EN

SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne jednolite magisterskie:

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: medycznych i psychologicznych podstaw zaburzeń specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, metod terapii autyzmu, diagnozy funkcjonalnej oraz konstruowania i realizacji  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Logopedia - absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się, poznają normy rozwoju mowy, będą potrafili rozpoznać nieprawidłowości w tym zakresie oraz realizować profilaktykę logopedyczną. Otrzymają wiedzę na temat różnych form patologii mowy (uwzględniającą wiedzę dotycząca zaburzeń wymowy) oraz stanów opóźnionego rozwoju mowy, opanują umiejętności praktyczne w zakresie: prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami wymowy (dyslalii) oraz zajęć mających na celu likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu (pozostających w związku z zaburzeniami mowy), zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej pochodzenia mózgowego, (np. z dyzartrią, afazją, spektrum autyzmu oraz z zaburzeniami sprzężonymi), obwodowego (np. zaburzeń będących skutkiem uszkodzeń narządu słuchu lub zmian w narządzie głosu) oraz środowiskowego. Zdobędą więc kwalifikacje z zakresu diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie oraz otrzyma wstępne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji logopedycznej. Będą posiadać umiejętności przeprowadzania diagnozy różnicowej. Poznają także sposoby rozpoznawania dysfagii (zaburzeń w połykaniu) i postępowania terapeutycznego w tych przypadkach, czyli problematykę włączoną w zakres kompetencji logopedy w krajach Unii Europejskiej.  Absolwenci zostaną przygotowani do usprawniania osób w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy. Będą posiadać umiejętności współpracy w tym zakresie z innymi specjalistami: lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, itp. Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą przygotowanie do zajmowania stanowiska logopedy w placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych; w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, także specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Absolwenci mogą być również zatrudnieni w resorcie służby zdrowia po ukończeniu studiów podyplomowych specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii albo surdologopedii. Mogą również podjąć pracę w instytucjach dydaktyczno-badawczych, zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy logopedycznej oraz w radiu, telewizji i w ośrodkach kultury.

Pedagogika resocjalizacyjna - absolwenci przygotowani będą do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Uzyskają wiedzę z zakresu teorii dewiacji społecznych, prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej, umiejętność diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Po ukończeniu studiów  absolwenci przygotowani będą do pracy w charakterze nauczyciela wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych.

Surdopedagogika - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć  z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: audiologii i technicznych środków korekcyjnych, psychologii dziecka z wadą słuchu, surdologopedii, polskiego języka migowego (PJM) oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji słuchu i mowy. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób niesłyszących/głuchych, słabosłyszących, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Terapia pedagogiczna - absolwenci przygotowani będą do pracy z osobami (uczniami) z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią). Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą wiedzę na temat uwarunkowań specyficznych trudności w uczeniu się oraz umiejętność diagnozowania specyficznych trudności edukacyjnych, opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych. Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Tyflopedagogika - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w różnym wieku. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:  psychologii osób z niepełnosprawnością wzroku, funkcjonalnej oceny ich potrzeb i możliwości, orientacji przestrzennej i samodzielnego przemieszczania się , rehabilitacji wzroku słabowidzących, brajla i technologii wspomagających edukację i rehabilitację, adaptacji otoczenia fizycznego i materiałów edukacyjnych oraz metodyki kształcenia specjalnego. Będą potrafili  wspierać osoby z niepełnosprawnością wzroku i reprezentować ich interesy, aby przeciwdziałać marginalizowaniu tych osób.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyskają kompetencje w zakresie profilaktyki, wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi w tym m. in. z dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą przygotowanie pedagogiczne do pracy w charakterze terapeuty – pedagoga specjalnego w zespołach wczesnego wspomagania, placówkach wczesnej interwencji oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (żłobki, centra wsparcia rodziny).

 

Baner Irk Kopia

 

Aktualności

03-07-2020

PRAKTYKI STUDENCKIE - ZMIANY

Uwaga! ważny komunikat dotyczący zmiany w realizacji planów studiów w zakresie PRAKTYK
01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…