EN

Prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą studiów podyplomowych, w wykazie znajdą Państwo wszystkie nasze specjalności - ŻEBY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KLIKNIJ TU

NOWOŚCI W OFERCIE

Studia podyplomowe - Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej. Absolwenci uzyskują kompetencje do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej jako jednej z metod wspomagających rozwój dziecka w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych. Więcej informacji

Studia podyplomowe - Terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wspierania edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych. Studia dają pełne kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Więcej informacji

Studia podyplomowe - Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Głównym celem studiów jest pogłębienie wiedzy o wychowaniu dzieci sprawiających trudności wychowawcze oraz poszerzenie umiejętności budowania systemów rozwiązań w szkole/placówce na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z trudnymi zachowaniami. Więcej informacji

 

 

Studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin - rozszerzony program.

Słuchacze po zrealizowaniu programu studiów otrzymują:

 - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci ze  Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin,                                                                                 - certyfikat I stopnia VIT/Wideotrening Komunikacji/,                                                                                 - certyfikat ukończenia kursu I stopnia SI uprawniające do zgłoszenia się na kurs II stopnia SI,                   - certyfikat ukończenia szkolenia I stopnia w zakresie wykorzystywania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

Więcej informacji

Studia podyplomowe - Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką. Głównym celem studiów jest aktualizacja wiedzy i podniesienie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką) oraz poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego. Więcej informacji

 

Ikona Bezpieczeństwo

Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe. Głównym celem studiów jest pogłębienie posiadanych kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, jak również przygotowanie słuchaczy do wykorzystania nabytej podczas studiów specjalistycznej i fachowej wiedzy w pracy w administracji publicznej oraz służbach publicznych. Więcej informacji

 

""

Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa. Są studiami o charakterze kwalifikacyjnym. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przysposobienia obronnego.
Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, zgodnego
z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Więcej informacji

   

Ikona Wsparcie 1

Studia podyplomowe - Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi. Studia mają na celu wspomóc i doskonalić nauczycieli, wychowawców i wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w przezwyciężaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych ze swoimi podopiecznymi. Więcej informacji

""

Studia podyplomowe - Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, pracowników zespołów interwencji kryzysowej, policji, w ośrodkach uzależnień, pedagogów szkolnych, w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Więcej informacji
""

Studia podyplomowe - Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej - są studiami o charakterze doskonalącym. Przygotowują pedagogów specjalnych do pracy w placówkach dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą w pracy zawodowej. Więcej informacji

"" Studia podyplomowe - Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji - Celem studiów jest rozwój kompetencji społecznych i profesjonalnych pozwalających zbudować warsztat dydaktyczny oraz wychowawczy służący integralnemu rozwojowi uczniów i wypracowaniu oraz realizacji zindywidualizowanej ścieżki ich rozwoju naukowego, osobistego oraz społecznego. więcej informacji...
"" Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 1. edycja studiów - program uzyskał rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Studia adresowane są przede wszystkim do pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników ochrony zdrowia, psychologów, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. więcej informacji...
"" Studia podyplomowe - Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością z elementami terapii zajęciowej - celem studiów jest przygotowanie kadr do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy: pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego – terapeuty, asystenta osoby z niepełnosprawnością intelektualną więcej informacji...

 

Aktualności

13-06-2019

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL!

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL! pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – laureaci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
10-06-2019

Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja z cyklu OSOBA 26-27września 2019. Jedność w różnorodności - Idea i rzeczywistość 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce
29-05-2019

Szkoła Doktorska APS - REKRUTACJA

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej APS