Profesor Henryk Skarżyński

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego APS przyznanego w 2011 roku.

Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie z 1979 r.
W roku 1983 uzyskał tytuł dr n. med.,  w roku 1989 tytuł dr hab. med., a w roku 1995 tytuł profesora medycyny. Jest światowej sławy otorynolaryngologiem, audiologiem, foniatrą, otochirurgiem i specjalistą z zakresu implantów słuchowych. Opracował szereg nowatorskich metod otochirurgicznych, które zostały wdrożone w wielu ośrodkach klinicznych na całym świecie.  Jako pierwszy w Polsce wykonał zabiegi wszczepienia implantów ślimakowych (1992), pniowych (1998) i ucha środkowego (2003). Był inicjatorem utworzenia pierwszego w Polsce multi-dyscyplinarnego ośrodka diagnostyki, leczenia i rehabilitacji uszkodzeń słuchu – „Cochlear Center”, który prowadził działalność badawczą i leczniczą. W uznaniu osiągnięć tej placówki, w roku 1996 nadano jej status jednostki badawczo-rozwojowej w resorcie ministerstwa zdrowia, przekształcając ją w Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Prof. Henryk Skarżyński jest dyrektorem Instytutu od chwili jego powstania, zaś kierowana przez niego placówka jest w powszechnej opinii jednym z najlepszych i najbardziej dynamicznych instytutów badawczych w Polsce. Profesor pełni w nim funkcję Kierownika Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii. W 2003 r. był inicjatorem
i organizatorem budowy, wyposażenia i uruchomienia Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach k/Warszawy. Od roku 2009 działa w nim unikalny na skalę światową ośrodek badawczy, Centrum Obrazowania Biomedycznego, który prowadzi badania nad funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego wykorzystując zaawansowane techniki obrazowania funkcjonalnego w rezonansie magnetycznym oraz najnowsze metody diagnostyki elektrofizjologicznej.
Najnowszą inicjatywą, którą realizuje Prof. Henryk Skarżyński jest budowa Światowego Centrum Słuchu, które ma być oddane do użytku podczas Polskiej Prezydencji w 2011 r. jako Europejskie Centrum Doskonałości. Jest to najnowsza tego typu placówka na świecie z rozbudowanym zapleczem badawczym i wdrożeniowym z przeznaczeniem dla lekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów, inżynierów klinicznych i techników.
Prof. Henryk Skarżyński łączy działalność medyczną oraz organizacyjną z intensywną pracą naukową. Jest autorem i współautorem 73 monografii i rozdziałów międzynarodowych i krajowych, ponad 700 publikacji oraz kilkudziesięciu prac poglądowych i ponad 1600 wystąpień w większości zagranicznych. W latach 1985-2010 był kierownikiem 25 programów badawczych realizowanych ze środków resortowych, Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Czynnie uczestniczy w realizacji wielu naukowych programów międzynarodowych m.in. jest autorem najnowszej elektrody w implantach ślimakowych pozwalających zachować istniejące przedoperacyjne resztki słuchowe. Niemniej ważną dziedziną działalności prof. Henryka Skarżyńskiego jest dydaktyka i promowanie rozwoju kadr naukowych. Obok funkcji dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu pełni on także funkcję kierownika Katedry Audiologii i Foniatrii na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest współtwórcą unikatowego kierunku kształcenia pod nazwą "Logopedia i Audiologia", zorganizowanego przy współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który uruchomił kształcenie kadry dla potrzeb rehabilitacji słuchu i mowy. Inną cenną inicjatywą prof. Henryka Skarżyńskiego było utworzenie policealnej Szkoły Audiologii dla protetyków słuchu, prowadzonej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, która uzyskała uprawnienia państwowej szkoły zawodowej oraz Podyplomowego Studium Surdologopedii. Z jego inicjatywy uruchomiono oryginalne w skali światowej programy z obszaru telemedycyny takie jak: badania przesiewowe narządów zmysłów (Słyszę, Mówię, Widzę 2000 r.), telekonsultacje medyczne (2002 r.), teleotochirurgia (2003), telerehabilitacja, w tym Domowa Klinika Rehabilitacji (2005 r.) Telefiting — pierwsza w świecie obsługa pacjentów implantowanych (2008 r.) i pierwsza w świecie krajowa sieć telemedyczna (2010r.), badania przesiewowe u noworodków i niemowląt 1995-98 r. oraz kolejnych grup dzieci przedszkolnych i szkolnych od 2000 r. do 2011 r. z wykorzystaniem  narzędzi teleinformatycznych.
