Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

  

Władze Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Dyrektor Instytutu - dr hab. Paweł Boryszewski,  prof. APS
Zastępca dyrektora - dr Anna Kruk

 

Sekretariat - Ewa Burska

tel .: 22 589 36 68

e-mail:  sekretariatipsips@aps.edu.pl

 

Historia Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej

Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej jest stosunkowo młodą jednostką organizacyjną w stosunku do około stuletniej historii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Powołanie Instytutu jako wewnętrznej komórki organizacyjnej Akademii było powiązane z wyodrębnieniem Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w 2006 roku na bazie uprzedniej Katedry Nauk Społecznych. Rok wcześniej, z dniem 01 października 2005 roku powołano Instytut na Wydziale Nauk Pedagogicznych o nazwie Instytut Stosowanych Nauk Społecznych z siedmioma jednostkami wewnętrznymi: Katedrą Politologii i Podstaw Ekonomii, Katedrą Nauk o Rodzinie, Katedrą Podstaw Prawa i Kryminologii, Katedrą Filozofii i Socjologii, Katedrą Gerontologii Społecznej, Zakładem Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej, Zakładem Etyki. We wcześniejszym okresie specjalność Praca Socjalna była realizowana w ramach Katedry Nauk Społecznych na kierunku Pedagogika.

Studia 3-letnie zawodowe były realizowane na specjalnościach: Praca Socjalna oraz Metody Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych. W ramach 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich, studenci APS mogli wybierać jedną ze specjalności: Praca Socjalna oraz Polityka Socjalna i Kierowanie Służbami Społecznymi. Obie specjalności kształcenia magisterskiego były prowadzone w ramach Katedry Nauk Społecznych, a następnie Instytutu.

Do podstawowych zadań Instytutu należy działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna na rzecz Akademii. Na szczególną uwagę zasługuje unikatowość w skali kraju działalności dydaktycznej w realizowanym obszarze najpierw specjalności kształcenia, a obecnie kierunku Praca Socjalna, stworzonego w zespole naukowo - dydaktycznym pod kierunkiem prof. APS dr hab. Danuty M. Piekut - Brodzkiej.

Kształcenie przyszłych pracowników socjalnych odbywało się od 1992 roku na specjalności Praca Socjalna w ramach kierunku Pedagogika, na 3 letnich studiach licencjackich, po których można było uzyskać nie tylko kompleksowe przygotowanie do zawodu, ale również możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

Kształcenie przyszłych pracowników socjalnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w pełni odpowiada potrzebom rynku pracy. Absolwenci zarówno specjalności, jak i kierunku Praca Socjalna uzyskują zatrudnienie w zawodzie, między innymi z uwagi na nieustannie wysoki poziom jakości kształcenia, przygotowania teoretycznego oraz praktycznego studentów, zgodnie ze standardami profesjonalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego. Obecnie kierunek studiów jest realizowany poprzez praktyczny profil kształcenia.

Poza działalnością dydaktyczną oraz merytoryczną obsługą kierunku studiów, w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej jest realizowana także interdyscyplinarna działalność naukowa w obszarze nauk społecznych, szczególnie nauk socjologicznych, pedagogiki, a także nauk o polityce i administracji czy nauk o zarządzaniu i jakości.

Pierwszym Dyrektorem Instytutu od 2006 roku była prof. APS dr hab. Danuta Maria Piekut - Brodzka. Obecnym Dyrektorem Instytutu jest prof. APS dr hab. Paweł Boryszewski. Zastępcą Dyrektora od 2006 roku jest dr Anna Kruk.

W roku 2021 kierunek Praca socjalna otrzymał Certyfikat Akredytacyjny Studia Z Przyszłością 2021. (link do pliku)