Profesor Ewa Łętowska

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego APS przyznanego w 2009 roku.

Prof. dr hab. Ewa Łętowska,  od czerwca 2002 r.,  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP, w latach 1988 -1992 Rzecznik Praw Obywatelskich RP, w latach 1992-1999 działalność w Centrum Edukacyjnym Fundacji Helsińskiej w Polsce.
Urodziła się w 1940 r., w Warszawie, ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersy-tetu Warszawskiego, od początku kariery akademickiej  (1962 – stanowisko asystenta) do chwili obecnej (tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego) związana z Instytutem Nauk Praw-nych PAN. Doktor honoris causa (2008) Uniwersytetu Gdańskiego. Jej działalność i dokona-nia naukowe koncentrują się wokół różnych aspektów prawa cywilnego, konstytucyjnego  i  prawach człowieka Aktywna również w międzynarodowym środowisku naukowym i spo-łeczno-doradczym (m.in.- International Human Right Council, Carter Center, USA; Board of the European Foundation of Human Rights, Bruksela). Nagrodzona  przez Fundację  Friedrich –Ebert – Stiftung (1995, Bonn, RFN) za działalność na rzecz Praw Człowieka.
Dostrzegając i doceniając ogromne  znacznie aktywności i dokonań pani profesor Ewy Łętowskiej  na rzecz tworzenia świadomości społecznej potrzeby równego traktowania z peł-nią Praw Obywatelskich osób niepełnosprawnych i marginalizowanych Senat Akademii Pe-dagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie postanowił uhonorować Panią Profesor tytułem doktora honoris causa naszej Uczelni.