EN

Informacje na rok akademicki 2021/2022 zostaną zamieszczone wkrótce.                    

 

Opłaty za usługi edukacyjne (czesne za studia niestacjonarne)                                                          Opłata rekrutacyjna
Opłata za ELS

CZESNE ZA STUDIA

W APS na studiach stacjonarnych nie ma opłaty czesnego.

Czesne pobierane jest na studiach niestacjonarnych.

Poniżej zamieszczamy informacje o opłatach edukacyjnych na rok 2020/2021:

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne 2020/2021

Cennik usług edukacyjnych 2020/2021(tabela)

Czesne za studia niestacjonarne wnosi się na indywidualny numer konta wygenerowany dla każdego studenta w systemie USOSweb, w terminach określonych w Zarządzeniu Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne (link powyżej). 

UWAGA:
Opłat czesnego prosimy NIE WPŁACAĆ NA KONTO PRZEZNACZONE DO OPŁATY REKRUTACYJNEJ.

 

OPŁATA REKRUTACYJNA (podstawowe informacje)

W rekrutacji na studia w APS brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie IRK na dany kierunek studiów i dokonali opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna jest naliczana przez system IRK (automatycznie) na podstawie ilości zapisów w tym systemie.

Opłata rekrutacyjna w rekrutacji 2020/2021 wynosi 85 zł za jeden kierunek (formę i poziom) studiów oraz 150 zł w przypadku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Przy większej liczbie zapisów opłata rekrutacyjna za drugi i kolejne kierunki studiów wynosi tyle samo, czyli 85 zł (oraz 150 zł dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Wyjątek stanowi rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunki pedagogika i pedagogika specjalna, gdzie rekrutacja odbywa się bezpośrednio na specjalności. W tym przypadku opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł bez względu na ilość wybranych w ramach danego kierunku specjalności (jako osobne kierunki traktuje się studia stacjonarne i niestacjonarne). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualnie generowany dla każdego kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) numer konta bankowego.

UWAGA:
Wszystkie środki, które trafią na ten nr konta zostaną zaksięgowane tylko i wyłącznie na poczet opłat rekrutacyjnych, dlatego też prosimy NIE WPŁACAĆ INNYCH OPŁAT (np. za ELS, czy też w przypadku studiów niestacjonarnych opłat czesnego za studia) NA TEN NUMER KONTA.

Opłatę należy wnieść na tyle wcześniej (o ile to jest możliwe), aby o godz. 10.00 w dniu, określanym w terminarzu rekrutacji dla danego kierunku studiów jako "Koniec dokonywania opłat rekrutacyjnych", opłata była widoczna (odnotowana) na koncie kandydata w systemie IRK. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie będzie w tym momencie widoczna na koncie kandydata w IRK, to należy wysłać dowód jej dokonania drogą elektroniczną na adres irk@aps.edu.pl. Na dowody opłat czekamy w tym dniu do godziny 13.00.

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej 2020/2021

 OPŁATA za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) 

Kandydat zakwalifikowany na studia, podczas składania kompletu dokumentów jest zobowiązany do przedstawienia komisji rekrutacyjnej dowodu dokonania opłaty za elektroniczną legitymację studencką. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do składanego kompletu dokumentów. Opłata za ELS wynosi 22 zł (zgodnie z par. 36 ust. 1 Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów, Dz.U. 2018 poz. 1861)

Opłat za elektroniczną legitymację studencką należy dokonywać wyłącznie na konto o numerze (w tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska kandydata oraz nr pesel):

 31 2490 0005 0000 4600 8230 8927 (Alior Bank S.A)

UWAGA:
Kandydaci, którzy są studentami (dot. osób podejmujących studia na drugim kierunku studiów) lub tegorocznymi absolwentami APS i posiadają już ELS wydany przez APS nie otrzymują nowej legitymacji studenckiej. Osoby te nie muszą składać podania o wydanie ELS oraz nie wnoszą związanej z tym opłaty, jeżeli są w ELS jeszcze miejsca na hologramy (należy wprowadzić do systemu IRK aktualny numer indeksu APS).

Aktualności

20-01-2021

"Jak to jest być mną" - znamy wyniku konkursu Katedry UNESCO

Do konkursu zakwalifikowało się ponad 100 prac z całej Polski. Miło nam ogłosić listę zwycięzców.
18-01-2021

Wykład otwarty - dr Cecilia Zsögön

W ramach kolejnej edycji "Ogrodu nauki" Instytut Pedagogiki zaprasza na wykład otwarty dr Cecilii Zsögön, Universidad de Buenos Aires (profesor wizytująca APS) pt. "Mapping the backlash against human …
18-01-2021

Większość zajęć w semestrze letnim w formie zdalnej

Tę trudną decyzję podjęły władze Akademii, biorąc pod uwagę dobro studentów i wykładowców, a także pracowników administracyjnych uczelni.