Czasopisma

Czasopisma polskie dostępne w Bibliotece APS oraz z dostępem online.

Zasób poszczególnych tytułów sprawdź w katalogu online: https://sowa.aps.edu.pl/opac5

Wykaz czasopism zagranicznych zob.: CZASOPISMA ZAGRANICZNE

 1. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica
 2. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
 3. Albo Albo : problemy psychologii i kultury (Instytut Edukacji Artystycznej)
 4. Alkoholizm i Narkomania / Alcoholism and Drug Addiction
 5. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
 6. Archiwum Kryminologii
 7. Artibus et Historiae (Instytut Edukacji Artystycznej)
 8. Audio Video (Dział Informatyczno Medialny)
 9. Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni (Instytut Edukacji Artystycznej)
 10. Autyzm 
 11. Bardziej Kochani 
 12. Bibliotekarz (do użytku wewnętrznego)
 13. Bliżej Przedszkola
 14. Body Life : fachowe czasopismo branży fitness
 15. Charaktery : magazyn psychologiczny
 16. Co słychać? : poradnik dla rodziców dzieci z wadą słuchu
 17. Czasopismo Psychologiczne
 18. Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo
 19. Deutsch Aktuell
 20. Digital Camera Polska (Instytut Edukacji Artystycznej)
 21. Dłonie i Słowo
 22. Dyrektor Szkoły
 23. Dziecko Autystyczne
 24. Dziecko Krzywdzone :  teoria, badania, praktyka
 25. Dziennik Gazeta Prawna (Standard)
 26. Dziennik Gazeta Prawna (Premium) (do użytku wewnętrznego)
 27. Edukacja : studia, badania, innowacje
 28. Edukacja Dorosłych
 29. Edukacja Międzykulturowa
 30. Edukacja Ustawiczna Dorosłych / Polish Journal of Continuing Education
 31. Edukacja Wczesnoszkolna : zeszyty kieleckie
 32. English Matters
 33. Ethos
 34. Format :  pismo artystyczne (Instytut Edukacji Artystycznej)
 35. Forum Akademickie
 36. Forum Logopedy 
 37. Forum Służby Więziennej
 38. Gazeta Wyborcza
 39. Guliwer : dwumiesięcznik o książce dla dziecka
 40. Herito (Instytut Edukacji Artystycznej)
 41. Integracja 
 42. Integracja Sensoryczna 
 43. It Professional (Dział Informatyczno Medialny)
 44. It w Administracji (Dział Informatyczno Medialny)
 45. Język Niemiecki  
 46. Klanza : pismo pedagogów i animatorów
 47. Kolokwia Psychologiczne : pismo Komitetu Nauk Psychologicznych PAN
 48. Komputer Świat : to prostsze niż myślisz (Dział Informatyczno Medialny)
 49. Konteksty : polska sztuka ludowa (Instytut Edukacji Artystycznej)
 50. Kultura i Edukacja
 51. Kultura i Społeczeństwo
 52. Kultura Współczesna
 53. Kwartalnik Filmowy (Instytut Edukacji Artystycznej)
 54. Kwartalnik Filozoficzny 
 55. Kwartalnik Pedagogiczny
 56. Kwartalnik Policyjny 
 57. Labor et Educatio : rocznik naukowy 
 58. Laski
 59. Logopedia
 60. Logopedia Silesiana
 61. Media, Kultura, Komunikacja Społeczna
 62. The New Educational Review
 63. Na Temat : zeszyty dla profesjonalnie pomagających
 64. Nasza Szansa : miesięcznik rehabilitacyjno-ekonomiczny spółdzielczości 
 65. Nauczanie Początkowe 
 66. Nauczyciel i Szkoła
 67. Niebieska Linia
 68. Niepełnosprawność : półrocznik naukowy
 69. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania 
 70. Niepełnosrawność i Rehabilitacja
 71. Niewidomy Spółdzielca 
 72. Nowa Audiofonologia 
 73. Nowa Szkoła 
 74. Nowe Książki (do użytku wewnętrznego)
 75. Novaâ Pol'ša : obŝestvenno-političeskij i literaturnyj ežemesâčnik
 76. Opieka Wychowanie Terapia 
 77. Orońsko :  kwartalnik rzeźby (Instytut Edukacji Artystycznej)
 78. Ostanovka : Rossiâ!
 79. Otolaryngologia Polska
 80. Pedagogika Katolicka 
 81. Pedagogika Społeczna
 82. Pochodnia  
 83. Polish Sociological Review
 84. Polityka
 85. Polityka Społeczna
 86. Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli
 87. Poradnik Językowy
 88. Postępy Psychiatrii i Neurologii  
 89. Praca Socjalna 
 90. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 91. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 92. Pracownik Socjalny : serwis informacyjno-doradczy
 93. Press : media, reklama, public relations
 94. The Prison Systems Review
 95. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 96. Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje 
 97. Problemy Wczesnej Edukacji 
 98. Profesìjna ì Neperervna Osvìta
 99. Programista (Dział Informatyczno Medialny)
 100. Przegląd Biblioteczny (do użytku wewnętrznego)
 101. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria
 102. Przegląd Historyczno-Oświatowy
 103. Przegląd Pedagogiczny : organ Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego
 104. Przegląd Pedagogiczny / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
 105. Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny
 106. Przegląd Psychologiczny
 107. Przegląd Socjologiczny
 108. Przegląd Więziennictwa Polskiego
 109. Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 110. Psychiatria Polska
 111. Psychologia Dziś
 112. Psychologia-Etologia-Genetyka
 113. Psychologia Rozwojowa
 114. Psychologia Społeczna
 115. Psychologia w Szkole
 116. Psychologia Wychowawcza 
 117. Psychoterapia
 118. Remedium
 119. Resocjalizacja Polska 
 120. Rocznik Pedagogiczny
 121. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie 
 122. Roczniki Pedagogiki Specjalnej / Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 123. Roczniki Psychologiczne / Annals of Psychology
 124. Roczniki Socjologii Rodziny
 125. Rozprawy z Dziejów Oświaty 
 126. Ruch Pedagogiczny : miesięczny dodatek do "Głosu Nauczycielstwa Ludowego"
 127. Ruch Pedagogiczny : organ Wydziału Pedagogicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego
 128. Rzeczpospolita
 129. Serwis Informacyjny Narkomania
 130. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 131. Słyszę
 132. Societas Communitas 
 133. Społeczeństwo dla Wszystkich  
 134. Spotkania z Zabytkami (Instytut Edukacji Artystycznej)
 135. Student Niepełnosprawny
 136. Studia Medioznawcze 
 137. Studia Paedagogica Ignatiana : rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie
 138. Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
 139. Studia Socjologiczne
 140. Studia z Teorii Wychowania
 141. Szkoła Specjalna
 142. Sztuka i Filozofia 
 143. Szum
 144. Świat Głuchych
 145. Świat Problemów
 146. The Teacher
 147. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych 
 148. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
 149. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
 150. Wspólne Tematy : pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego
 151. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 152. Wychowanie Muzyczne
 153. Wychowanie Muzyczne w Szkole / Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
 154. Wychowanie na co Dzień 
 155. Wychowanie w Przedszkolu
 156. Zagadnienia Informacji Naukowej
 157. Zamówienia Publiczne. Doradca : porady, interpretacje, wzory (do użytku wewnętrznego)
 158. Życie Szkoły