EN

Strona główna Rekrutacja Praca socjalna Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

04-06-2018

PROFIL PRAKTYCZNY - SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia):

Praca socjalna w pomocy społecznej - specjalność przygotowuje do rozwiązywania problemów w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebne jest profesjonalne wsparcie w ramach pomocy społecznej – gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobistym i społecznym wynikająca z ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji, uchodźstwa.

Praca socjalna na rzecz rodziny - program specjalności koncentruje się wokół zagadnień związanych z rozwojem rodziny, potencjałem, który w niej tkwi oraz trudności jakich może doświadczać (choroba w rodzinie, niewydolność wychowawcza rodziców, konflikty, problemy związane ze starością, zagrożenia warunków bytowych, zachowania o znamionach patologii). W ramach specjalności oferowane są zajęcia, które pozwolą zdobyć wiedzę o mechanizmach funkcjonowania rodziny, zasadach doradztwa pomocowo-wspierającego, a tak-że umożliwią wykształcenie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów rodziny oraz budowania programów na rzecz wspierania rodziny i środowiska lokalnego.

Baner Irk Kopia