dr Katarzyna Nawrocka

Stanowisko: adiunkt

Instytut: Instytut Pedagogiki Specjalnej


Kontakt

E-mail: knawrocka[at]aps.edu.pl

Telefon: 225893515


Główne obszary badawcze

 • kryminologia, profilaktyka przestępczości, penitencjarystyka, problematyka wykonywania kary pozbawienia wolności przez kobiety i ich funkcjonowanie w izolacji więziennej

Publikacje, konferencje, wydarzenia


Biogram

 • Kariera naukowa:  

  doktor nauk humanistycznych, w zakresie pedagogiki (2011), Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej

  Najważniejsze publikacje:

  Zajenkowska, A.,  Jasielska D., Rajchert J., Nawrocka K., (i in.). (2021). Wellbeing and sense of coherence among female offenders and non-offenders: the importance of education, Prison Journal, 1(101), 41-59.

  Nawrocka, K., Zozula, J. (2020). Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w warunkach izolacji penitencjarnej: studium pedagogiczno-prawne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Nawrocka, K., (2020). Organizacja i specyfika pracy penitencjarnej w oddziałach terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami lub upośledzonych umysłowo. W: W. Kieżun, J. Wołejszo i A. Pisarska (red.).  Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Część 2. Racjonalność w zarządzaniu (s. 119-133). Kalisz: Kaliskie Wydawnictwo Przyjaciół Nauk

  Nawrocka, K. (2019). Osoby z niepełnosprawnościami w izolacji penitencjarnej.  W:  E. Grudziewska, M. Mikołajczyk i J. Zozula (red.). Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych (s. 122-137). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Nawrocka, K., Marczak, M. (red.). (2018). Reintegracja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne przy wsparciu potencjału społeczności lokalnej. Lublin: Studio Graficzno - Reklamowe Piotr Cichosz.

  Nawrocka, K. (2018). Analiza postaw rodzicielskich skazanych ojców i ich potencjał psychospołeczny. W: K. Nawrocka, M. Marczak (red.), Reintegracja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne przy wsparciu potencjału społeczności lokalnej (s. 119-135). Lublin: Studio Graficzno - Reklamowe Piotr Cichosz.

  Nawrocka, K. (2014). Ofiary losu i harpie. Umiejętności społeczne kobiet skazanych za zabójstwo. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

  Marzec-Holka, K., Nawrocka, K., Moleda, J. (red.). (2014).  Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji i inkluzji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

   

  Projekty badawcze:

  2013/2014 - Style reagowania w sytuacjach trudnych kobiet skazanych za zabójstwo

  2014/2015 - Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych odbywających karę pozbawienia wolności

  Pełnione funkcje:

  Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

  Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Pedagogicznych

  Opiekun praktyk studenckich

fotografia osoby Katarzyna Nawrocka