czesne pobierane jest na studiach niestacjonarnych. Czesne za studia niestacjonarne wnosi się na indywidualny numer konta wygenerowany dla każdego studenta w systemie USOSweb, w terminach określonych w Zarządzeniu Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne.

Pozostałe opłaty:

 • Opłata rekrutacyjna
 • Opłata za legitymację studencką  ELS

Poniżej zamieszczamy informacje o opłatach edukacyjnych na rok 2021/2022

 • Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne 2021/2022 - link do pliku

 
Uwaga: Opłat czesnego prosimy nie wpłacać na konto przeznaczone do opłaty rekrutacyjnej.

 

Opłata rekrutacyjna

W rekrutacji na studia w APS brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie IRK na dany kierunek studiów i dokonali opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna jest naliczana przez system IRK (automatycznie) na podstawie ilości zapisów w tym systemie.

Opłata rekrutacyjna w rekrutacji 2021/2022 wynosi 85 zł za jeden kierunek (formę i poziom) studiów oraz 150 zł w przypadku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Przy większej liczbie zapisów opłata rekrutacyjna za drugi i kolejne kierunki studiów wynosi tyle samo, czyli 85 zł (oraz 150 zł dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Wyjątek stanowi rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunki pedagogika i pedagogika specjalna, gdzie rekrutacja odbywa się bezpośrednio na specjalności. W tym przypadku opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł bez względu na ilość wybranych w ramach danego kierunku specjalności (jako osobne kierunki traktuje się studia stacjonarne i niestacjonarne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualnie generowany dla każdego kandydata numer konta bankowego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Uwaga:
Wszystkie środki, które trafią na ten nr konta zostaną zaksięgowane tylko i wyłącznie na poczet opłat rekrutacyjnych, dlatego też prosimy nie wpłacać innych opłat (np. za ELS, czy też w przypadku studiów niestacjonarnych opłat czesnego za studia) na ten numer konta.

Opłatę należy wnieść na tyle wcześniej (o ile to jest możliwe), aby o godz. 10.00 w dniu, określanym w terminarzu rekrutacji link do pliku dla danego kierunku studiów jako "Koniec dokonywania opłat rekrutacyjnych", opłata była widoczna (odnotowana) na koncie kandydata w systemie IRK. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie będzie w tym momencie widoczna na koncie kandydata w IRK, to należy wysłać dowód jej dokonania drogą elektroniczną na adres irk@aps.edu.pl. Na dowody opłat czekamy w tym dniu do godziny 13.00.

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej 2021/2022- link do pliku

 

Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
  

Kandydat zakwalifikowany na studia, podczas składania kompletu dokumentów jest zobowiązany do przedstawienia komisji rekrutacyjnej dowodu dokonania opłaty za elektroniczną legitymację studencką. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do składanego kompletu dokumentów. Opłata za ELS wynosi 22 zł (zgodnie z par. 36 ust. 1 Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów, Dz.U. 2018 poz. 1861)

Opłat za elektroniczną legitymację studencką należy dokonywać wyłącznie na konto o numerze (w tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska kandydata oraz nr pesel):

 31 2490 0005 0000 4600 8230 8927 (Alior Bank S.A)


Uwaga:

Kandydaci, którzy są studentami (dot. osób podejmujących studia na drugim kierunku studiów) lub tegorocznymi absolwentami APS i posiadają już ELS wydany przez APS nie otrzymują nowej legitymacji studenckiej. Osoby te nie muszą składać podania o wydanie ELS oraz nie wnoszą związanej z tym opłaty, jeżeli są w ELS jeszcze miejsca na hologramy (należy wprowadzić do systemu IRK aktualny numer indeksu APS).

 • Rekrutacja cudzoziemców

Znajdziesz tu informacje na temat rekrutacji osób nieposiadających obywatelstwa RP:

 • Zasad odbywania studiów przez cudzoziemców w APS link do pliku  
 • Wymogów  dotyczących znajomości języka polskiego link do pliku
 • Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu link do pliku
 • Przeliczania wyników rekrutacyjnych na podstawie zagranicznych dokumentów o wykształceniu link do pliku
 • Dodatkowych dokumentów, jakie cudzoziemcy składają w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia link do pliku

Cudzoziemców zainteresowanych programami stypendialnymi rządu RP zachęcamy do odwiedzenia strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) link do strony

 

 • Akty prawne

Przedstawiamy akty prawne regulujące zasady rekrutacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

Rok ak. 2021/2022

 • Zasady rekrutacji 2021/2022 - skrót - link do pliku
 • Zasady rekrutacji 2021/2022 - uchwała Senatu - link do pliku
 • Zasady rekrutacji 2021/2022 - aktualizacja - uchwała Senatu - link do pliku
 • Zasady rekrutacji 2021/2022 - aktualizacja - załącznik do uchwały Senatu - link do pliku
 • Harmonogram rekrutacji na rok ak. 2021/2022 - link do pliku
 • Oferta rekrutacyjna w rekrutacji 2021/2022 - link do pliku
 • Limity przyjęć na rok ak. 2021/2022 - link do pliku
 • Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad - link do pliku

Rok ak. 2022/2023

Rok ak. 2023/2024