dr hab. Beata Hintze, prof. APS

Stanowisko: profesor APS

Instytut: Instytut Psychologii


Kontakt

E-mail: bhintze[at]aps.edu.pl


Biogram

 • Kariera naukowa

  2019stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, Wydział Nauk Społecznych KUL, Lublin

  2005 – stopień  doktora nauk medycznych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

  2001-2003 - szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

  2001- dyplom specjalisty drugiego stopienia w zakresie psychologii klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

  1998 – dyplom pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej, Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Zdrowia

  1995 - dyplom magistra psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

  1995 – dyplom magistra pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

   

  Zainteresowania naukowe

  - diagnoza neuropsychologiczna w zaburzeniach psychicznych i chorobach neurologicznych:

  - diagnoza neuropsychologiczna funkcjonowania poznawczego osób chorujących na schizofrenię z zachorowaniem w okresie adolescencji i dorosłości,

  - ocena nasilenia dysfunkcji poznawczych w schizofrenii w zależności od czynników klinicznych i socjodemograficznych,

  - diagnoza neuropsychologiczna w rozpoznawaniu łagodnych zaburzeń poznawczych                     i otępień

   

  Najważniejsze publikacje

  (w czasopismach punktowanych z ostatnich lat)

  1. Hintze B., Borkowska A. (2011). Nasilenie objawów psychopatologicznych a zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u chorych na schizofrenię w okresie częściowej remisji objawowej.  Psychiatria Polska, 4, 457-467.
  2. Hintze B. (2011). Wzory picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową. Alkoholizm i Narkomania, 2, 99-115.
  3. Hintze B. (2011). Wybrane przekonania i doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem marihuany wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i ich rówieśników bez dysfunkcji. Alkoholizm i Narkomania, 4, 297-314.
  4. Hintze B. (2012). Czy zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u adolescentów chorych na schizofrenię są bardziej nasilone niż u dorosłych chorych na schizofrenię? Psychiatria Polska , 6,  961–973 (Do deficits of working memory and executive functions in adolescent schizophrenic patients are more severe than in adult schizophrenic patients? Should be cited as: Psychiatria Polska, 2012)
  5. Hintze B. (2013). Zaburzenia pamięci operacyjnej jako poznawcze markery endofenotypowe w chorobach psychicznych. Konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania. Studia Psychologica, 2 (13), 55-67. 
  6. Hintze B.(2015). Poczucie koherencji a przekonania dotyczące szkoły i intensywność picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową. Psychologia Rozwojowa, 20 (1), 57-74.
  7. Remberk B., Hintze B., Rybakowski F. (2015) Executive functioning improves after remission of psychosis and may not deteriorate at short follow-up in early-onset schizophrenia. Neuroendocrinology Letters 36(2),153–160.
  8. Hintze B., Borkowska A. (2015). Associations between cognitive function, schizophrenic symptoms, and functional outcome in early-onset schizophrenia with and without a familial burden of psychosis. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 52 (3), 6-13.
  9. Markiewicz A., Hintze B. (2016). Stigma and social support – Similarities and differences in group of women suffering from chronic diseases. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25, 147-158.
  10. Woźniak, P.A., Dymecka-Kuhn, A., Hintze, B. Olędzka-Oręziak, M., Kocwa-Karnaś, A., Ślusarz, A. (2017). Czy hiponatremia wpływa na pamięć wzrokową i funkcje wykonawcze u chorych z psychozą schizofreniczną? Przegląd piśmiennictwa oraz wybrane wyniki badań własnych, Psychiatria, 14, 221-231.
  11. Barczak, A., Hintze, B. (2019). Skala Mini-Cog w diagnostyce przesiewowej otępień, Aktualności Neurologiczne, 19 (3), 141–144,
  12. Barczak, A., Hintze, B. (2020). Otępienie z ciałami Lewy’ego – kryteria diagnostyczne i leczenie, Psychiatria po Dyplomie, 10, 2-6. www.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

  Książki i rozdziały w książkach (z ostatnich lat)

  1. Hintze B. (2010). Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Poradnik dla Osób chorych na schizofrenię i ich bliskich. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii (książka nominowana do nagrody Teofrasta).
  2. Borkowska A., Hintze B. (2012). Obszary zaburzeń funkcji poznawczych w schizofrenii. W: A. Borkowska (red), Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne (s. 13-18). Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
  3. Hintze B. (2012). Dysfunkcje poznawcze we wczesnej schizofrenii w schizofrenii.     W: A. Borkowska (red), Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne (s. 32-35). Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
  4.  Hintze B. (2015) Poradnictwo psychologiczne dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.  W: C. Czabała i S. Kluczyńska (red), Poradnictwo psychologiczne (s. 350-379). Warszawa: PWN.
  5. Hintze, B., Ejsmont, A. (2017). Metody terapeutyczne pomocne w procesie zdrowienia osób chorujących na schizofrenie. Perspektywa profesjonalisty i eksperta przez doświadczenie. W: D. Danielewicz i J. Rola (red.), Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii (303-319). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
  6. Hintze, B (2017). Funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii w okresie adolescencji. Czynniki ryzyka i ochrony. Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

  Projekty badawcze

  (z ostatnich lat)

  1. BW 04/06-II  - „ Diagnoza występowania i funkcji zachowań ryzykownych u osób niepełnosprawnych ruchowo w okresie dorastania”  2006–2009. Kierownik projektu i główny wykonawca.

  2. BW 01/09-III -  „Zaburzenia pamięci operacyjnej, procesów zapamiętywania i funkcjonowanie psychospołeczne osób chorych  na schizofrenię z wczesnym początkiem zachorowania (w okresie adolescencji)”  2009-2011. Kierownik projektu i główny wykonawca.

  3. BSTP 23/12 –I - „Charakterystyka nasilenia zaburzeń poznawczych w przebiegu schizofrenii w dwóch różnych okresach zachorowania: w okresie adolescencji i w okresie dorosłości.”  2012 – 2014. Kierownik projektu i główny wykonawca.

  Pełnione ważne funkcje w APS

  1. Z-ca dyrektora Instytutu Psychologii Stosowanej (2006-2008)
  2. Kierownik Pracowni Psychologii Ogólnej i Społecznej ( 2007-2008).
  3. Sekretarz Komisji ds. Etycznej Badań Naukowych APS (2008-2012)
  4. Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (2008-2012)
  5. Członek Komisji Dyscyplinarna ds. Studentów (2016-2020)
  6. Członek Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych (2012-2016)
  7. Opiekun Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI (2015-2020)
fotografia osoby Beata Hintze