EN

Strona główna Uczelnia

Uczelnia

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w Polsce

16-04-2020

Z inicjatywy i staraniem Marii Grzegorzewskiej w 1922 r. ówczesne Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podjęło decyzję o połączeniu Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Fonetycznego im. Jana Siestrzyńskiego, powołując Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (PIPS). Dyrektorem PIPS została Maria Grzegorzewska, sprawującą tę funkcje do śmierci w roku 1967.

Podstawowym zadaniem Instytutu było kształcenie czynnych nauczycieli, przygotowujące ich do zajmowania się dziećmi niepełnosprawnymi, a także kształcenie specjalistów do pracy w szkołach specjalnych dla dzieci głuchych, niewidomych, upośledzonych umysłowo i „moralnie zaniedbanych”. Zarazem jednostka była zobowiązana do rozwijana badań podejmujących problematykę pedagogiki specjalnej.

W latach 1922–1939 Instytut ukończyło (na studiach stacjonarnych i eksternistycznych) 688 osób. Zajęcia dla studentów PIPS prowadziły – poza samą Marią Grzegorzewską – m.in. tak wybitne osobistości polskiej pedagogiki jak Józefa Joteyko, Janusz Korczak, Janina Doroszewska, Halina Jankowska, Natalia Han-Ilgiewicz. W okresie II wojny światowej działalność ta została przerwana, większość wykładowców i pracowników zginęła, a budynek został zniszczony.

Dzięki wysiłkom Marii Grzegorzewskiej PIPS wznowił działalność już 15 maja 1945 r. Ponowna organizacja pracy napotykała jednak liczne przeszkody tak materialne, jak i kadrowe (brak wykładowców). W marcu 1950 r. Instytut został przekształcony w Państwowe Studium Pedagogiki Specjalnej, a jego działalność z polecenia ówczesnych władz oświatowych została ograniczona do zadań dydaktycznych. W 1950 r. wprowadzono nowy kierunek studiów, przygotowujący nauczycieli do pracy z dziećmi kalekimi i przewlekle chorymi oraz uruchomiono studia zaoczne i podyplomowe.

Sytuacja Instytutu uległa poprawie na skutek politycznej „odwilży” w drugiej połowie lat 50. W 1956 r. jednostka powróciła do nazwy Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, zwiększając także liczbę kształconych studentów i na nowo podejmując działalność naukowo-badawczą. W 1955 r. wydłużono tok studiów do dwóch lat. Istotną rolę w rozwoju pedagogiki specjalnej odegrał fakt powołania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Pedagogiki Specjalnej i powierzenie jej kierownictwa profesor Marii Grzegorzewskiej.

Na początku lat 70., w związku z reorganizacją systemu kształcenia specjalnego, wprowadzono daleko idące zmiany także w kształceniu pedagogów specjalnych w PIPS. Najpierw (1970) wydłużono czas studiów do trzech lat, a następnie (1973) dodatkowo o dalszy rok.

W 1970 r. PIPS został przekształcony w samodzielną placówkę typu naukowo-dydaktycznego na prawach uczelni zawodowej, a sześć lat później, w 1976 r., już jako Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, uzyskał uprawnienia uczelni akademickiej kształcącej na poziomie magisterskim. Na początku lat 80. wprowadzono dla pedagogiki specjalnej pięcioletni tok studiów i otwarto nowe kierunki kształcenia. W 1989 r. Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS im. Marii Grzegorzewskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W 2000 r. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała nazwę Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

W 2003 r. Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji zmienił nazwę na Wydział Nauk Pedagogicznych, co bardziej adekwatnie oddawało zakres aktywności dydaktycznej i naukowej środowiska. Od roku akademickiego 2005/2006 Uczelnia realizuje założenia Procesu Bolońskiego - wprowadzono system punktów kredytowych ECTS oraz kształcenie w trybie studiów dwustopniowych. Od roku akademickiego 2006/2007 w APS uruchomiony został Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, a także poszerzono studia o dwa nowe kierunki, tj. edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych (na Wydziale Nauk Pedagogicznych) oraz pracę socjalną (na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych). W tym samym roku Wydział Nauk Pedagogicznych APS otrzymał pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Poczynając od roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych uruchomiony został kierunek socjologia, a od 2008/2009 kierunek psychologia. Od roku akademickiego 2009/2010 Wydział Nauk Pedagogicznych APS prowadzi także studia doktoranckie, co zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego oznacza realizację pełnego cyklu kształcenia akademickiego. W 2018 r. Instytut Edukacji Artystycznej Wydziału Nauk Pedagogicznych został przekształcony w Kolegium Edukacji Artystycznej na prawach wydziału i stanowi samodzielną jednostkę Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Obecnie na wszystkich kierunkach APS studiuje blisko 6000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnia prowadzi także wiele studiów kwalifikacyjnych i podyplomowych. W ramach programu Erasmus APS utrzymuje kontakty z 48 uczelniami zagranicznymi. Jednostki uczelni aktywnie uczestniczą w realizacji przedsięwzięć badawczych z obszarów takich dyscyplin jak pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w dziedzinie nauk społecznych:

5 kwietnia  1989 r.

Ówczesny Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji WSPS im. Marii Grzegorzewskiej uzyskał  uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika.

25 września 2006 r.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów rozszerza uprawnienia Wydziału Nauk Pedagogicznych APS  do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

26 stycznia 2015 r.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych APS otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie socjologia.

29 lutego 2016 r.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznaje Wydziałowi Stosowanych Nauk Społecznych APS uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.


Dziedzina i dyscypliny w których uprawnienia zostały przyznane są zgodne z klasyfikacją wynikająca z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

 

Dyrektorzy PIPS:

 • Prof. dr Maria Grzegorzewska (1922–1967)
 • Doc. dr Otton Lipkowski (1967–1970)
 • Doc. dr Szczepan Larecki (1970–1976)

Rektorzy WSPS:

 • Doc. dr Szczepan Larecki (1976–1981)
 • Doc. dr hab. Włodzisław Sanocki (1981–1982)
 • Prof. dr hab. Czesław Matusewicz (1982–1984)
 • Prof. dr hab. Karol Poznański (1984–1990)
 • Prof. dr hab. Adam Frączek (1991–1994)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (1994–1999)
 • Prof. dr hab. Karol Poznański (1999–2000)

Rektorzy APS:

 • Prof. dr hab. Karol Poznański (2000–2002)
 • Prof. dr hab. Adam Frączek (2002–2008)
 • Dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk (od 2008–2016)
 • Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (od 2016)

Aktualności

03-07-2020

PRAKTYKI STUDENCKIE - ZMIANY

Uwaga! ważny komunikat dotyczący zmiany w realizacji planów studiów w zakresie PRAKTYK
01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…