EN

Strona główna Doktoranci Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska

Wspieranie rozwoju naukowego i osobistego doktorantów

31-05-2019

Szkoła Doktorska APS to nowa przestrzeń naukowa, do której zapraszamy osoby planujące karierę badawczą i akademicką.

Zależało nam na stworzeniu miejsca, gdzie kreatywność łączy się z profesjonalizmem. Doktoranci od samego początku będą zaangażowani w tworzenie projektów badawczych oraz współpracę naukową na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Dzięki stypendium naukowemu oferowanym od początku studiów doktoranci będą mogli skupić się na rozwoju swoich naukowych zainteresowań korzystając z kameralnej przestrzeni naszej Szkoły Doktorskiej.

Celem Szkoły Doktorskiej jest wspieranie rozwoju naukowego i osobistego doktorantów, w tym ich umiejętności i kompetencji ogólnych, a w rezultacie –uzyskanie przez nich samodzielności w prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych. Bezpośrednim efektem kształcenia w Szkole Doktorskiej jest rozprawa doktorska prezentująca wyniki indywidualnej pracy badawczej, przebiegającej pod opieką promotora lub promotorów.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej APS ma charakter interdyscyplinarny–jego konstrukcja pozwala na równoległą eksplorację obszaru teorii i badań empirycznych psychologii, pedagogiki i nauk socjologicznych. Dodatkowo, program oferuje wybór specjalistycznej „ścieżki klinicznej” lub „ścieżki społecznej”.
Ścieżka kliniczna” umożliwia prowadzenie badań (np. z zakresu psychologii czy pedagogiki specjalnej) przy merytorycznym wsparciu pracowników placówek opieki zdrowotnej i medycznych instytucji naukowo-badawczych. Badania będą mogły być prowadzone także w grupach pacjentów.
Ścieżka społeczna” pozwala na prowadzenie badań (np. z zakresu pedagogiki, socjologii) przy współpracy ze specjalistami i praktykami. Realizacja tych ścieżek nie jest obowiązkowa.
Program składa się z czterech modułów, obejmujących: wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych; wiedzę i umiejętności metodologiczne oraz akademickie; pracę nad powstaniem rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie dydaktyczne do pracy nauczyciela akademickiego. Moduły będą realizowane równolegle, tak aby pogłębianie wiedzy teoretycznej przyczyniało się do powstania wysokiej jakości projektu badawczego, możliwości jego realizacji w oparciu o granty badawcze i tworzenia na tej podstawie rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora.

MODUŁ I.WSPÓŁCZESNE TRENDY W NAUKACH SPOŁECZNYCH

Moduł stwarza okazję do pogłębienia wiedzy w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej oraz obszarów pokrewnych. Ukazuje aktualnie podejmowane kierunki eksploracji naukowych i toczące się na ich temat dyskusje. Przedstawia wiodące ośrodki naukowe i ich najnowsze osiągnięcia badawcze oraz publikacyjne.
Planowane zajęcia:

 • Współczesne trendy w naukach społecznych;
 • Wykłady wybitnych badaczy w danej dyscyplinie i profesorów wizytujących.

MODUŁ II.PRZYGOTOWANIE DO PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Moduł przygotowuje w sposób praktyczny do świadomego wyboru orientacji badawczej i projektowania własnego warsztatu badawczego, z akcentem położonym na różnice metodologiczne istniejące w obszarze nauk społecznych. Wprowadza w instytucjonalne reguły prowadzenia badań, w tym reguły przygotowywania wniosków o granty badawcze. Wyposaża w umiejętności niezbędne do planowania samodzielnych i zespołowych działań badawczych. Przygotowuje do analizy materiału badawczego (jakościowej oraz ilościowej), do upowszechniania wyników badań, w tym do tworzenia wysokiej jakości publikacji naukowych.
Planowane zajęcia:

 • Academic writing -basics & advanced class (zajęcia prowadzone w j. angielskim);
 • Tworzenie narzędzi badawczych;
 • Przygotowanie aplikacji grantowych;
 • Zarządzanie projektami -zajęcia warsztatowe;
 • Badania naukowe w praktyce;
 • Metody badań ilościowych;
 • Metody badań jakościowych;
 • Badania naukowe w praktyce;
 • Wizualizacja i interpretacja danych (zajęcia warsztatowe);
 • Zaawansowane aplikacje grantowe;
 • Komunikowanie wyników badań;
 • Techniki akademickiej wymiany myśli;
 • Etyka pracownika nauki i etyka badań naukowych.

MODUŁ III.PRACA NAD OSIĄGNIĘCIEM NAUKOWYM

Moduł ma na celu umożliwienie współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem lub promotorami oraz w gronie doktorantów, ukierunkowanej na powstanie rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania stopnia doktora.
Planowane zajęcia:

 • Cykliczne spotkania z promotorem lub promotorami (tutoring);
 • Seminarium doktoranckie w formie dyskusyjnych spotkań osadzonych w obszarze tematycznym dyscyplin oraz w oparciu o prezentacje koncepcji rozprawy doktorskiej (z udziałem promotorów).

MODUŁ IV.DYDAKTYKA AKADEMICKA

Moduł przygotowuje do roli nauczyciela akademickiego w nawiązaniu do idei uniwersytetu Humboldtowskiego, jako miejsca pozwalającego na urzeczywistnienie się jedności nauki i nauczania, wspólnoty nauczających i uczących się.
Planowane zajęcia:

 • Szkoła wyższa jako organizacja i instytucja edukacyjna: rozwiązania strukturalne, finansowanie, kluczowe procesy, planowanie i organizacja kształcenia (wykład);
 • Dydaktyka szkoły wyższej: nauczanie jako relacja interpersonalna; metody i formy kształcenia –wykład, zajęcia warsztatowe z małą grupą, e-learning, metoda tutoringu, konwersatorium; udzielanie informacji zwrotnej i ocenianie; refleksja i ewaluacja własnej pracy nauczycielskiej, współpraca między nauczycielami akademickimi;
 • Praktyki zawodowe (w wymiarze 60 godzin w całym toku studiów): tworzenie programu zajęć, sylabus, prowadzenie zajęć, hospitacje koleżeńskie.

Efekty uczenia się w Szkole Doktorskiej Więcej...
Plan kształcenia w Szkole Doktorskiej Więcej ...
Indywidualny plan badawczy (IPB) Więcej ...
Regulamin Szkoły Doktorskiej Więcej ...
Regulamin praktyk zawodowych Więcej ...


 

 

Aktualności

13-06-2019

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL!

Plebiscyt edukacyjny NAUCZYCIEL NA MEDAL! pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – laureaci Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
10-06-2019

Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja z cyklu OSOBA 26-27września 2019. Jedność w różnorodności - Idea i rzeczywistość 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce
29-05-2019

Szkoła Doktorska APS - REKRUTACJA

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej APS