Kodeksy etyczne

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników stawia sobie za cel promowanie i zachowanie etosu akademickiego, w jakim mieści się utrzymywanie wzor­ców dobrych obyczajów w życiu akademickim. Przygotowując młodych ludzi do pracy w zawodach określanych jako zawody zaufania społecznego – pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia, dbamy o zachowanie najwyższych standardów etyki zarówno w procesie kształcenia, w pracy badawczej, w obszarze wsparcia administracyjnego działania Uczelni, jak i relacjach interpersonalnych wszystkich członkiń i członków Społeczności Akademii.

Poniżej prezentujemy obowiązujące naszą Społeczność uregulowania związane z etycznym postępowaniem i zasadami zachowania w przypadku naruszenia obowiązujących standardów:

 • Kodeks etyki pracownika naukowego – pobierz w wersji: polskiej >> , angielskiej >>
 • Kodeks etyki doktoranta – pobierz >>
 • Kodeks etyki studentów – pobierz >>
 • Kodeks etyki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - str. 23-27, p. 5.5.2, Księga Zarządzania Jakością - pobierz >>
 • Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji - pobierz >>
 • Rzecznicy dyscyplinarni – zobacz >>

 Dowiedz się więcej

 • Misja Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Mari Grzegorzewskiej - zobacz >>
 • Strategia rozwoju Uczelni na lata 2021-2030 - pobierz >>

Rzecznik Praw i Wartości Akademickich - Prof. dr hab. Rafał Piwowarski
(Uchwała nr 125/2021 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 24 lutego 2021r.), pobierz >>

Rzecznik Praw i Wartości Akademickich, stoi na straży praw i wartości akademickich wynikających z prawa powszechnie obowiązującego i aktów wewnętrznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, a także w szczególności z  tradycji i zwyczajów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Rzecznik w swojej działalności kieruje się zasadami niezależności, bezstronności i poufności oraz dąży do polubownego rozwiązywania sporów wewnątrz wspólnoty uczelni.

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

 1. monitorowanie naruszeń praw i wartości akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
 2. podejmowanie działań w sytuacjach naruszeń, o których mowa w pkt 1, zwłaszcza poprzez
  a. informowanie osób i podmiotów dotkniętych takim naruszeniem o ich uprawnieniach i działaniach możliwych do podjęcia;
  b. wsparcie tych osób i podmiotów w dochodzeniu ich praw przed właściwymi organami lub innymi podmiotami działającymi Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;
  c. stosowanie metod koncyliacyjnych dla rozwiązania sporów i łagodzenia napięć;
 3. podejmowanie działań zapobiegających zachowaniom naruszającym prawa i wartości akademickie;
 4. współpraca z podmiotami powołanymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej do ochrony praw i wartości akademickich.