Biuro ds. Projektów

Biuro ds. Projektów

Zespół:

mgr inż. Małgorzata Kamińska, e-mail: mkaminska@aps.edu.pl tel. 22 589 36 40 lub wew. 3607

mgr Katarzyna Pielak, e-mail: kpielak@aps.edu.pl tel. 22 589 36 00 wew. 3606

KONTAKT

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40, pok. 3607
02-353 Warszawa

Do zadań Zespołu należy pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych – projekty operacyjne, strukturalne i edukacyjne, a w tym:

  1. w zakresie działalności informacyjnej: wyszukiwanie i analiza informacji o możliwościach i zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków z funduszy zewnętrznych dla Akademii oraz upowszechnianie wiedzy nt. możliwości pozyskiwania środków;
  2. w zakresie spraw związanych ze składaniem wniosków przez Akademię: przygotowywanie części formalnej składanych wniosków wraz z załącznikami we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Akademii, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów, koordynacja prac związanych z przygotowaniem pełnomocnictw dla kierowników projektów, prowadzenie rejestru wniosków złożonych przez Akademię;
  3. w zakresie spraw związanych z realizacją przez jednostki organizacyjne Akademii projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych: prowadzenie rejestru realizowanych przez Uczelnię projektów, organizacja i prowadzenie spotkań z osobami zaangażowanymi w projekty, kontrola obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych na kierownika projektu, związanych z realizacją projektu do czasu wymaganego umową projektową;
  4. w zakresie sprawozdawczości i monitorowania postępu prac: przygotowanie okresowych sprawozdań o przygotowanych wnioskach, przyznanych środkach i postępie realizowanych projektów, kontrola terminowego składania przez kierownika projektu, wymaganych umową raportów i sprawozdań z realizacji projektu, w tym raportów i sprawozdań finansowych, niezwłoczne informowanie władz uczelni o zagrożeniach w realizacji i rozliczaniu projektów.