EN

SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne jednolite magisterskie:

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: medycznych i psychologicznych podstaw zaburzeń specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, metod terapii autyzmu, diagnozy funkcjonalnej oraz konstruowania i realizacji  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Logopedia - absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się, poznają normy rozwoju mowy, będą potrafili rozpoznać nieprawidłowości w tym zakresie oraz realizować profilaktykę logopedyczną. Otrzymają wiedzę na temat różnych form patologii mowy (uwzględniającą wiedzę dotycząca zaburzeń wymowy) oraz stanów opóźnionego rozwoju mowy, opanują umiejętności praktyczne w zakresie: prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami wymowy (dyslalii) oraz zajęć mających na celu likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu (pozostających w związku z zaburzeniami mowy), zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii osób z zaburzeniami w komunikacji językowej pochodzenia mózgowego, (np. z dyzartrią, afazją, spektrum autyzmu oraz z zaburzeniami sprzężonymi), obwodowego (np. zaburzeń będących skutkiem uszkodzeń narządu słuchu lub zmian w narządzie głosu) oraz środowiskowego. Zdobędą więc kwalifikacje z zakresu diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie oraz otrzyma wstępne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji logopedycznej. Będą posiadać umiejętności przeprowadzania diagnozy różnicowej. Poznają także sposoby rozpoznawania dysfagii (zaburzeń w połykaniu) i postępowania terapeutycznego w tych przypadkach, czyli problematykę włączoną w zakres kompetencji logopedy w krajach Unii Europejskiej.  Absolwenci zostaną przygotowani do usprawniania osób w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy. Będą posiadać umiejętności współpracy w tym zakresie z innymi specjalistami: lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami, itp. Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą przygotowanie do zajmowania stanowiska logopedy w placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych; w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, także specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Absolwenci mogą być również zatrudnieni w resorcie służby zdrowia po ukończeniu studiów podyplomowych specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii albo surdologopedii. Mogą również podjąć pracę w instytucjach dydaktyczno-badawczych, zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy logopedycznej oraz w radiu, telewizji i w ośrodkach kultury.

Pedagogika resocjalizacyjna - absolwenci przygotowani będą do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Uzyskają wiedzę z zakresu teorii dewiacji społecznych, prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej, umiejętność diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Po ukończeniu studiów  absolwenci przygotowani będą do pracy w charakterze nauczyciela wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych.

Surdopedagogika - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć  z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: audiologii i technicznych środków korekcyjnych, psychologii dziecka z wadą słuchu, surdologopedii, polskiego języka migowego (PJM) oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji słuchu i mowy. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób niesłyszących/głuchych, słabosłyszących, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Terapia pedagogiczna - absolwenci przygotowani będą do pracy z osobami (uczniami) z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią). Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą wiedzę na temat uwarunkowań specyficznych trudności w uczeniu się oraz umiejętność diagnozowania specyficznych trudności edukacyjnych, opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych. Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Tyflopedagogika - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w różnym wieku. Uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:  psychologii osób z niepełnosprawnością wzroku, funkcjonalnej oceny ich potrzeb i możliwości, orientacji przestrzennej i samodzielnego przemieszczania się , rehabilitacji wzroku słabowidzących, brajla i technologii wspomagających edukację i rehabilitację, adaptacji otoczenia fizycznego i materiałów edukacyjnych oraz metodyki kształcenia specjalnego. Będą potrafili  wspierać osoby z niepełnosprawnością wzroku i reprezentować ich interesy, aby przeciwdziałać marginalizowaniu tych osób.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyskają kompetencje w zakresie profilaktyki, wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi w tym m. in. z dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą przygotowanie pedagogiczne do pracy w charakterze terapeuty – pedagoga specjalnego w zespołach wczesnego wspomagania, placówkach wczesnej interwencji oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (żłobki, centra wsparcia rodziny).

 

Baner Irk Kopia

 

Aktualności

15-09-2020

Inauguracja

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w APS odbędzie się 2 października br. Z tej okazji wykład pt. „Czego o prawie nie wiemy, choć powinniśmy wiedzieć” wygłosi Profesor Ewa Łętowska.
22-09-2020

Dni adaptacyjne dla I roku

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów do udziału w obowiązkowych dniach adaptacyjnych
23-09-2020

Nowe władze KRASP

Prezentujemy nowy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przewodniczący KRASP - prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk zaprosił do współpracy 5 kobiet, a wśród nich Rektor APS dr hab. Bar…