EN

Baza bibliograficzna zawartości czasopism – Biblioteka tworzy bazę opisów artykułów w oparciu o gromadzone czasopisma. Baza powstaje od 2013 r.

Opisy artykułów można wyszukać w katalogu komputerowym Biblioteki (wejście do katalogu) wybierając w wyszukiwaniu „Typ dokumentu: Artykuły z czasopism”.


EBSCO – w ramach pakietu podstawowego udostępnionych jest kilkanaście baz (zobacz pełną listę) obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne. Dodatkowo, dla pracowników i studentów APS udostępnione są bazy:

PsycINFO – baza danych American Psychological Association (APA) obejmująca abstrakty artykułów z czasopism naukowych, rozdziały książek, książki i prace naukowe. Jest to największy zasób tekstów recenzowanych z dziedziny nauki behawioralnej i zdrowia psychicznego. 

PsycEXTRA – to bibliograficzny, pełnotekstowy dodatek do naukowej bazy danychPsycINFO. W bazie PsycEXTRA znaleźć można takie rodzaje dokumentów jak raporty roczne, techniczne i rządowe, materiały konferencyjne, biuletyny, periodyki, gazety, broszury dla konsumentów itd.

PsycTESTS – baza APA oferuje testy psychologiczne, skale ocen oraz inne  instrumenty i pozycje testowe, które są dostępne do natychmiastowego pobrania i wykorzystania w badaniach i dydaktyce. PsycTESTS jest aktualizowana miesięcznie i obejmuje niepublikowane, opracowane przez psychologów testy, dla których nie został zlokalizowany dokument źródłowy, jak również informacje o testach wydawanych przez komercyjnych wydawców. Baza PsycTESTS jest wiarygodnym źródłem ustrukturyzowanych informacji istotnych dla psychologów i specjalistów w dziedzinach pokrewnych, takich jak psychiatria, zarządzanie, biznes, edukacji, nauki społeczne, neurologia, prawo, medycyna i praca socjalna.

Education Source – to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym. Baza zawiera pełne teksty ponad 2.000 czasopism oraz ponad 530 monografii i książek, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, ponad 2.300 materiałów konferencyjnych i wiele innych. Education Source zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.600 czasopism. Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania.

Z wszystkich baz można korzystać przez platformę wydawcy EBSCOhost.

Na terenie APS bazy EBSCO dostepne są bez ograniczeń. Do korzystania poza Uczelnią wymagane jest posiadanie indywidualnego identyfikatora i hasła, które można uzyskać zgłaszając się osobiście do Informatorium (pok. 2307; tel. 22-589-36-47, e-mail: bibl@aps.edu.pl).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją "Efektywne wyszukiwanie informacji na platformie EBSCOhost".


Wirtualna Biblioteki Nauki - w ramach krajowej licencji akademickiej pracownicy i studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej mogą korzystać z wielu zagranicznych baz i czasopism naukowych. Nieograniczony dostęp możliwy jest na terenie Uczelni, a z komputerów domowych - po uwierzytelnieniu przez Centralny System Uwierzytelniania (instrukcja uwierzytelniania i konfiguracji przeglądarki dostępna jest tutaj)

Nature – jedno z najstarszych i prestiżowych czasopism naukowych. W „Nature” opisywane są odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010, które będą archiwizowane na serwerze krajowym. Czasopismo dostępne jest z serwera wydawcy Nature Publishing Group.

Science – czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Publikuje najnowsze, szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji. Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science.

ScienceDirect (Elsevier) – zgodnie z nową umową podpisaną w dniu 31 maja 2019 na lata 2019-2021 licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych. Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze ScienceDirect należącym do wydawcy, a czasopisma są także archiwizowane i udostępniane na platformie Infona w ICM, na którym docelowo zostaną zarchiwizowane także książki (dostęp z domu wymaga uwierzytelnienia).

SCOPUS (Elsevier) – to interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Dostęp do bazy Scopus możliwy jest z serwera wydawcy (dostęp z domu wymaga uwierzytelnienia).

SciVal – dodatek do Scopusa - w ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier.

Springer – serwis umożliwia dostęp do czasopism (spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów) wydawnictwa Springer Verlag oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers. m.in. z zakresu: nauk technicznych, ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, biologii i ochrony środowiska, matematyki i informatyki, statystyki, prawa, medycyny, filozofii, psychologii oraz socjologii. Dostęp do pełnych tekstów artykułów z bazy Springer możliwy jest przez serwer wydawcy SpringerLink lub na platformie Infona ICM (dostęp z domu wymaga uwierzytelnienia).

Web of Science – baza umożliwia przeszukiwanie czasopism i sprawozdań z konferencji w dziedzinach nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Ponadto platforma WoS obejmuje bazy Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art & Humanities Citation Index i Conference Proceedings Citation Index oraz Journal Citation Reports (JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych oraz podaje wskaźnik Impact Factor). Dostęp do bazy WoS możliwy jest przez serwer wydawcy (Clarivate) (dostęp z domu wymaga uwierzytelnienia).

Wiley – licencja obejmuje 1405 czasopism w kolekcji Full Collection 2019 z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. Dostęp do pełnych tekstów z bazy Wiley możliwy jest w serwisie Wiley Online Library (dostęp z domu do pełnych tekstów wymaga uwierzytelnienia).

Instrukcja uwierzytelniania i konfiguracji przeglądarki dostępna jest tutaj.


ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Biblioteka Narodowa za pośrednictwem terminala znajdującego się w Bibliotece APS udostępnia pracownikom naukowym, studentom oraz wszystkim zainteresowanym korzystanie z zasobów wiedzy Cyfrowej Bazy Publikacji Naukowych, obejmującej podręczniki, czasopisma oraz artykuły naukowe umieszczone na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aby skorzystać załóż indywidualne konto i korzystaj za darmo z systemu Academica w Czytelni Biblioteki Głównej APS.


APD (Archiwum Prac Dyplomowych), jest to baza zawierająca pełne teksty prac licencjackich i magisterskich absolwentów APS. Obejmuje prace od listopada 2009 roku po aktualne. Dane bibliograficzne prac dostępne są bez ograniczeń, natomiast pliki z pełnymi tekstami - wyłącznie po zalogowaniu (tak, jak do USOSweb).

Zainteresowani mogą korzystać z bazy w Czytelni - dwa stanowiska komputerowe.

Aktualności

24-09-2020

XI edycja konkursu „Matematyka w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”. Termin zgłoszeń - 1 listopada br.
23-09-2020

Nowe władze KRASP

Prezentujemy nowy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W Prezydium pracować będzie 5 kobiet, a wśród nich Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS.
22-09-2020

Dni adaptacyjne dla I roku

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów do udziału w obowiązkowych dniach adaptacyjnych