EN

Strona główna Studenci WF Warunki zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

Warunki zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

20-09-2018

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE

 1. Studenci I roku studiów stacjonarnych mają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin.
 2. Zajęć obligatoryjnych nie można zamienić na fakultet z innego przedmiotu.
 3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w jednostkach dydaktycznych ( 90 minut).
 4. Student samodzielnie wybiera formę aktywności ruchowej ( 12 form).
 5. Zaliczenie na ocenę otrzymują studenci na zakończenie I i II semestru.
  Na ocenę składają się:
  • frekwencja na zajęciach
  • aktywność na zajęciach
  • zaliczenie sprawdzianów ustalonych przez prowadzącego
  • samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć.
 6. Nieobecność na zajęciach powinna być odrobiona w ciągu 2 tygodni (po uzgodnieniu z prowadzącym).
 7. Niedyspozycje powinny być zgłaszane na początku zajęć, prowadzący ze studentem ustala intensywność zajęć.
 8. Studenci I roku mogą uzyskać zaliczenie z wychowania fizycznego uczestnicząc w zajęciach na innych Uczelniach.
 9. Studenci I roku posiadający uprawnienia instruktorskie i czynnie prowadzący zajęcia z danej dyscypliny mogą być zwolnieni z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
 10. Student I roku może zaliczyć zajęcia poza uczelnią o ile jednostka prowadząca ma podpisaną umowę z Władzami Akademii.  Realizację zajęć nadzoruje pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu APS.
 11. Zaliczenia dokonują pracownicy Studium WFiS Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 12. Student z poważnym przeciwwskazaniem do ćwiczeń fizycznych zgłasza się do kierownika Studium WFiS i ustala formę zaliczenia przedmiotu.

Aktualności

14-01-2020

Jak planować, realizować i publikować wyniki badań w dobie rewolucji otwartej nauki

W ramach cyklu "Trendy w naukach społecznych" Szkoła Doktorska APS zaprasza na wykład otwarty dr. hab. Macieja Karwowskiego - 23 stycznia br. o godz. 11:00
12-01-2020

Spotkanie z książką

Katedra Socjologii Kultury IFiS APS zaprasza 22 stycznia br. o godz. 15:30 do dyskusji o książce Zuzanny Bogumił i Małgorzaty Głowackiej-Grajper pt. "Milieux de mémoire in Late Modernity".
08-01-2020

Wyrazy współczucia

Dr Annie Andrzejewskiej pracownikowi Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej APS składamy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu po śmierci Syna Adama.