Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Akademii Pedagogiki Specjalnej (KZP) działa od ponad 30 lat. Do czasu wejścia w życie Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 1666) funkcjonowała jako Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa.

Liczba członków – około 180. Najwyższa kwota pożyczki o jaką mogą ubiegać się członkowie kasy – wynosi 30.000 zł.

Więcej informacji na stronie https://pkzp.aps.edu.pl/public, w zakładce "Do pobrania". Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 3241, budynek C II piętro.

 

DANE KONTAKTOWE

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, pok. 3241
02-353 Warszawa

REGON: 520330700
e-mail: pkzp@aps.edu.pl
www: https://pkzp.aps.edu.pl/public

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
PKO Bank Polski SA odział w Warszawie
57 1020 1055 0000 9102 0015 9038

 

 

Zasady działania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

Celem Kas Zapomogowo-Pożyczkowych(KZP) jest udzielanie swoim członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, a w miarę posiadanych środków także zapomóg.

Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe (KZP) działają u pracodawcy w oparciu o Ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 1666). KZP mogą utworzyć osoby wykonujące pracę zarobkową u danego pracodawcy, jeżeli gotowość przynależności do niej zadeklaruje co najmniej 10 osób. KZP nie wchodzą w skład struktury organizacyjnej pracodawcy.

Członkowie przyjmowani są do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na podstawie złożonej deklaracji. Członkowie KZP obowiązani są wpłacić wpisowe oraz wpłacać miesięczne wkłady członkowskie w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków. Wpisowe oraz miesięczne wkłady członkowskie członkowie wpłacają na rachunek bankowy KZP lub wyrażają zgodę na potrącanie przez pracodawcę z wynagrodzenia lub zasiłku. Wkłady członkowskie są księgowane na imiennym rachunku wnoszącego je członka. Stanowią jego własność i podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z przynależności do KZP.

Środki finansowe Kas Zapomogowo-Pożyczkowych tworzą fundusze:

  • fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy, powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na pożyczki;
  • fundusz rezerwowy, powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do KZP, z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich oraz innych składników określonych przez Ustawę i jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń oraz na odpis na fundusz zapomogowy;
  • fundusz zapomogowy, powstaje z odpisów z funduszu rezerwowego oraz z dobrowolnych wpłat członków KZP i jest przeznaczony na zapomogi.

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa to najszybsza i najskuteczniejsza forma samopomocy koleżeńskiej w miejscu pracy. Każdy pożyczkobiorca korzysta z pieniędzy stanowiących własność członków tej samej kasy. Pożyczki są nieoprocentowane i spłacane w miesięcznych ratach.