Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.
Kierunek pedagogika specjalna adresowany jest do osób zainteresowanych: wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją, rehabilitacją.

Atuty kierunku:
• Wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym.
• Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą.
• Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
• Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.
• Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód.


Od roku akademickiego 2019/2020 w Polsce kierunek pedagogika specjalna jest realizowany na jednolitych studiach magisterskich.
W okresie przejściowym, dla absolwentów pedagogiki specjalnej ze studiów pierwszego stopnia rozpoczętych do roku akademickiego 2018/2019, będzie możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna trwają 5 lat i przygotowują do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej
Studia przygotowują:
• pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego
oraz (w zależności od wybranej specjalności):
• nauczycieli do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną);
• nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego (w zależności od wybranej specjalności).
• wychowawców do pracy w placówkach resocjalizacyjnych

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów
Program studiów

Plan studiów:
studia stacjonarne jednolite magisterskie
studia niestacjonarne jednolite studia magisterskie

Opisy specjalności
studia stacjonarne jednolite magisterskie
studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Wymagania rekrutacyjne

Studia drugiego stopnia

Pedagogika specjalna II stopnia to dwuletnie studia uzupełniające, których celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie przez absolwentów pogłębionych kwalifikacji, umożliwiających projektowanie i realizację złożonych działań pedagogicznych związanych z rehabilitacją, edukacją, terapią lub resocjalizacją.

Wiedza, umiejętności i kompetencje rozwijane w trakcie studiów
Program studiów

Plan studiów:
studia stacjonarne II st studia niestacjonarne

Opisy specjalności
studia stacjonarne II st
studia niestacjonarne II st

Wymagania rekrutacyjne

 

Baner Irk Kopia