EN

Strona główna Nauka

Nauka

Obszary działalności naukowej

21-10-2019

Działalność naukowa jest jedną ważniejszych funkcji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Zakres badań naukowych prowadzonych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej związany jest z prowadzonymi kierunkami kształcenia i dotyczy szeroko pojmowanej pedagogiki, pedagogiki specjalnej, edukacji artystycznej, profilaktyki społecznej i pracy socjalnej, filozofii, socjologii oraz psychologii.

Interdyscyplinarne badania podstawowe i aplikacyjne koncentrują się wokół zagadnień dotyczących: potrzeb i możliwości kształcenia oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie; uwarunkowań i skuteczności procesu rehabilitacji niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie; informatyzacji i komputerowego wspomagania kształcenia specjalnego; typów kreatywności, ich pomiaru, i genezy, konsekwencji porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych, roli klimatu panującego w szkole dla trafności rozpoznawania kreatywności uczniów przez nauczycieli, systemu kształcenia pedagogów specjalnych; rozwoju teorii kształcenia i wychowania specjalnego na tle pedagogiki w innych krajach; funkcjonowania psychospołecznego młodzieży i młodych dorosłych z autyzmem i rozległymi zaburzeniami rozwojowymi, wsparcia w procesie zdrowienia chorych psychicznie, problematyki zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, procesu globalizacji i jego konsekwencji w różnych dziedzinach życia, możliwości i zagrożeń cyberprzestrzeni, etyki w demokracji, socjologii kultury, socjologii i antropologii rodziny, osobowości i rozwoju społecznego, psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby, psychologicznych metod promocji zdrowia, poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej, motywacyjnego podłoża tożsamości, czynników społecznych kształtujących emocjonalne, fizjologiczne i behawioralne reakcje na wykluczenie społeczne, skuteczności przeciwdziałania zniekształceniom pamięci. Większość podejmowanych badań realizowana jest przez interdyscyplinarne zespoły naukowe we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

W ostatnim okresie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej zrealizowano wiele projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Część z tych projektów zakończono (Sonata 1, Sonata 4, Preludium 2). Aktualnie realizowanych jest kilkanaście projektów realizowanych ze środków NCN w ramach ogłoszonych konkursów (Opus 4, Opus 5, Opus7, Opus 9, Sonata 8). Na bieżąco są składane wnioski do nowych konkursów Opus 13, Preludium 13, Miniatura 1. W Uczelni są realizowane również projekty zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekty finansowane w ramach projektu Erasmus Plus, jak również kilkadziesiąt projektów badawczych realizowanych co rocznie ze środków MNiSW przyznanych Uczelni w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego, jak i dotacji celowej MNiSW przyznanej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Dorobek badawczy pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej jest publikowany w postaci monografii lub specjalistycznych artykułów w krajowych lub międzynarodowych czasopismach naukowych umieszczonych na listach MNiSW (Lista A, B, C). Akademia jest także wydawcą 7 czasopism naukowych. Pięć z nich – wydawanych jest w wersji papierowej i wszystkie one posiadają punktację MNiSW. Są to : Szkoła Specjalna (10 punktów na liście B), Człowiek – Niepełnosprawność-Społeczeństwo (10 punktów na liście B) oraz Psychologia Wychowawcza ( 7 punktów na liście B), Praca Socjalna (8 punktów na liście B) oraz Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (8 punktów punktów na liście B). Pozostałe dwa czasopisma naukowe wychodzą w wersji elektronicznej – International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies(IJPINT) oraz Studies in Global Ethics and Global Education. Akademia prowadzi również wydawnictwo naukowe, w którym publikowane są recenzowane monografie naukowe.

Wyniki badań pracowników Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej prezentowane są także na konferencjach i kongresach naukowych w kraju i zagranicą. Każdego roku kadra naukowa APS wzbogaca się o co najmniej kilku nowych doktorów i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali swe stopnie na podstawie badań naukowych.

Akademia ściśle współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, między innymi w ramach wspólnie realizowanych projektów i podpisanych umów dwustronnych:

  • European Masters Programme in Recovery and Social Inclusion – RAISE
  • RAINBOW HAS Rights through Alliances - Innovating ad Networking Both Within Homes and Schools
  • CAMILLE – Empowerment of Children and Adolescents of Mentally – Parents through Training of Professionals working with children and adolescents
  • ERASMUS PLUS – Innovation Laboratories in the development of competences of special pedagogy teachers and people with special educational needs
  • EOG Founds – Edukacja środowiskowa dla zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli.
  • Współpraca naukowo – badawcza z Narodowym Uniwersytetem Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim (Ukraina), Narodowym Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franka, (Ukraina), Katedrą Socjologii i Pracy Socjalnej Politechniki Lwowskiej, (Ukraina), „Francisc I. Rainer” Anthropology Institute of the Romanian Academy, (Bukareszt, Rumunia), The Kazakh State Women’s Teacher Training University, (Ałma-Ata, Kazachstan), Kazakh National Pedagogical University named after Abai, (Ałma-Ata, Kazachstan), The Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg, Rosja), National Pingtung University (Tajwan).
  • Współpraca naukowo – dydaktyczna z Kaye Academic College of Education, Beer-Sheva, (Izrael), Lwowski Obwodowy Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej we Lwowie (Ukraina).

Aktualności

25-05-2020

Wskazania dotyczące egzaminów realizowanych zdalnie

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się ze wskazaniami dotyczącymi egzaminów realizowanych zdalnie.
28-05-2020

Nagroda Janusza Korczaka dla Krajów Globalnego Południa 2020 - znamy zwycięzcę

W roku 2020 nagrodę otrzymał pan Waliya, Yohanna Joseph z Uniwersytetu w Kalabarze. Gratulujemy serdecznie.
25-05-2020

Komunikat Kanclerza APS

Komunikat nr 1/2020 Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z domów studenckich położonych na ter…