EN

Strona główna Uczelnia Katedra UNESCO

Katedra UNESCO

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

15-11-2017

Logo Nowe 2

Katedra UNESCO powołana została na mocy porozumienia zawartego 13 października 2004 r., pomiędzy UNESCO - Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka
Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka


 • W związku z planowanymi działaniami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi, Katedra  poszukuje partnerów wśród innych Katedr UNESCO w Polsce.

 • Katedra pilnie poszukuje ambitnej/ ambitnego, zaangażowanej/ zaangażowanego, summennej/ sumiennego  studentki/studenta do prac wolontaryjnych na rzecz Katedry.

          Szczegóły dotyczące wymnagań, zadań i korzyści znajdują się tutaj


Zespół Katedry:

 • p.o. Kuratora Katedry: Dr Urszula Markowska-Manista
 • Założyciel Katedry i jej wieloletni Kurator: Profesor Adam Frączek
 • Adiunkt: Dr Monika Dominiak-Kochanek
 • Asystent: Mgr Dominika Zakrzewska-Olędzka (studentka studiów doktoranckich)
 • Sekretarz organizacyjny: Mgr Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak
 • Wolontariusz: Mgr Paulina Chmiel-Antoniuk (studentka studiów doktoranckich) (od 15 marca 2017 do 30 Września 2017)

Katedra UNESCO - prezentacja

Katedra UNESCO - prezentacja na forum Instytutu Psychologii APS (22 marca 2017 roku)

Informacja o Katedrze UNESCO na stronie PK ds. UNESCO (piąta w kolejności Katedra na stronie) 

Adres:
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40; pokój nr 3607; budynek C, 6. piętro
02-353 Warszawa
unescochair@aps.edu.pl; adamfra35@gmail.com; umarkowska@aps.edu.pl

Adres uczelni macierzystej:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka  40
02-353 Warszawa
Tel. (48 22) 589-36-00; Fax . (48 22) 658-11-18
e-mail : aps@aps.edu.pl; strona www: www.aps.edu.pl

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking - UNITWIN/UNESCO CHAIRS) powstał w 1992 r. Celem programu jest wspomaganie rozwoju  badań naukowych, kształcenia  oraz rozwój współpracy między uczelniami wyższymi poprzez tworzenie sieci instytucji  naukowych działających w priorytetowych dla UNESCO dziedzinach.

Katedra UNESCO Pedagogiki Społecznej im. Janusza  Korczaka powstała w roku 2004, w wyniku podpisania umowy między Dyrektorem Generalnym UNESCO, a Rektorem Akademii.

Szeroki zakres badań i działalność Katedry w zakresie rozwoju dzieci dały impuls do zmiany jej nazwy na:

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

Działalność Katedry UNESCO im. Januisza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka zgodna jest z priorytetami UNESCO w obszarze nauk humanistycznych i społecznych i koncentruje się wokół wyzwań współczesnego świata, zdefiniowanych w Celach Zrównoważonego Rozwoju. Tematyka organizowanych wydarzeń dotyczy zrównoważonego rozwoju, różnorodności kulturowej, praw człowieka (praw dziecka), międzykulturowości, psychologii i pedagogiki międzykulturowej, jak również współczesnych wyzwań psychologii, pedagogiki i socjologii.

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe, jej reprezentanci uczestniczą w konferencjach, seminariach, debatach i wizytach studyjnych – w kraju i za granicą. Od 2006 r. Katedra organizuje Międzynarodowe Szkoły Letnie dla młodych pracowników naukowych, doktorantów i praktyków, zajmujących się problematyką rozwoju i dobrostanu dziecka.

Ważnym obszarem działalności Katedry jest międzynarodowa współpraca, tak w obszarze interdyscyplinarnych badań naukowych jak i międzynarodowych aktywności dydaktycznych.


 PARTNERZY KATEDRY:

 1. International Janusz Korczak Association

 2. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO i Dziekan Wydziału Edukcji Uniwersytetu J.J. Strossmayera w Osijeku (Faculty of Education in Osijek at J.J. Strossmayer University of Osijek (Croatia)  podpisali, w styczniu 2016 roku, porozumienie o współpracy.

 3. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO oraz Rektor APS Prof. Stefan Kwiatkowski podpisali z Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusz Korczaka - Panią Barbarą Sochal porozumianie o współpracy. Wydarzenie to miało miesce w dniu 15 września 2016 roku, podczas uroczystego otwarcia Jubileuszowej 10-tej Międzynarodowej Letniej Szkoły UNESCO, której partnerem było Polskie Stowarzyszenie im. Janusz Korczaka. List intencyjny jest efektem owocnej i długiej wspólpracy obu instytucji i ma na celu intensyfikację wspólnych działań w przyszłości.

Aktualności

14-12-2017

REJESTRACJA KANDYDATÓW 2018/2019

Zapraszamy do rejestracji w programie ERASMUS na 2018/2019
13-12-2017

Spotkanie Wigilijne

REKTOR oraz SAMORZĄD STUDENTÓW Akademii Pedagogiki Specjalnej serdecznie zapraszają emerytowanych i obecnych pracowników APS wraz z rodzinami oraz studentów Uczelni na SPOTKANIE WIGILIJNE w dniu 20.12…
15-12-2017

Stanisław Grotecki

Zawiadamiamy z głębokim smutkiem, że 09.12.2017 r. odszedł na zawsze mgr Stanisław Grotecki, afazjolog-terapeuta, nasz kolega z Zakładu Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej.