Instytut Psychologii

Instytut Psychologii został utworzony  w roku 2006.  Jego poprzednikiem był działający w Akademii od 1971 roku Zakład Nauk Psychologicznych, przekształcony w 1987 w Zakład Psychologii.  Od roku akademickiego  1993/1994  funkcjonował on już jako Katedra Psychologii. W jej skład wchodziły Zakład Podstaw Psychologii oraz Zakład Psychologii Klinicznej.

Obecnie w  Instytucie działa siedem katedr i zakładów: Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego, Zakład Metodologii Badań Psychologicznych, Zakład Psychologii Społecznej, Zakład Psychologii Osobowości, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania, Zakład Psychologii Klinicznej Dziecka i Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego.

Na jednolitych magisterskich studiach na kierunku psychologia studiuje ponad siedmiuset  studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach studiów psychologicznych prowadzone są trzy specjalności: Psychologia Kliniczna, Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia oraz Stosowana Psychologia Społeczna. W Instytucie działają studenckie koła naukowe.  

Pracownicy Instytutu są zaangażowani w przygotowywanie i prowadzenie studiów podyplomowych w APS: Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa, Specjalizacja w zakresie Psychologii Klinicznej,  Przeciwdziałanie  Przemocy w Rodzinie, Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  

Badania naukowe prowadzone w Instytucie ogniskują się głównie wokół psychologicznych aspektów zachowań agresywnych, funkcjonowania osób chorujących psychicznie i metod  ich wspierania, promocji zdrowia psychicznego oraz problematyki uzależnień.

Pracownicy Instytutu wykorzystują wyniki swoich prac naukowych i umiejętności profesjonalne w działaniach praktycznych. W ramach tego utrzymywana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami wsparcia dla osób chorujących psychicznie, placówkami medycznymi, ośrodkami pomocy społecznej i szkołami.

W ramach Instytutu działa Akademicka Poradnia Psychologiczna dla Studentów oraz  Pracownia Testów Psychologicznych. Z inicjatywy pracowników Instytutu utworzone zostało w Akademii Laboratorium APSycholab. Od roku 2013 Instytut współpracuje  z samopomocową Grupą Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego  TROP.

 

Znajdź nas na Facebook