Perspektywy zatrudnienia

Studia na kierunku pedagogika otwierają możliwości zatrudnienia w charakterze edukatora, wychowawcy, animatora, instruktora, trenera, coacha czy menedżera kultury. Duża i zróżnicowana oferta specjalności pozwala na projektowanie spersonalizowanych ścieżek kariery zawodowej i precyzyjny dobór przyszłego miejsca pracy, zarówno w instytucjach kulturalnych i oświatowych jak i w firmach komercyjnych.

Absolwenci i Absolwentki, znajdą zatrudnienie zgodne ze studiowaną specjalnością, w takich obszarach jak:

  • edukacja: placówki edukacji dorosłych i doskonalenia zawodowego, ośrodki edukacji twórczej,
  • kultura: placówki kultury (domy kultury, kina, teatry, muzea, galerie), amatorskie zespoły artystyczne (szczególnie teatralne i muzyczne), fundacje i stowarzyszenia o kulturalnym profilu,
  • opieka i wychowanie: żłobki i kluby dziecięce,
  • pomoc: świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, instytucje pieczy zastępczej, ośrodki adopcyjne, placówki wsparcia dziennego, domy pomocy społecznej,
  • administracja publiczna: wydziały kultury, działy kształcenia kadr, biura marketingu,
  • rynek pracy:  instytucje pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego. 
  • media: portale edukacyjne i informacyjne, media społecznościowe,
  • przedsiębiorstwa (np. firmy eventowe, firmy szkoleniowe, wydawnictwa, agencje turystyczne, agencje zatrudnienia, działy marketingu i reklamy, działy HR, działy PR
  • własna działalność gospodarcza.