Katedra UNESCO

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej

      

Katedra UNESCO powołana została na mocy porozumienia zawartego 13 października 2004 r., pomiędzy UNESCO - Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej

Zespół:

dr hab. Anna Odrowąż-Coates prof. APS - Kustosz Katedry
Prof. nadzwyczajna w Katedrze Pedagogiki Społecznej (Letnia Szkoła UNESCO, Konferencja RC25 ISA)

dr Marcin Szostakowski - Asystent Administracyjny

Katedra jest strukturą uczelnianą o otwartej formule, do której włączani są pracownicy innych Katedr (m.in. Katedry Pedagogiki Społecznej) i Zakładów APS, wolontariusze oraz stażyści, stosownie do prowadzonych działań organizacyjnych i projektów badawczych.

 Znajdź nas na FB!

 

Stażyści 2021/2022:

Claudia Chovgrani- doktorantka

Stażyści 2020/2021

Szef wolontariuszy - Aleksandra Drążkiewicz - doktorantka

Claudia Chovgrani - doktorantka

Veronique Ebana

Paulina Kamińska-Diduszko - doktorantka

dr Tatiana Kanasz

Katarzyna Odyniec - doktorantka

Magdalena Roszak - doktorantka

dr Małgorzata Agnieszka Zambrowska

Edyta Żebrowska - doktorantka

Realizacja praktyk studenckich 2020/2021:
Karolina Kępka (Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka) 
Weronika Sekuła (Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka)
Badacze powiązani:
dr Ewa Lewandowska - edukacja wczesnoszkolna - Lider projektu - Międzynarodowa konferencja nt. „Idee pedagogiczne Janusza Korczaka: Kształtowanie przyszłości pełnego szacunku świata dla dzieci i ich praw”. University of Patras, Grecja 24-25.10.2019

Lidia Kurcinska- pedagog, niezależny badacz

dr Dominika Zakrzewska-Olędzka - Język hebrajski

doktorant na UCL Basia Vucic - Przewodnicząca Australijskiego Stowarzyszenia Korczaka

                                                                                                                                                                                                                       

 

Adres:
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40; pokój nr 1110/1111; budynek A, 1. piętro
02-353 Warszawa
unescochair@aps.edu.placoates@aps.edu.pl

Adres uczelni macierzystej:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka  40
02-353 Warszawa
Tel. (48 22) 589-36-00; Fax. (48 22) 658-11-18
aps@aps.edu.pl

2020

Anna Odrowąż-Coates, Kurator Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej została zaproszona do wygłoszenia wykładu plenarnego 

poświęconemu pedagogii teatru oraz sylwetce Janusza Korczaka podczas trwającej właśnie

konferencji międzynarodowej "THEATRE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE: EMERGING TRENDS" 

przygotowanej przez międzynarodowe stowarzyszenie

ASSITEJ - International Association of Theatre for Children and Young People

Linki do wydarzenia:

2020

Dzięki wspólnemu wysiłkowi katedry UNESCO na Uniwersytecie Marii Grzegorzewskiej (APS) i konsorcjum 5 włoskich uniwersytetów zostało nawiązane formalne porozumienie o przyjaźni i współpracy. W skład konsorcjum wchodzą: University of Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Pegaso University, University of Naples ‘Federico II’, University of Salerno, University of Sannio.


2019

Dzięki wspólnemu wysiłkowi katedr UNESCO na Uniwersytecie Marii Grzegorzewskiej (APS) i La Universidad Iberoamericana (UNIBE) z siedzibą w Santo Domingo w Republice Dominikańskiej, zostało nawiązane formalne porozumienie o przyjaźni i współpracy.


2014-2018

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking - UNITWIN/UNESCO CHAIRS) powstał w 1992 r. Celem programu jest wspomaganie rozwoju  badań naukowych, kształcenia  oraz rozwój współpracy między uczelniami wyższymi poprzez tworzenie sieci instytucji  naukowych działających w priorytetowych dla UNESCO dziedzinach.

Katedra UNESCO Pedagogiki Społecznej im. Janusza  Korczaka powstała w roku 2004, w wyniku podpisania umowy między Dyrektorem Generalnym UNESCO, a Rektorem Akademii.

Szeroki zakres badań i działalność Katedry w zakresie rozwoju dzieci dały impuls do zmiany jej nazwy na:

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

Działalność Katedry UNESCO im. Januisza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka zgodna jest z priorytetami UNESCO w obszarze nauk humanistycznych i społecznych i koncentruje się wokół wyzwań współczesnego świata, zdefiniowanych w Celach Zrównoważonego Rozwoju. Tematyka organizowanych wydarzeń dotyczy zrównoważonego rozwoju, różnorodności kulturowej, praw człowieka (praw dziecka), międzykulturowości, psychologii i pedagogiki międzykulturowej, jak również współczesnych wyzwań psychologii, pedagogiki i socjologii.

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe, jej reprezentanci uczestniczą w konferencjach, seminariach, debatach i wizytach studyjnych – w kraju i za granicą. Od 2006 r. Katedra organizuje Międzynarodowe Szkoły Letnie dla młodych pracowników naukowych, doktorantów i praktyków, zajmujących się problematyką rozwoju i dobrostanu dziecka.

Ważnym obszarem działalności Katedry jest międzynarodowa współpraca, tak w obszarze interdyscyplinarnych badań naukowych jak i międzynarodowych aktywności dydaktycznych.


PARTNERZY KATEDRY:

  1. International Janusz Korczak Association

  2. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO i Dziekan Wydziału Edukcji Uniwersytetu J.J. Strossmayera w Osijeku (Faculty of Education in Osijek at J.J. Strossmayer University of Osijek (Croatia)  podpisali, w styczniu 2016 roku, porozumienie o współpracy.

  3. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO oraz Rektor APS Prof. Stefan Kwiatkowski podpisali z Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusz Korczaka - Panią Barbarą Sochal porozumianie o współpracy. Wydarzenie to miało miesce w dniu 15 września 2016 roku, podczas uroczystego otwarcia Jubileuszowej 10-tej Międzynarodowej Letniej Szkoły UNESCO, której partnerem było Polskie Stowarzyszenie im. Janusz Korczaka. List intencyjny jest efektem owocnej i długiej wspólpracy obu instytucji i ma na celu intensyfikację wspólnych działań w przyszłości.

Katedra UNESCO im. J. Korczaka  jest jednym z Członków Stowarzyszonych w ramach Sieci CREAN: http://crean-network.org/index.php/membership/members