Komplet dokumentów

W tej zakładce znajdziesz wykazy dokumentów, jakie należy złożyć w Komisji Rekrutacyjnej

Komplet dokumentów na studia w Komisji Rekrutacyjnej składają wyłącznie osoby zakwalifikowane na studia. Informację o zakwalifikowaniu na studia (lub braku takiej kwalifikacji) otrzyma każdy kandydat zarejestrowany w systemie IRK (który dokonał opłaty rekrutacyjnej) w formie komunikatu na indywidualnym koncie. Dostęp do wyników rekrutacji uzyskuje się wchodząc w zakładkę (będąc zalogowanym na swoim koncie w systemie IRK) "zgłoszenia rekrutacyjne" i sprawdzając pole "status kwalifikacji" w terminach ogłoszonych w harmonogramie rekrutacji. Informacja o terminie, do którego należy złożyć komplet dokumentów jest podana w polu "komentarz" przy danym zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Uwaga:
Nie można w APS podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką kandydat chce studiować.

Kandydaci, którzy nie są pełnoletni i zostali przyjęci na studia składają wraz z kompletem dokumentów oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - link do pliku 

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do złożenia w Uczelni dokumentów składających się na komplet dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 oraz do okazania na miejscu oryginałów dokumentów o wykształceniu w celu poświadczenia ich kopii za zgodność z oryginałem. Link do pliku

W przypadku upoważnienia osoby trzeciej, osoba przyjęta na studia musi się podpisać na wydrukach:

1) podania o przyjęcie na studia,

2) podaniu o wyrobienie ELS,

3) oświadczeniu o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia oraz regulaminem studiów.

Wykazy dokumentów:

ODWOŁANIA OD NEGATYWNEJ DECYZJI

Od decyzji komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi, które można wnieść na jeden z trzech sposobów:

  1. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki EPUAP
  2. osobiście w Kancelarii głównej APS (ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa 02-353, pokój 4069, budynek D)
  3. listownie na adres korespondencyjny Uczelni (ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa 02-353)

Wzór odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 

REZYGNACJE

Zgodnie z zapisem w § 9 "Rezygnacja kandydata z udziału w procesie rekrutacji oraz rezygnacja osoby przyjętej na studia przed początkiem roku akademickiego" Uchwały nr 534/2023 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. (UCHWAŁA REKRUTACYJNA)
rezygnacja kandydata z udziału w procesie rekrutacji, a także rezygnacja ze studiów osoby na nie przyjętej MUSI zostać złożona osobiście przez kandydata w formie pisemnego oświadczenia.

W przypadku kandydatów rezygnujących z udziału w procesie rekrutacji pisemne oświadczenie w tej sprawie powinno zostać złożone w komisji rekrutacyjnej za pośrednictwem kancelarii Uczelni, w przypadku zaś osób rezygnujących ze studiów, na które zostały przyjęte powinno zostać złożone w BSS za pośrednictwem kancelarii Uczelni.

Ww. oświadczenia mogą zostać dostarczone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

Wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji