EN

 Postanowienia ogólne

I. BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 1. Biblioteka Głowna stanowi podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, którego zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie informacji naukowej z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii i innych nauk społecznych.
 2. Zgodnie ze Statutem Akademii Pedagogiki Specjalnej nadzór nad działalnością systemu biblioteczno-informacyjnego sprawuje Dyrektor Biblioteki Głównej, który jest odpowiedzialny przed Rektorem za całokształt działalności tego systemu.
 3. Uprawnienia Dyrektora Biblioteki Głównej są następujące:
  • jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni,
  • organizuje i nadzoruje prace w Bibliotece Głównej oraz pozostałych bibliotekach wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego,
  • odpowiada za rozwój i doskonalenie kadry bibliotecznej,
  • wydaje polecenia i decyzje obowiązujące wszystkich użytkowników, w tym w zakresie spraw związanych z korzystaniem ze zbiorów i przebywaniem na terenie Biblioteki.
 4. Organem opiniodawczym Rektora w sprawach rozwoju i działalności bibliotek jest Rada Biblioteczna. Zgodnie z § 25 Statutu Akademii, do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
  • ocena kierunków gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
  • występowanie z wnioskiem do Senatu i Rektora w sprawach związanych z kierunkiem działalności i rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego,
  • przedstawianie kandydatów na dyrektora Biblioteki Głównej
  • występowanie z wnioskiem o odwołanie dyrektora Biblioteki Głównej,
  • rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań dyrektora Biblioteki Głównej.
 5. Nabytki Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej
  • książki i materiały biblioteczne Biblioteka nabywa w miarę ukazywania się nowości (z zakresu tematyki studiów w APS) na rynku wydawniczym i księgarskim,
  • szczególne zapotrzebowanie na konkretne tytuły książek i materiały potrzebne do realizacji zadań badawczych i dydaktycznych w toku studiów Biblioteka kupuje na zamówienie Wydziału lub Instytutu,
  • wnioskodawca (dziekan lub dyrektor Instytutu) na pisemnym zamówieniu podaje autora, tytuł, rok wydania i liczbę potrzebnych egzemplarzy,
  • zakup książek i materiałów potrzebnych do indywidualnych projektów badawczych realizowany jest na podstawie odrębnych ustaleń,
  • dezyderaty dotyczące zakupów zgłaszane drogą elektroniczną stanowią wyłącznie sugestię zakupu wskazanych pozycji i nie stanowią formalnego wniosku o zakup.

II. STRUKTURA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

W skład Biblioteki wchodzą agendy:

 • wypożyczalnia
 • czytelnia
 • informatorium
 • wypożyczalnia międzybiblioteczna
 • oraz dział gromadzenia, opracowania, magazyn
 • foliowanie i drobna konserwacja zbiorów.

Postanowienia szczegółowe

III. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać:
  • pracownicy APS,
  • studenci i słuchacze studiów oraz innych form kształcenia prowadzonych w APS,
  • inni zainteresowani w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Wypożyczenia dokonuje się na podstawie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) lub Karty Czytelnika (dla osób nie posiadających ELS). Kartę czytelnika otrzymuje się na podstawie dowodu osobistego (studenci nie posiadający ELS i słuchacze innych form kształcenia) lub dokumentu stwierdzającego zatrudnienie w APS (w przypadku pracowników).
 3. Wystawienie duplikatu Karty Czytelnika jest odpłatne i wynosi 10 zł.
 4. Czytelnicze konto komputerowe zawiera pełne dane personalne. Czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Głównej. Dane podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i służą wyłącznie do egzekwowania zobowiązań Czytelnika wobec Biblioteki.
 5. Karta jest ważna przez okres studiów lub zatrudnienia.
 6. Karty czytelnika nie wolno odstępować innym osobom – naruszenie tego zakazu pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki zarówno właściciela karty, jak i osoby nieprawnie z niej korzystającej. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki może podjąć decyzję o pozbawieniu czytelnika praw wynikających z posiadania karty czytelnika na czas określony lub skreśleniu z rejestru czytelników.
 7. O zagubieniu karty czytelnika i zmianie danych osobowych należy niezwłocznie powiadomić Wypożyczalnię.
 8. Ograniczenia liczby udostępnianych woluminów:
  • pracownicy APS zatrudnieni na umowę o pracę – do 50 woluminów na okres 90 dni,
  • pracownicy APS zatrudnieni na umowę zlecenie – do 10 woluminów na okres 60 dni
  • studenci APS – do 8 woluminów na okres 30 dni,
  • studenci APS studiujący na dwóch kierunkach – do 12 woluminów na okres 30 dni,
  • studenci studiów doktoranckich APS – do 20 woluminów na okres 90 dni.
 9. Termin zwrotu książki można przedłużyć jeden raz – pracownicy i doktoranci na okres 30 dni, studenci na okres 14 dni. Prolongaty można dokonać wyłącznie przed upływem terminu zwrotu książki. Prolongaty nie można dokonać dla książek dla których dokonano rezerwacji.
 10. Zamawianie materiałów bibliotecznych odbywa się za pomocą systemu komputerowego, po podaniu loginu i hasła. Przed wypożyczeniem pozycji w Bibliotece czytelnik jest zobowiązany do każdorazowego wyszukania i zarezerwowania pozycji książkowej w systemie komputerowym, z wyjątkiem pozycji dostępnych w ramach księgozbioru podręcznego Wypożyczalni (sygnatura z dopiskiem „Podręczny”), które wypożyczane są bez konieczności zamawiania.
 11. Ze zbiorów Biblioteki nie wypożycza się:
  • książek stanowiących księgozbiór Czytelni,
  • wydawnictw encyklopedycznych, informacyjnych i słowników (z wyjątkiem pozycji wieloegzemplarzowych),
  • czasopism (z wyjątkiem powojennych roczników „Szkoły Specjalnej”},
  • rękopisów,
  • zbiorów wydanych do roku 1948,
  • zbiorów specjalnych (w tym prac doktorskich, magisterskich i licencjackich),
  • pozycji archiwalnych (oznaczonych w katalogu ARCH przy sygnaturze).

