Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

 

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów to grupa osób, które, choć pracują w różnych uczelniach, to realizują podobne zadania – zajmują się obsługą toku studiów. Celem inicjatywy jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami dziekanatów (i szerzej całej administracji uczelni), wspieranie się i wzajemna pomoc, a także szukanie dróg do ułatwienia i usprawnienia pracy.

Stowarzyszenie powstało w 2018 roku jako oddolna inicjatywa pracowników zajmujących się obsługą toku studiów. Ma na celu integrację środowiska pracowników administracyjnych uczelni. Dzięki integracji środowiska staje się realnym głosem w dyskusjach na temat szkolnictwa wyższego. Czynnie włącza się w dialog z organizacjami i instytucjami zajmującymi się szkolnictwem wyższym, m.in. poprzez opiniowanie procedur i aktów prawnych dotyczących obsługi przebiegu studiów.

Działalność Stowarzyszenia sprzyja networkingowi – organizowane są spotkania, konferencje i szkolenia tematyczne. Stanowi inspirację do wyjścia poza ramy swojej uczelni, wydziału, biura poprzez aktywny udział w wymianie dobrych praktyk.

Jest to zespół skupiony wokół wspólnych dążeń i wartości. Wspólnota dbająca o integrację środowiska pracowników administracyjnych różnych uczelni. Dążąca do upodmiotowienia pracowników, aby mieli motywację do pracy, a także mogli w pełni wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę. To grono ludzi, którzy wierzą, że ich działania przyczynią się do podniesienia jakości i efektywności obsługi toku studiów, co przyniesie korzyść zarówno studentom, nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracji.

Jednym z zadań jakie stawiają przed sobą członkowie Stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji. Pracę sekcji edukacyjnej koordynuje przedstawicielka Akademii Pedagogiki Specjalnej - Barbara Mroczkowska, kierownik Biura Organizacji Kształcenia. Sekcja edukacyjna jest nową sekcją w strukturze Stowarzyszenia – jej celem jest praca na rzecz Stowarzyszenia poprzez organizowanie przedsięwzięć umożliwiających wzajemną wymianę informacji i wspólną naukę. Będzie wspierać tych, którzy chcą uczyć innych, a także tych, którzy chcieliby uczyć się od innych. Będzie inicjować działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych kompetencji poprzez naukę, samodoskonalenie i wymianę doświadczeń. Pracownicy administracyjni, to grupa różnorodnych osób i ta różnorodność jest siłą.  Dzielmy się swoimi mocnymi stronami i pracujmy nad słabościami.

 

Więcej szczegółów na temat Stowarzyszenia Forum Dziekanatów dostępnych jest na stronie organizacji.

link do strony

Więcej informacji o inicjatywach sekcji edukacyjnej SFD dostępne jest na stronie 

link do strony

 

Kontakt

Ambasadorka Stowarzyszenia Forum Dziekanatów w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

Barbara Mroczkowska

Szczęśliwicka 40, pok. 3066
02-353 Warszawa
tel. (22) 589-36-99

e-mail: bmroczkowska@aps.edu.pl

 

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
ul. Rakowiecka 24
gmach SGH, p. 303
02-521 Warszawa

e-mail: stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl