Edukacja Zawodowa i Ustawiczna

Rocznik Polsko-Ukraiński

 

Dialog między uczonymi ma wielkie znaczenie nie tylko dla nich samych; jest także ważnym dla rezultatu ich pracy: dla nauki, kształtowania dojrzałych osobowości ludzkich, ładu społecznego i międzynarodowego.

Publikacja Edukacja Zawodowa i Ustawiczna to ubogacenie europejskiego etosu edukacji i pracy ludzkiej o dyskusje intelektualne naukowców Polski i Ukrainy oraz naukowców z innych światowych ośrodków akademickich; dyskusji w oparciu o punkty widzenia wokół następujących obszarów:
•    teoretyczno-metodologicznych aspektów pedagogiki,  
•    filozoficznych, aksjologicznych, pedagogiczno-psychologicznych kontekstów edukacji,
•    problemów edukacji i profesjonalnej działalności nauczycieli,
•    globalizacji, rynku pracy i kształcenia zawodowego,
•    edukacji dorosłych,
•    tradycyjnych i współczesnych kontekstach edukacji w wybranych krajach.

Rocznik Naukowy  Polsko - Ukraiński  stanowi uzewnętrznienie pisanym słowem, wiedzy i myśli Autorów; rozumianej jako ich wewnętrznej świadomości omawianego zagadnienia, czy też gamy problemów.  Słusznym jest przywołanie tutaj mądrości Emmanuela Le`vinasa, który stwierdził, że: „wiedza jest relacją Tego-samego do Innego, w której inne redukuje się do Tego-samego i traci swoją obcość oraz w której myśl odnosi się do tego, co inne, ale tak, że inne nie jest już inne jako takie, lecz jest już własne, już moje. Odtąd nie ma ono tajemnic, otwiera się dla badania”.

Czasopismo Edukacja Zawodowa i Ustawiczna w swej bogatej i merytorycznej otwartości tematycznej jest ipse facto nie tylko doświadczeniem współpracy naukowej, czy też doświadczeniem intelektualnego przenikania,  ale także otwarciem do dalszych pól badawczych, celem mądrego rozumienia edukacji i zawodu. Tożsamość edukacji  ukraińskiej i tożsamość  edukacji polskiej, uwidaczniająca się w poszczególnych artykułach mówią, że pilniejszym niż kiedykolwiek zadaniem jest nauczyć się  rozpoznawać w innym;  jego doświadczeniu i myśli  to, co wspólne.

 

Numer Całość numeru Szczegóły
1/2016 pdf więcej...
2/2017 pdf więcej...
3/2018 pdf więcej...
4/2019 pdf więcej...
5/2020 pdf więcej...
6/2021 pdf więcej...
7/2022 pdf więcej...
8/2023 pdf więcej...