Zainteresowania naukowe prof. H. Skarżyńskiego koncentrują się na poszukiwaniu i opracowywaniu nowych technik otochirurgicznych, bardziej efektywnych metod i materiałów stosowanych w rekonstrukcji aparatu przewodzącego ucha środkowego oraz na doskonaleniu technik operacyjnych stosowanych przy wszczepieniu implantów słuchowych ucha środkowego oraz implantów ślimakowych i pniowych. W dziedzinie otochirurgii prof. Henryk Skarżyński jest m.in. autorem opracowań unikalnych metod i procedur w operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego i zewnętrznego, wdrażanych na wielką skalę do praktyki klinicznej. Jest uznanym, światowym autorytetem w dziedzinie implantów słuchowych. Wyrazem pozycji, jaką w tej dziedzinie zdobył kierowany przez prof. Skarżyńskiego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, było przyznanie tej placówce Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w roku 2004. W chwili obecnej Instytut jest jednym z największych na świecie ośrodków implantów słuchowych, uznawanym powszechnie za jeden z trzech ośrodków referencyjnych w Unii Europejskiej. Do spektakularnych osiągnięć należą techniki operacyjne, opracowane przez prof. Skarżyńskiego, które pozwalają
w maksymalnym stopniu zachować nienaruszone struktury ucha wewnętrznego podczas zabiegu umieszczania elektrody implantu w uchu wewnętrznym. Dało to podstawę do rozwoju nowej dziedziny zastosowania wszczepów ślimakowych w leczeniu pacjentów z częściową głuchotą. Dzięki zachowaniu słyszenia naturalnego w stanie przedoperacyjnym
w zakresie niskich częstotliwości i połączeniu efektów stymulacji elektrycznej i akustycznej pacjenci ci uzyskują znakomite wyniki w percepcji słuchowej, mimo że zastosowanie konwencjonalnych aparatów słuchowych nie przynosi u nich zwykle pożądanych efektów. Wspomniany program ma więc nie tylko znaczenie poznawcze, ale i ważny aspekt społeczny.
Prof. Henryk Skarżyński jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in.: Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum, Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej, Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, American Academy of Audiology, American Tinnitus Association, New York Academy of Sciences, Association for Research in Otolaryngology, European Academy of Otology and Neuro-Otology, International Evoked Response Audiometry Study Group, European Society of Artificial Organs. Jest Profesorem honorowym Brigham Young Uniwersity w Prowo, Ut. USA, członkiem honorowym polskiego, słowackiego i kubańskiego towarzystwa otorynolaryngologów. Jest Przewodniczącym Komitetu Patofizjologii Klinicznej i Czlonkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem komitetów naukowych i redakcyjnych czasopism, m.in. czasopism: NEUROLOGY & OTOLOGY (American Journal of Otology), The American Journal of Otology, International Forum for Otology Neurootology and Skull Base Surgery, Medical Science Monitor, Redaktorem Naczelnym Journal of Hearing Science.
Za działalność naukową i medyczną prof. Henryk Skarżyński został uhonorowany licznymi nagrodami indywidualnymi i zbiorowymi, polskimi oraz zagranicznymi. M.in., był 4-krotnym laureatem Nagrody Zespołowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 5-krotnym laureatem Nagrody Przewodniczącego KBN oraz laureatem I Nagrody Przewodniczącego Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe w roku 2000. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest odznaczony za wkład w rozwój współpracy na rzecz innych narodów przez Prezydenta Ukrainy – Wiktora Juszczenkę Orderem za zasługi III stopnia, oraz Medalem Honoru przyznanym przez Prezydenta Gruzji – Micheila Saakaszwilego. Został również odznaczony Krzyżem Kawalerskim „Merite de l'Invention" przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii, Krzyżem Oficerskim Orderu „Labor Improdus Omnia Vincit” oraz  Europejskim Krzyżem Zasługi Orderu Wynalazczości w Stopniu Oficerskim (Ordre du Mérite Européen de l’Innovation au grade de l’Officier).
Otrzymywał także liczne nagrody od organizacji pozarządowych i społecznych. Profesor Skarżyński znajduje się od wielu lat w pierwszej dziesiątce na liście najbardziej wpływowych osobistości w służbie zdrowia w Polsce. Jest autorem i współautorem 14 patentów na urządzenia i metody związane z techniką medyczną. Wiele spośród tych wynalazków uzyskało wysokie nagrody międzynarodowe. Systemy, programy  i urządzenia do badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy oraz urządzenie do korekcji wad wymowy oraz inne wynalazki, których jest współtwórcą,  uzyskały szereg  złotych medali i wyróżnień na światowych salonach wynalazczości w Brukseli, Paryżu, Genewie, Norymberdze, Sztokholmie, Frankfurcie, Waszyngtonie, Tajpej, Pekinie, Seulu, Kuala Lumpur, Moskwie, Sewastopolu oraz innych miejscach na świecie.
Prof. Henryk Skarżyński jest 58. Honorowym Obywatelem Warszawy.
Dostrzegając i doceniając ogromne znacznie aktywności i dokonań Pana Profesora Henryka Skarżyńskiego Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, postanowił uhonorować Pana Profesora tytułem doktora honoris causa naszej Uczelni.