Komplet dokumentów

ODWOŁANIA OD NEGATYWNEJ DECYZJI

Odwołania od negatywnej decyzji wydanej przez Komisję rekrutacyjną można wnieść na jeden z trzech sposobów:

  1. za pośrednictwem skrzynki EPUAP
  2. osobiście w Kancelarii (ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa 02-353, budynek A, pok. 1099)
  3. listownie na adres korespondencyjny uczelni (ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa 02-353)

Wzór odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 

REZYGNACJE

Zgodnie z zapisem w § 9 Rezygnacja kandydata z udziału w procesie rekrutacji oraz rezygnacja osoby przyjętej na studia przed początkiem roku akademickiego Uchwały nr 344/2022 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. (UCHWAŁA REKRUTACYJNA)
rezygnacja kandydata z udziału w procesie rekrutacji, a także rezygnacja ze studiów osoby na nie przyjętej MUSI zostać złożona osobiście przez kandydata w formie pisemnego oświadczenia. 
Rezygnacja może być dostarczona przez skrzynkę ePUAP lub osobiście do Biura Spraw Studenckich (pokój 3147 lub pokój 3141 – budynek C, I piętro) 

Wzór oświadczenia o rezygnacji

 

W tej zakładce znajdziesz wykazy dokumentów, jakie należy złożyć w Komisji Rekrutacyjnej

Komplet dokumentów na studia w Komisji Rekrutacyjnej składają wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia. Informację o zakwalifikowaniu na studia (lub braku takiej kwalifikacji) otrzyma każdy kandydat zarejestrowany w systemie IRK (który dokonał opłaty rekrutacyjnej) w formie komunikatu na indywidualnym koncie. Dostęp do wyników rekrutacji uzyskuje się wchodząc w zakładkę (będąc zalogowanym na swoim koncie w systemie IRK) "zgłoszenia rekrutacyjne" i sprawdzając pole "status kwalifikacji" w terminach ogłoszonych w harmonogramie rekrutacji. Informacja o terminie, do którego należy złożyć komplet dokumentów jest podana w polu "komentarz" przy danym zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Uwaga:
Dla potrzeb rekrutacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kandydatka i Kandydat potrzebuje założyć własny profil zaufany. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Uwaga:
Nie można w APS podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować.

Kandydaci, którzy nie są pełnoletni i zostali przyjęci na studia składają wraz z kompletem dokumentów oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - link do pliku 

Kandydaci, którzy aplikują na kilka kierunków studiów i otrzymali informację o zakwalifikowaniu się, mogą wraz z kompletem dokumentów przesłać oświadczenie o rezygnacji z aplikacji na pozostałe kierunki studiów - link do pliku

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do złożenia w Uczelni wydruków dokumentów składających się na komplet dokumentów złożonych zdalnie, wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 oraz do okazania na miejscu oryginałów dokumentów o wykształceniu w celu poświadczenia ich kopii za zgodność z oryginałem. Link do pliku

W przypadku upoważnienia osoby trzeciej, osoba przyjęta na studia musi się podpisać na wydrukach:

1) podania o przyjęcie na studia,

2) podaniu o wydanie ELS,

3) oświadczeniu o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia.

Wykazy dokumentów: