EN

AKADEMIKI!!!!!

Doktoranci

ubiegający się o miejsce

w akademiku w roku akad. 2020/2021 zobowiązani

są do złożenia podania o akademik w terminie

do 5 CZERWCA 2020 roku w pokoju 3124

(Sekcja Pomocy Materialnej).

 

 

Podanie o akademik jest dostępne w zakładce - Formularz do pobrania.

Wymagane jest bardzo dokładne wypełnienie podania bez konieczności dołączania dodatkowych dokumentów!

 

AKADEMIKI DLA KANDYDATÓW NA I ROK SZKOŁY DOKTORSKIEJ !  

Kandydaci na I rok SZKOŁY DOKTORSKIEJ podanie o miejsce w akademiku składają wraz z dokumentacją na studia.

 

PRZYZNAWANIE MIEJSC W DOMACH STUDENTA

 1. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w Domu Studenta Akademii Pedagogiki Specjalnej przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Akademii uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 
 2. Student ubiegający się o miejsce w Domu Studenta obowiązany jest do złożenia w Biurze Pomocy Materialnej i Absolwentów wypełnionego wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta.
 3. Terminy składania wniosków umieszczane są w formie ogłoszeń w USOSweb oraz na stronie internetowej APS.
 4. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia oraz kandydaci na I rok jednolitych studiów magisterskich składają dokumenty o miejsce w Domu Studenta wraz z dokumentacją wymaganą w procedurze rekrutacyjnej.
 5. Miejsce w Domu Studenta przyznaje Komisja Socjalno-Bytowa.
 6. Komisja Socjalno-Bytowa umieszcza listę osób (ich numery albumów), którym przyznano miejsce w Domu Studenta na stronie internetowej Akademii najpóźniej do 30 czerwca.
 7. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia oraz na I rok jednolitych studiów magisterskich otrzymują informację mailem za pośrednictwem IRK.
 8. Małżeństwa studenckie mogą ubiegać się o przyznanie pokoju małżeńskiego.
 9. Matki z dziećmi mogą ubiegać się o przyznanie pokoju dla matki z dzieckiem.
 10. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o przyznanie pokoju dostosowanego do wózka inwalidzkiego.
 11. Podstawą do zakwaterowania studenta w Domu Studenta jest lista przyznawanych miejsc sporządzona przez Komisję Socjalno-Bytową.
 12. O rezygnacji z przydzielonego miejsca w Domu Studenta student obowiązany jest zawiadomić Biuro Pomocy Materialnej i Absolwentów w formie pisemnej.

Aktualności

30-07-2020

Ze smutkiem i żalem żegnamy wieloletniego pracownika Akademii Profesora Andrzeja Tadeusza Góralskiego

Ostatnie pożegnalnie Profesora Andrzeja Tadeusza Góralskiego odbędzie się 10 sierpnia 2020 roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu Katedralnym w Łomży.
04-08-2020
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.