Projekt „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Aktualizacja: 07-06-2024

Minister Nauki zaprasza do składania ofert w projekcie - „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. Termin składania ofert: 07.06.2024 r.

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu niekonkurencyjnego realizowanego przez Ministra Nauki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” (Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027).

Wsparcie finansowe może być przeznaczone na sfinansowanie przygotowania i uczestnictwa studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach, jak także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, czy konferencji międzynarodowych ujętych w ofercie złożonej w odpowiedzi na Zaproszenie. Dodatkowo wsparcie może być przeznaczone na racjonalne usprawnienia oraz wsparcie osób z grup defaworyzowanych.

W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student lub studentka oraz zespół studentek/ów, wskazany/a w ofercie Uczelni, spełniający/a łącznie następujące warunki:

 1. jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek. Dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty;
 2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
 3. posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach;
 4. w przypadku zespołu studentów lub studentek – uzasadnienie, że udział danych osób w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

W szczególności zapraszamy osoby, które mają na swoim koncie następujące osiągnięcia:

 • nagrody i wyróżnienia w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 • wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię/ we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi/ przez koła naukowe;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; zgłoszenia patentów;
 • publikacje naukowe w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo lub współautorstwo);
 • inne osiągnięcia (np. artystyczne, sportowe, działalność społeczna).

Okres realizacji zadań przewidzianych w ofercie nie może przekroczyć 18 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31.12.2025 r, w którym to okresie osoba/y aplikujące mają status studenta APS.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

 1. 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę;
 2. 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek.

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółami i wymaganymi dokumentami >>


UWAGA!

Uczelnia zobowiązana jest do przeprowadzenia otwartego naboru studentów lub studentek, w szczególności poprzez opublikowanie informacji o naborze na stronie internetowej uczelni, zastosowania obiektywnych kryteriów wyboru studentów i studentek do udziału w projekcie, sporządzenia protokołu z przeprowadzonej rekrutacji.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o przekazanie zgłoszeń (załączniki 1-3, z wyjątkiem pól zawierających informacje nt. Uczelni) w formie elektronicznej i papierowej do Biura ds. Projektów (pok. 3239) do 07.06.2024 r. oraz na adres cdd@aps.edu.pl temat wiadomości: NajAPSi.

Uwaga! Przedłużenie terminu zgłoszeń: do wtorku, 11 czerwca do godziny 12.00.

 

Prosimy aplikantów o zapoznanie się z załącznikiem 4 i 5. W treści maila prosimy o wskazanie danych potencjalnego opiekuna merytorycznego z APS, który będzie sprawował opiekę w trakcie trwania projektu i odpowiadał za udokumentowanie efektów podniesienia kwalifikacji i umiejętności studenta/studentów.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt cdd@aps.edu.pl.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w projekcie:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją naboru wniosków jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej poprzez
adres: odo@aps.edu.pl.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi naboru wniosków do projektu Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności.
 2. Udział w projekcie jest dobrowolny i w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z tego udziału bez negatywnych konsekwencji.
 3. Państwa dane osobowe zawarte we wnioskach będą przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres miesiąca od zakończenia projektu, a następnie zostaną usunięte.
 5. Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 27-05-2024