 Wyżej wymienione pozycje udostępniane są wyłącznie w Czytelni.

 1. Przetrzymanie książek poza wyznaczony termin zwrotu powoduje zablokowanie konta czytelnika na okres 30 dni. Biblioteka może zastosować kary pieniężne. Tryb egzekwowania i ich wysokość określi oddzielne zarządzenie.
 2. Książki zwrócone za pomocą „wrzutni” są zdejmowane z konta czytelnika następnego dnia roboczego.
 3. Niezwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych w terminie uniemożliwia wypożyczenie następnych pozycji.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania do Biblioteki faktu zagubienia lub zniszczenia książki.
 5. Zamówione materiały należy odebrać w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Nieodebranie książek w terminie powoduje blokadę konta na okres 30 dni.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany dostarczyć inny egzemplarz tego tytułu. Jeśli jest to niemożliwe, powinien pokryć koszty wykonania i oprawienia kserokopii, lub za zgodą Dyrektora Biblioteki zakupić inną wskazaną pozycję. Przy wskazywaniu książek do odkupienia Biblioteka może stosować ceny antykwaryczne.
 7. Pracownicy Informatorium prowadzą szkolenia biblioteczne dotyczące:
  • wyszukiwania w katalogach Biblioteki,
  • tworzenia zestawień bibliograficznych,
  • korzystania z baz danych.

IV. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Biblioteka Główna realizuje w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamówienia na konkretne pozycje, których Biblioteka nie posiada, a znajdują się w placówkach poza Warszawą.

Prawo do korzystania z tej formy udostępniania mają pracownicy, studenci seminariów magisterskich i studenci studiów doktoranckich.

Z materiałów udostępnianych w tej formie można korzystać wyłącznie w Czytelni Biblioteki APS.

Zamówienia międzybiblioteczne realizowane są na podstawie odrębnych ustaleń, wynikających z ograniczeń stosowanych w różnych bibliotekach

V. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Z Czytelni nie udostępnia się zbiorów na zewnątrz.
 3. Korzystających z Czytelni obowiązuje:
  • pozostawienie okryć, teczek, toreb itp. w szatni,
  • oddanie bibliotekarzowi legitymacji lub innego dowodu tożsamości,
  • bezwzględna cisza, zakaz jedzenia, picia i rozmów telefonicznych.
 4. W Czytelni obowiązuje wolny dostęp do księgozbioru.
 5. Wybrane książki czytelnik podaje bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń.
 6. W Czytelni udostępniane są również książki i czasopisma z magazynu głównego, z wyjątkiem tych czytelników, którzy mają zablokowane konta z tytułu przetrzymania książek powyżej 14 dni.
 7. Przy wyjściu z Czytelni czytelnik zwraca materiały biblioteczne i odbiera dokument tożsamości.
 8. Bibliotekarz dyżurujący w Czytelni kończy udostępnianie zbiorów na kwadrans przed zamknięciem. W tym czasie czytelnicy zobowiązani są do zakończenia czytania i zwrotu udostępnionych materiałów.

