Nauka

Obszary działalności naukowej

Prowadzone w uczelni w ramach działalności statutowej projekty badawcze nie zakładają podjęcia sformalizowanej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co nie oznacza, że nie mają one wpływu na otoczenie. Zakres prowadzonych badań, ich tematyka ma ścisły związek z polityką społeczną, a pośrednio także z gospodarką i ekonomią. Jako badania pedagogiczno-społeczne nie wytwarzają materialnych produktów cechujących się innowacyjnością i konkurencyjnością krajowej gospodarki, ale wyniki prowadzonych badań przyczyniają się do obniżenia kosztów związanych z występowaniem różnego rodzaju zaburzeń, niepełnosprawności i patologii społecznych, a dzięki lepszej edukacji międzykulturowej, poszukiwaniu szans i identyfikowaniu barier oraz wspieraniu studentów niepełnosprawnych do zdobywania wyższego wykształcenia. 

Realizowane badania dotyczą ważnych potrzeb społecznych, takich, jak m.in. zapobieganie konfliktom światopoglądowym, a szczególnie radykalizacji skrajnych ruchów społecznych, zdrowiu psychicznemu młodzieży i osób dorosłych, wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu dzieci, a także jakości życia osób niepełnosprawnych. Na szczególną uwagę zasługują projekty poświęcone zagadnieniom resocjalizacji osadzonych. Dokładna analiza zagadnienia może skutkować wprowadzeniem zmian w systemie penitencjarnym w Polsce. Ważne z punktu widzenia współpracy z otoczeniem społecznym są projekty podejmujące problematykę uchodźców. Badanie procesu „zakorzenienia” i „oswajania” z polską rzeczywistością dzieci z innych grup kulturowych przyczynia się do poznania procesu kształtowania postaw otwartości, gotowości do spotkania i współpracy. Wymiar społeczny mają także projekty badawcze poświęcone prawnym aspektom życia społecznego w kontekście osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi.

W ostatnim okresie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej zrealizowano wiele projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. W Uczelni są realizowane również projekty zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekty finansowane w ramach projektu Erasmus Plus, jak również kilkadziesiąt projektów badawczych realizowanych corocznie ze środków MNiSW przyznanych Uczelni w ramach subwencji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wyniki badań pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej prezentowane są także na konferencjach i kongresach naukowych w kraju i zagranicą.

Akademia ściśle współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, między innymi w ramach wspólnie realizowanych projektów i podpisanych umów dwustronnych:

  • European Masters Programme in Recovery and Social Inclusion – RAISE
  • RAINBOW HAS Rights through Alliances - Innovating ad Networking Both Within Homes and Schools
  • CAMILLE – Empowerment of Children and Adolescents of Mentally – Parents through Training of Professionals working with children and adolescents
  • ERASMUS PLUS – Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs
  • EOG Founds – Edukacja środowiskowa dla zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli.
  • Współpraca naukowo – badawcza z Narodowym Uniwersytetem Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim (Ukraina), Narodowym Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franka, (Ukraina), Katedrą Socjologii i Pracy Socjalnej Politechniki Lwowskiej, (Ukraina), „Francisc I. Rainer” Anthropology Institute of the Romanian Academy, (Bukareszt, Rumunia), The Kazakh State Women’s Teacher Training University, (Ałma-Ata, Kazachstan), Kazakh National Pedagogical University named after Abai, (Ałma-Ata, Kazachstan), The Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg, Rosja), National Pingtung University (Tajwan).
  • Współpraca naukowo – dydaktyczna z Kaye Academic College of Education, Beer-Sheva, (Izrael), Lwowski Obwodowy Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej we Lwowie (Ukraina).