EN

Strona główna Nauka

Nauka

Obszary działalności naukowej

21-10-2019

Działalność naukowa jest jedną ważniejszych funkcji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Zakres badań naukowych prowadzonych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej związany jest z prowadzonymi kierunkami kształcenia i dotyczy szeroko pojmowanej pedagogiki, pedagogiki specjalnej, edukacji artystycznej, profilaktyki społecznej i pracy socjalnej, filozofii, socjologii oraz psychologii.

Interdyscyplinarne badania podstawowe i aplikacyjne koncentrują się wokół zagadnień dotyczących: potrzeb i możliwości kształcenia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie; uwarunkowań i skuteczności procesu rehabilitacji niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie; informatyzacji i komputerowego wspomagania kształcenia specjalnego; typów kreatywności, ich pomiaru, i genezy, konsekwencji porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych, roli klimatu panującego w szkole dla trafności rozpoznawania kreatywności uczniów przez nauczycieli, systemu kształcenia pedagogów specjalnych; rozwoju teorii kształcenia i wychowania specjalnego na tle pedagogiki w innych krajach; funkcjonowania psychospołecznego młodzieży i młodych dorosłych z autyzmem i rozległymi zaburzeniami rozwojowymi, wsparcia w procesie zdrowienia chorych psychicznie, problematyki zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, procesu globalizacji i jego konsekwencji w różnych dziedzinach życia, możliwości i zagrożeń cyberprzestrzeni, etyki w demokracji, socjologii kultury, socjologii i antropologii rodziny, osobowości i rozwoju społecznego, psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby, psychologicznych metod promocji zdrowia, poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej, motywacyjnego podłoża tożsamości, czynników społecznych kształtujących emocjonalne, fizjologiczne i behawioralne reakcje na wykluczenie społeczne, skuteczności przeciwdziałania zniekształceniom pamięci. Większość podejmowanych badań realizowana jest przez interdyscyplinarne zespoły naukowe we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

W ostatnim okresie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej zrealizowano wiele projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Część z tych projektów zakończono (Sonata 1, Sonata 4, Preludium 2). Aktualnie realizowanych jest kilkanaście projektów realizowanych ze środków NCN w ramach ogłoszonych konkursów (Opus 4, Opus 5, Opus7, Opus 9, Sonata 8). Na bieżąco są składane wnioski do nowych konkursów Opus 13, Preludium 13, Miniatura 1. W Uczelni są realizowane również projekty zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekty finansowane w ramach projektu Erasmus Plus, jak również kilkadziesiąt projektów badawczych realizowanych co rocznie ze środków MNiSW przyznanych Uczelni w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego, jak i dotacji celowej MNiSW przyznanej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Dorobek badawczy pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej jest publikowany w postaci monografii lub specjalistycznych artykułów w krajowych lub międzynarodowych czasopismach naukowych umieszczonych na listach MNiSW (Lista A, B, C). Akademia jest także wydawcą 7 czasopism naukowych. Pięć z nich – wydawanych jest w wersji papierowej i wszystkie one posiadają punktację MNiSW. Są to : Szkoła Specjalna (10 punktów na liście B), Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo (10 punktów na liście B) oraz Psychologia Wychowawcza ( 7 punktów na liście B), Praca Socjalna (8 punktów na liście B) oraz Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (8 punktów punktów na liście B). Pozostałe dwa czasopisma naukowe wychodzą w wersji elektronicznej – International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies(IJPINT) oraz Studies in Global Ethics and Global Education. Akademia prowadzi również wydawnictwo naukowe, w którym publikowane są recenzowane monografie naukowe.

Wyniki badań pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej prezentowane są także na konferencjach i kongresach naukowych w kraju i zagranicą. Każdego roku kadra naukowa APS wzbogaca się o co najmniej kilku nowych doktorów i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali swe stopnie na podstawie badań naukowych.

Akademia ściśle współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, między innymi w ramach wspólnie realizowanych projektów i podpisanych umów dwustronnych:

  • European Masters Programme in Recovery and Social Inclusion – RAISE
  • RAINBOW HAS Rights through Alliances - Innovating ad Networking Both Within Homes and Schools
  • CAMILLE – Empowerment of Children and Adolescents of Mentally – Parents through Training of Professionals working with children and adolescents
  • ERASMUS PLUS – Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs
  • EOG Founds – Edukacja środowiskowa dla zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli.
  • Współpraca naukowo – badawcza z Narodowym Uniwersytetem Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim (Ukraina), Narodowym Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franka, (Ukraina), Katedrą Socjologii i Pracy Socjalnej Politechniki Lwowskiej, (Ukraina), „Francisc I. Rainer” Anthropology Institute of the Romanian Academy, (Bukareszt, Rumunia), The Kazakh State Women’s Teacher Training University, (Ałma-Ata, Kazachstan), Kazakh National Pedagogical University named after Abai, (Ałma-Ata, Kazachstan), The Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg, Rosja), National Pingtung University (Tajwan).
  • Współpraca naukowo – dydaktyczna z Kaye Academic College of Education, Beer-Sheva, (Izrael), Lwowski Obwodowy Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej we Lwowie (Ukraina).

Aktualności

08-11-2019

Zmarła Profesor Urszula Eckert

Ze smutkiem informujemy, że zmarła profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej, dr hab. Urszula Eckert – surdopedagog, nauczycielka akademicka, osoba niezwykle oddana sprawie integracji społeczno-zawodowe…
04-11-2019

Czy od pornografii można się uzależnić? Prawie wszystko, czego dowiedzieliśmy się o kompulsywnych zachowaniach seksualnych

Szkoła Doktorska APS zaprasza społeczność naszej Akademii na wykład otwarty dr hab. Mateusza Goli, prof. Instytutu Psychologii PAN oraz Institute for Neural Computation, University of California San D…
04-11-2019

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ ILONY MATYSIAK

Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Ilony Matysiak MŁODZI I WYKSZTAŁCENI W PROCESIE PRZEMIAN POLSKIEJ WSI (Warszawa, Scholar 2019). Spotkanie odbędzie się 27 LISTOPADA (…