VI. ZASADY UDOSTĘPNIANIA NIEPUBLIKOWANYCH PRAC DOKTORSKICH, MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH

 1. Prace doktorskie (nie ogłoszone drukiem) jako jednoegzemplarzowe i na prawach rękopisu udostępnia się wyłącznie w Czytelni APS.
 2. Zgodę na udostępnienie pracy magisterskiej lub licencjackiej musi wyrazić promotor i dziekan odpowiedniego wydziału. Zgodę na czytanie prac dyplomowych mogą uzyskać wyłącznie studenci odbywający seminaria magisterskie lub licencjackie. Studenci innych uczelni mają ograniczony wgląd do prac dyplomowych obronionych w APS, wyłącznie na zezwolenie władz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Na zezwoleniu umieszcza się autora pracy, tytuł oraz sygnaturę. Zamówione prace, na podst. aktualnego zezwolenie (na max. 3 prace), przechowywane są w Czytelni dwa tygodnie, po tym terminie odsyłane są do magazynu, a zgoda na udostępnienie prac anulowana. W szczególnych przypadkach możliwa jest jednorazowa prolongata. Zamówienie na prace dyplomowe można złożyć w CZYTELNI tylko po uprzednim okazaniu stosownego zezwolenia. Studenci czytający prace dyplomowe, będące na prawach rękopisu biorą pełną odpowiedzialność za respektowanie i poszanowanie prawa autorskiego i własności intelektualnej.
 3. Z wyżej wymienionych prac nie wolno wykonywać kopii zarówno z całości, jak i z części.

VII. REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ APS

 1. Czytelnia internetowa (w INFORMATORIUM) przeznaczona jest wyłącznie dla studentów APS
 2. Przed wejściem do sali należy pozostawić pracownikowi dyżurującemu ważną legitymację (ELS) lub Kartę Czytelnika
 3. Komputery przeznaczone są do edycji tekstów, korzystania z baz danych, poczty elektronicznej i Internetu
 4. Zabrania się korzystania:
  • z gier, stron o tematyce pornograficznej,
  • czatów,
  • programów p2p,
  • komunikatorów internetowych typu Gadu-Gadu, Skype itp.
 5. Limit czasu pracy w sesji internetowej wynosi maksymalnie 1 godzinę dziennie.
 6. Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba.
 7. Zabrania się instalowania w komputerach znajdujących się w INFORMATORIUM oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściąganego przez Internet
 8. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, przełączanie lub odłączanie poszczególnych elementów.
 9. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem i po zakończeniu należy poinformować pracownika o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu.
 10. Po zakończeniu sesji należy wykasowywać swoje pliki i katalogi zachowane lokalnie na komputerze. Wszelkie pliki pozostawione przez użytkownika na komputerze będą kasowane.
 11. Ściągnięte z Internetu sformatowane dane należy zabezpieczyć wysyłając je na swoją skrzynkę e-mail, konto ftp i zapisać je na własny nośnik informacji. Prywatne nośniki (płyty CD, DVD, nośniki pamięci przenośnych - pendrive itp.) mogą być sprawdzane przez dyżurnego bibliotekarza (pod kątem obecności wirusa).
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez uprawnione osoby. W przypadku naruszenia regulaminu następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
 13. Korzystający z usług mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialni materialnie za straty powstałe z ich winy.
 14. Podczas sesji internetowej użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do ogólnie przyjętych zasad kulturalnego zachowania i nie przeszkadzania innym użytkownikom. W INFORMATORIUM obowiązuje zakaz wnoszenia napojów, jedzenia i korzystania z telefonów komórkowych
 15. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać wyproszone z Informatorium. W przypadku powtarzającej się takiej sytuacji mogą otrzymać okresowy lub bezterminowy zakaz korzystania z Czytelni Internetowej

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Czytelnicy nieprzestrzegający przepisów niniejszego Regulaminu mogą być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa do korzystania z Wypożyczalni.
 2. Rada Biblioteczna może dokonać zmian w REGULAMINIE BIBLIOTEKI APS, stosując zapis zmian w aneksie do Regulaminu.
 3. Uwagi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki Głównej.
 4. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Biblioteki Głównej lub jego zastępcy.

Warszawa 3 kwietnia 2013 r

Aktualności

14-12-2017

REJESTRACJA KANDYDATÓW 2018/2019

Zapraszamy do rejestracji w programie ERASMUS na 2018/2019
13-12-2017

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW Akademii Pedagogiki Specjalnej serdecznie zapraszają emerytowanych i obecnych pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na SPOTKANIE WIGILIJNE w dniu 20.12…
15-12-2017

Stanisław Grotecki

Zawiadamiamy z głębokim smutkiem, że 09.12.2017 r. odszedł na zawsze mgr Stanisław Grotecki, afazjolog-terapeuta, nasz kolega z Zakładu Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej.