Komisja etyki badań naukowych

Komisja Etyki Badań Naukowych

 

UWAGA! 
Przed skierowaniem Wniosku do Komisji prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prorektora ds. Nauki dr hab. Jarosława Roli, prof. APS z dnia 13.04.2021 i zastosowanie się do zawartych w nim wytycznych. 

 

Najbliższe posiedzenie Komisji Etyki odbędzie się 11 maja 2021 r. Wnioski do oceny można przesyłać w trybie ciągłym, jednak co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Komisji - najpóźniej do  27 kwietnia 2021 r.  

Wnioski i dokumentacja projektu podlegającego ocenie powinny być dostosowane do wymogów nowego Regulaminu. Uaktualniona wersja FORMULARZA WNIOSKU (Załącznik nr 1 do Regulaminu) została zamieszczona na stronie Komisji 23.12.2020 r.po zatwierdzeniu przez Senat APS.

Elektroniczne wersje wniosków wraz z wymaganą dokumentacją prosimy przesyłać na adres wdziarnowska@aps.edu.pl (za potwierdzeniem dostarczenia).

 

Członkowie Komisji Etyki Badań Naukowych:

dr hab. Anna Drabarek, prof. APS – Przewodnicząca Komisji

dr hab. Beata Hintze, prof. APS – Wiceprzewodnicząca Komisji

dr Wioletta Dziarnowska – Sekretarz Komisji

dr Alicja Baum

dr Adam Buczkowski

dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota

dr Urszula Gosk

dr Izabela Więcek-Poborczyk

dr Małgorzata Woźniak-Prus

dr Monika Zima-Parjaszewska

mgr Adrianna Krzywik

lic. Patrycja Wudniak

 

Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych z udziałem człowieka, których kierownikiem lub wykonawcą jest pracownik APS lub doktorant APS, w tym projekty badań realizowanych w ramach prac habilitacyjnych, doktorskich, prac własnych, zadań statutowych.

 

Komisja może wydać opinię:

a) pozytywną,

b) pozytywną z warunkiem naniesienia wskazanych przez Komisję zmian w projekcie badawczym,

c) negatywną.

Opinie pozytywna z warunkiem i negatywna zawierają pisemne uzasadnienie.

Opinia pozytywna z warunkiem oznacza, że planowane badanie nie budzi zasadniczych zastrzeżeń etycznych i jego realizacja jest możliwa po wprowadzeniu wskazanych przez Komisję zmian. Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnej korekty projektu badań uwzględniającej wszystkie uwagi Komisji.

Opinia negatywna uniemożliwia przeprowadzenie planowanych badań (w przypadku badań finansowanych ze środków APS).

 

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ WNIOSKU KOMISJI

ZAŁĄCZNIK 2 – FORMULARZ INDYWIDUALNEJ OCENY WNIOSKU