Zespoły badawcze

 Zespoły badawcze


 

Nasz Lab to interdyscyplinarny zespół skupiony głównie na agresji i czynnikach psychologicznych, które zwiększają jej prawdopodobieństwo (np. wykluczenie społeczne, wrażliwość na prowokacje, czy wrogie atrybucje), oraz czynnikach które jej zapobiegają (np. mentalizacja, bliskie relacje). W obszarze zainteresowań jest to, co dzieje się na styku osobowości oraz sytuacji i prowadzi do uruchomienia reakcji agresywnej. W badaniach Zespół wykorzystuje także narzędzia pomiarowe pozwalające nam na obserwację reakcji badanych w trakcie eksperymentów, takie jak okulograf (śledzenie ruchów gałek ocznych), miograf (EMG, pomiar napięcia mięśni), elektrokardiogram czy kamera termowizyjna. Prowadzone badania sponsorowane są z grantów Narodowego Centrum Nauki oraz uczelnianych grantów wewnętrznych. Więcej informacji o APSpsychoLab link do strony.

 

Zespół badań nad socjalizacją i agresją (SAG lab) skupia osoby zainteresowane problematyką socjalizacyjnych, sytuacyjnych i wynikających z różnic indywidualnych uwarunkowań zachowań i postaw agresywnych. Prowadzimy badania eksperymentalne i korelacyjne, których celem jest poszukiwanie czynników determinujących prawdopodobieństwo pojawienia się agresji i negatywnych postaw wobec osób nietypowych dla swojej płci. W badaniach eksplorujemy rolę zagrożenia tożsamości płci, prowokacji, agresywnego fantazjowania, złości, gniewnych ruminacji i doświadczeń w zakresie stylów i postaw rodzicielskich. Ważnym aspektem prowadzonych przez nas badań są różnice międzypłciowe w agresji, czy transfobii, rozumiane w kategoriach odmiennych mechanizmów psychologicznych, zarządzających zachowaniami agresywnymi kobiet i mężczyzn link do strony.

 

 

Nasz zespół prowadzi badania nad lokalnością miejską, starając się ją zrozumieć poprzez odniesienia do globalnych procesów i problemów. Nasze zainteresowania koncentrują się wokół kilku obszarów. Po pierwsze, interesuje nas społeczny wymiar miasta, aktywność obywatelska w tych miejscach, przepływy różnego typu zasobów, jakość życia różnych grup wiekowych i społecznych. Po drugie, tożsamość i pamięć zapisana w kulturowym krajobrazie miasta (w szczególności społeczna historia XX wieku). Prowadzimy badania nad śladami drugiej wojny światowej i okresu PRL-u w przestrzeni miasta, starając się ustalić, jaki mają one wpływ na współczesność mieszkańców tych miejsc. Z tym wiąże się kolejne zagadnienie, czyli wizualność i wielozmysłowość miasta. Nasze badania pokazują, jak zapachy, dźwięki oraz obrazy kreują przestrzenie publiczne miast. Interesuje nas również etyczny wymiar przestrzeni, a co się z tym wiąże, wykorzystujemy nasze badania do działań na rzecz miast. Wszystko to robimy współpracując z miastem stołecznym Warszawa i burmistrzami podwarszawskich miasteczek. Prowadzimy dialog z otoczeniem społecznym naszej uczelni a także partnerami z kraju i zagranicy link do strony

Praca zespołu koncentruje się na zagadnieniach szeroko rozumianej kultury szkoły. Aktualnie prowadzimy badania zorientowane na dostarczenie całościowego obrazu kultur instytucji będących alternatywnymi propozycjami edukacyjnymi. W swoich działaniach badawczych łączymy normatywne i deskryptywne ujęcie kultury szkoły, wierzymy bowiem w sens interdyscyplinarnych badań i podejść.

Badaczki, które utworzyły Zespół Badań Kultury Szkoły i Procesu Kształcenia, podejmowały wcześniej badania dotyczące kultury szkoły lub jej fragmentów o różnym zasięgu, przez pryzmat różnych stanowisk i metodologii. W zespole doświadczenia te nabierają komplementarnego charakteru, który odpowiada realizowanym przez nas triangulacyjnym badaniom. link do strony