EN

15 maja 2020 r. odbyły się wybory Dyrektora Instytutu na nową kadencję 2020-2024. Ze względu na sytuację związaną z epidemią, głosowanie miało charakter zdalny. Pracownicy wybrali ponownie dotychczasową Dyrektor, dr hab. Agnieszkę Olechowską. Z grona Profesorów Instytutu do składu nowego Senatu Uczelni wybrana została dr hab. prof APS Małgorzata Makiewicz. Z grona pozostałych pracowników - dr Danuta Emiluta-Rozya. Gratulujemy!Decyzją Rektora APS 30 marca 2020 r. nadano Instytutowi Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Regulamin.

Uchwałą Senatu APS 16 października 2019 r. powołano w Akademii Radę Dyscypliny Pedagogika. Jej przewodniczącym został wieloletni Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych APS, prof. Maciej Tanaś. W skład Rady weszło czworo przedstawicieli społeczności Instytutu: prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, prof. dr hab. Józefa Bałachowicz, dr Katarzyna I. Bieńkowska i dr Marta Krasuska-Betiuk oraz - z urzędu - Dyrektor Instytutu, dr hab. Agnieszka Olechowska.

1 października 2019 r. uruchomiony został w APS nowy kierunek studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Są to pięcioletnie studia magisterskie, nadające kwalifikacje nauczycielskie. Program studiów powstał w IWRCiE, jako owoc współpracy Katedry Pedagogiki Małego Dziecka, Katedry Wczesnej Edukacji i Zakładu Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Program studiów oparty jest na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci, uwzględnia szeroki zakres kompetencji nauczyciela, w tym w obszarze pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Zajęcia na studiach prowadzą wysokiej klasy nauczyciele akademiccy i praktycy, współpracujący w ramach projektów międzynarodowych z wieloma ośrodkami zagranicznymi i wykorzystujący nowoczesne metody profesjonalnego rozwoju studentów. Absolwenci APS w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej od lat wyróżniają się na rynku pracy poziomem wiedzy i umiejętnościami - ustanowienie kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwoliło wprowadzić do programu kształcenia wielu nowości, które zaowocują jeszcze lepszym przygotowaniem studentów do pracy.