Zawadzka Edyta

Stanowisko:  adiunkt, pracownik badawczo - dydaktyczny

Jednostka:    Instytut Pedagogiki, Zakład Podstaw Pedagogiki

E-mail:         ezawadzka@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2016: doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Temat rozprawy doktorskiej: Cele wychowania w rodzinach o zróżnicowanym poziomie wykształcenie rodziców
 • 2011: magister pedagogiki (specjalność: pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej), Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
  Tytuł pracy magisterskiej: Losy życiowe podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi
 • 2010: magister pedagogiki (specjalność: pedagogika rewalidacyjna), Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki,
  Temat pracy magisterskiej: Analiza nieśmiałości współczesnych nastolatków na podstawie badań przeprowadzonych wśród łódzkich adolescentów

Studia podyplomowe:

 • 2015, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Coaching i Mentoring Organizacyjny
 • 2014, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zainteresowania naukowe

 • Teoria wychowania, pedagogika ogólna, pedagogika rodziny
 • pedagogizacja życia codziennego i społecznego
 • dyskurs społeczny na temat wychowania, edukacji i szkoły
 • wychowanie rodzinne, zwłaszcza jego teleologiczne aspekty
 • metodologia badań jakościowych

Publikacje

Monografie

 • Gara, J., Jankowska, D., Zawadzka, E. (2019) (red.). Pedagogika Dialogu. Pomiędzy w intersubiektywnej przestrzeni edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Kołaczyńska, K., Szostakowski, M., Zawadzka, E. (2017) (red.). Warsztaty badawcze doktorantów – między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach

 • Zawadzka, E. (2020). Konteksty pedagogizacyjne w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. „Forum Oświatowe”, nr 1(63), s. 127-146.
 • Zawadzka, E. (2019). Teleologiczne aspekty kultury pedagogicznej rodziny. Podejście komponentowo-relacyjne. „Horyzonty Wychowania”, nr 48 (18), s. 63-73.
 • Zawadzka, E. (2019). Pedagogizacyjne oblicze edukacji. W: K. Wrońska (red.), Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja (249-261). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zawadzka, E. (2019). Dialog w badaniach naukowych a ich transparentność i intersubiektywność. W: J. Gara, D. Jankowska, E. Zawadzka (red.), Pedagogika Dialogu. Pomiędzy w intersubiektywnej przestrzeni edukacji (71-83). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Zawadzka, E. (2019). Wychowanie i jego cele w wybranych dokumentach prawa oświatowego powstałych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i po transformacji ustrojowej. W: H. Markiewicz, I. Czarnecka (red.), Sto lat polskiej oświaty (1918-2018) (296-310). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Zawadzka, E. (2019). Przygotowanie do dorosłości jako cel wychowania rodzinnego. „Kultura i wychowanie”, nr 1(15), s. 25-37.
 • Zawadzka, E. (2018). Jubileuszowa ogólnopolska konferencja pedagogiki dialogu pt. „Dialog jako wymóg/wyzwanie intersubiektywności i transparentności doświadczenia edukacyjnego, społecznego, kulturowego (1 grudnia 2017). „Forum Pedagogiczne”, nr 1, s. 325-330.
 • Zawadzka, E. (2018). Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. „Forum Pedagogiczne”, nr 2, s. 317-320.
 • Zawadzka, E. (2017). Implementacja jakościowego studium indywidualnego przypadku w badaniach nad rodziną. W: K. Kołaczyńska, M. Szostakowski, E. Zawadzka (red.), Warsztaty badawcze doktorantów – między uwiedzeniem metodologicznym a krytyką (96-110). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Zawadzka, E. (2017). Współczesne uzasadnienia celów wychowania rodzinnego w świetle badań nad celami wychowania w rodzinach o zróżnicowanym poziomie wykształcenia rodziców. W: D. Opozda, M. Leśniak (red.), Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych (53-61). Lublin: Episteme.
 • Zawadzka, E. (2017). Zakładany i realny potencjał dialogu a teleologiczne aspekty funkcji wychowawczej rodziny. W: D. Jankowska (red.), Pedagogika dialogu, Emancypacyjny potencjał dialogu (96-110). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Zawadzka, E. (2016). Wychowanie w dyskursie naukowym i potocznych teoriach wychowania rodziców legitymujących się różnym poziomem wykształcenia. Studium teoretyczno-empiryczne. W: S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki (201-216). Łódź: Wydawnictwo Naukowe TPF „Chowanna”
 • Zawadzka, E. (2014). Antypedagogika jako afirmacja „wolności do” i „wolności od” a podmiotowość jednostki. W: S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, tom 2 (319-331) Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.
 • Zawadzka, E. (2014). Wybrane aspekty wychowania w rodzinach tworzonych przez pary funkcjonujące w związku kohabitanckim – studium empiryczne oparte na badaniach jakościowych. W: K. Heland-Kurzak (red.), Poszukiwania badawcze doktorantów. Konceptualizacja. Problematyzacja. Operacjonalizacja (149-164). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Zawadzka, E. (2013). Podmiotowość w interakcjach wychowawczych. Próba odnalezienia istoty pojęcia wśród sloganów pluralistycznej rzeczywistości XX wieku. „Kultura i wychowanie”, nr 5, s. 121-132.
 • Zawadzka, E. (2012). Funkcje rodziny dawniej i współcześnie. Podobieństwa i różnice – studium teoretyczne, w: K.M. Stępkowska, J.K. Stępkowska (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, tom 1 (7-13). Lublin: Politechnika Lubelska.
 • Zawadzka, E. (2012). Shyness in Case of Contemporary Teenagers - Specificity of the Phemomenon and Ways of Supporting Shy Adolescents. W: A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (ed.), Development and Supporting the Development from the Perspective of the Human Science – Opportunities and Threats (351-365). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Projekty naukowe

 • Teleologiczne aspekty wychowania w rodzinach zamieszkujących w województwach łódzkim i mazowieckim (2018-2019)

 

Pełnione ważne funkcje

 • Członkini Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych w APS (2012-2014)
 • Sekretarz naukowy Jubileuszowej Konferencji Pedagogiki Dialogu „Dialog jako wymóg/wyzwanie intersubiektywności i transparentności doświadczenia edukacyjnego, społecznego, kulturowego (2017)
 • Członkini Rady Doktorantów APS (2011-2014)
 • Przewodnicząca Komisji Stypendialnej ds. doktorantów (2010-2014)
 • Członkini komitetu organizacyjnego lub współkoordynator Międzyuczelnianych Konferencji Doktorantów „Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza (2011-2015)
 • Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego „Paradygmat” na Wydziale Nauk o Wychowaniu (UŁ) (2006-2010)

 

Współpraca międzynarodowa

 • Wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus + Staff Mobility for Teaching (2018)
 • Wizyta studyjna w formie kursu on-line – Uniwersytet w Gandawie (2020)

 

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • teatr
 • film
 • literatura, szczególnie dystopijna
 • podróże