Wczesne inicjacje czytelnicze dzieci z uszkodzeniami słuchu w perspektywie socjokognitywnych uwarunkowań rozwoju sprawności językowych

Agnieszka Dłużniewska

Opis:

Wydanie: 1

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2024

Język publikacji: polski

Liczba stron: 200

Typ publikacji: praca naukowa

Agnieszka Dłużniewska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Surdopedagogiki Instytutu Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, surdologopeda, neurologopeda. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę kształtowania się i doskonalenia kompetencji językowej oraz komunikacyjnej u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu. Podejmowane obecnie przez autorkę eksploracje badawcze koncentrują się na zagadnieniach dotyczących społecznych, poznawczych i metapoznawczych uwarunkowań czytania u osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uszkodzeniami słuchu oraz afazją.

Agnieszka Dłużniewska w proponowanej rozprawie podjęła się zadania wielkiego. Chce:

  1. Uporządkować wiedzę na temat rozwoju języka, czytania i pisania u dzieci z uszkodzonym słuchem;
  2. Ustalić prawidłowości rządzące pierwszymi wysiłkami w zakresie czytania i pisania;
  3. Wydobyć problemy istotne, godne wysiłków, które warto podjąć w badaniach empirycznych.

Są to cele ważne dla ksztalcenia dzieci w ogóle, a dzieci z uszkodzonym słuchem w szczególności. Słusznie bowiem autorka podkreśla brak szerokich badań nad procesem nauki czytania i pisania przez dzieci niesłyszące.

Rozprawa w zupełności odpowiada na pytanie: co się dzieje w świecie z problemem nauki czytania dzieci z uszkodzeniami słuchu? Odpowiedzi na to istotne dla niesłyszących pytanie pozwolą budować zasadne postępowania badawcze, których ostatecznym celem będzie skuteczna nauka czytania. Sądzę, że rozprawa ze względu na szerokość refleksji, ostrość stawianych spraw i perspektywę zasadnych rozwiązań podjętego problemu, będzie pracą ważną w surdopedagogice, najważniejszą dla metodyki pracy nad czytaniem.

z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa

Publikacja przygotowana przez Agnieszkę Dłużniewską wskazuje nowe obszary badań nad rozwojem sprawności językowych dzieci z uszkodzonym słuchem z uwzględnieniem wpływu wczesnych inicjacji czytelniczych. Niewątpliwie ogromną wartością pracy jest podjęcie tej tematyki i wskazanie kierunków postępowania metodycznego dla rodziców, pedagogów, opiekunów i wielu specjalistów zajmujących się rozwojem mowy i rozwojem poznawczym dzieci niesłyszących.

Lektura monografii jest zajmująca i wymagająca, ponieważ autorka dokonuje przeglądu głównie obcojęzycznych wyników badań nad wpływem wczesnych inicjacji czytelniczych dzieci z uszkodzonym słuchem na ich rozwój językowy. To ma/o eksplorowany przez polskich naukowców obszar badań. Niewątpliwie jej odbiorcami powinni być pedagodzy i surdopedagodzy, logopedzi i surdologopedzi, psychologowie [ ... ].

z recenzji dr hab. Aliny Maciejewskiej, prof. Uniwersytetu w Siedlcach

SPIS TREŚCI

Cena:

35,00

Rok wydania:

2024

Strony:

200

ISBN:

978-83-67721-44-8