Dokumenty

Sprawozdanie z dnia 29.10.2020r .:

29 października 2020 r. odbyły się zdalne, pierwsze w nowej kadencji, obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którym przewodniczyła Pani Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Profesor Barbara Marcinkowska.

Tematem przewodnim obrad była organizacja kształcenia w uczelniach wyższych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz problemy z realizacją kształcenia praktycznego studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Rektorzy i prorektorzy Uczelni zrzeszonych wymienili się informacjami dot. form kształcenia na poszczególnych kierunkach oraz problemami wynikającymi ze zdalnego prowadzenia zajęć. Najczęściej wymieniane to problem z obecnością studentów na zajęciach on-line oraz problem ze zrealizowaniem praktyk szczególnie pedagogicznych.

Gościem był prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił skutki psychospołeczne pandemii.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem, że kształcenie praktyczne nauczycieli będzie priorytetowym tematem w KRUPed w kadencji 2020/2024.

 

Sprawozdanie z dnia 26.11.2020r .:

26 listopada 2020 r. odbyły się kolejne zdalne obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którym przewodniczyła Pani Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Profesor Barbara Marcinkowska.

Tematem przewodnim posiedzenia Finansowanie działalności dydaktycznej i organizacyjnej uczelni wyższych. W części pierwszej Rektorzy oraz zaproszeni na spotkanie Kanclerze i Kwestorzy uczelni stowarzyszonych analizowali sposoby przyznawania i składniki subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych na rok 2020 publicznym uczelniom akademickim i zawodowym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami z opracowanych strategii pozyskiwania środków budżetowych oraz zasadami podziału subwencji w uczelniach.

W części drugiej pozostali obecni już tylko Kanclerze i Kwestorzy uczelniani, którzy dyskutowali na temat nowych wyzwań dla służb finansowo-księgowych takich jak Pracownicze Plany Kapitałowe i Jednolity Plik Kontrolny.

 

Sprawozdanie z dnia 17.12.2020r .:

17 grudnia 2020 r. odbyły się kolejne zdalne obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którym przewodniczyła Pani Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Profesor Barbara Marcinkowska.

Temat posiedzenia Dostosowanie uczelni do warunków określonych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Główne kierunki i zalecenia dostosowania uczelni do warunków określonych w Ustawie zreferowała Pani dr Izabela Mrochen - ekspert ds. Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Przedstawiła główne zagadnienia Ustawy oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, która zobowiązuje organy sektora publicznego do wprowadzenia zasad ujętych w Ustawie.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat możliwości i problemów z wdrożeniem wszystkich zaleceń Ustawy w Uczelniach zrzeszonych. Omówiono bieżącą sytuację na Uczelniach dot. organizacji kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ustalono temat i termin kolejnego spotkania.

 

Sprawozdanie z dnia 28.01.2021r .:

28 stycznia 2021 r. odbyły się kolejne zdalne obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którym przewodniczyła Pani Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej profesor Barbara Marcinkowska.

Temat posiedzenia Okresowa Ocena Nauczycieli Akademickich

Webinarium na temat Problematyki oceny okresowej nauczycieli akademickich w świetle Ustawy 2.0 – poprowadził Pan Paweł PACHUTA specjalista z zakresu szkolnictwa wyższego.

Omówiono akty prawne związane z oceną okresową nauczycieli akademickich oraz szczegółowo przedyskutowano szereg tematów związanych z przeprowadzeniem oceny w tym:

Podział czasu pracy nauczycieli akademickich i jego konsekwencje dla oceny okresowej.
Obowiązki nauczycieli akademickich a ocena okresowa.
Kryteria w ocenie okresowej nauczycieli akademickich.
Ocena studentów i doktorantów, jako element oceny okresowej nauczyciela akademickiego.
Zasady i tryb przeprowadzania oceny okresowej, organ dokonujący oceny.
Zarządzenie rektora o ocenie okresowej nauczycieli akademickich.
Konsekwencje oceny okresowej dla stosunku pracy nauczycieli akademickich, w tym w zakresie polityki kadrowej i płacowej uczelni.

Spotkanie zakończyła dyskusja i omówienie pytań/zagadnień przygotowanych przez uczestników obrad KRUPed.

 

Sprawozdanie z dnia 25.02.2021r.:

25 lutego 2021 r. odbyły się obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, którym przewodniczyła Pani Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Profesor Barbara Marcinkowska.

Temat posiedzenia

I część Ewaluacja jakości działalności naukowej

Ewaluacja jakości działalności naukowej - najważniejsze zmiany wprowadzone aktami prawnymi w 2020 i 2021 r.
Przygotowania techniczne do ewaluacji jakości działalności naukowej, w tym System Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN), POLON oraz nowa lista czasopism.
Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - dyskusja nad kryterium III.
Kwestie raportowania osiągnięć artystycznych, projektów, patentów i praw ochronnych.

 

II część Wybór kandydata KRUPed na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej

w kadencji 2020-2023r.

Konferencja postanowiła zgłosić kandydaturę Pani dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, Prorektor ds. rozwoju i promocji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023.

Posiedzenie zakończono wyborem nowego LOGO Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

 

Sprawozdanie z dni 22-23.06.2021 r.:

W dniach 21-23 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, które zorganizowała Akademia Pomorska w Słupsku.

Temat posiedzenia: Wyzwania jakości kształcenia, szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV2 na działalność naukową

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji nad systemem szkolnictwa wyższego oraz do postawienia krótko i długoterminowych celów i działań dot. kształcenia w nowej sytuacji społecznej.

Omówiono projekt rozporządzenia dot. Szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV2 na działalność naukową w każdej z Uczelni członkowskich Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych.