Paplińska Małgorzata

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Zakład Tyflopedagogiki

E  - mail: mpaplinska@aps.edu.pl

Kariera naukowa:

 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, praca doktorska z wyróżnieniem
 • magister pedagogiki specjalnej, specjalność Tyflopedagogika, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • studia podyplomowe Wspomaganie Rozwoju Dzieci Niewidomych Słabowidzących, w tym z Niesprawnością Złożoną, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Zainteresowania badawcze:

 • metodyka nauczania pisma Braille’a, specyfika czytania dotykowego, percepcja dotykowa
 • system punktowy Louisa Braille’a – zagraniczne systemy, różne odmiany notacji matematycznych
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z dysfunkcją wzroku – kompleksowa diagnoza i wsparcie oraz adaptacja otoczenia i materiałów dydaktycznych  –  polskie i zagraniczne standardy
 • kompetencje komunikacyjne i informacyjne adolescentów z niepełnosprawnością wzroku
 • wykorzystanie edukacyjnych technologii wspomagających w edukacji i komunikacji osób z niepełnosprawnością wzroku

Najważniejsze publikacje:

Matuszewski J., Kossowski B.,  Bola Ł., Banaszkiewicz A., Paplińska M., Gyger L., Kherif F., Szwed M., Frackowiak R. S., Jednoróg K., Draganski B., Marchewka A. (2021). Brain plasticity dynamics during tactile Braille learning in sighted subjects: Multi-contrast MRI approach. NeuroImage, vol. 227, 1-13, 117613, doi:10.1016/j.neuroimage.2020.117613  

Rączy, K., Czarnecka, M., Paplińska, M., Hesselmann, G., Knops, A., & Szwed, M. (2020). Tactile to visual number priming in the left intraparietal cortex of sighted Braille readers. Scientific reports, 10(1), 1-11, 17571, doi:10.1038/s41598-020-72431-7

Paplińska M., Walkiewicz-Krutak M. (red.). (2017). Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju, rehabilitacji i aktywizacji społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Siuda-Krzywicka K., Bola Ł., Paplińska M., Sumera E., Jednoróg K., Marchewka A., Śliwińska M., Amedi A., Szwed M. (2016). Massive cortical reorganization in sighted Braille readers. eLife, 2016;5:e10762, 1-26, doi: 10.7554/eLife.10762

Bola Ł., Siuda-Krzywicka K., Paplińska M., Sumera E., Hańczur P., Szwed M. (2016). Braille in the sighted: Teaching tactile reading to sighted adults. PLOS ONE, nr 11 (5), 1-13, doi:10.1371/journal.pone.0155394

Paplińska M. (2016). Skróty brajlowskie w tydzień. Program do samodzielnej nauki Polskich Ortograficznych Skrótów Brajlowskich I Stopnia. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" (wersja czarnodrukowa i w brajlu).

Paplińska M. (2015). Młode pokolenie osób z niepełnosprawnością wzroku w paradoksie informacyjno-komunikacyjnym. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (s. 136-155). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Paplińska M. (red.) (2012).  Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”.

Paplińska M. (2009). Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.             

Paplińska M. (red.). (2008).  Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku - nowe podejście, nowe możliwości. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Publikacje w Bazie Wiedzy APS

Projekty badawcze:

 • Dynamika plastyczności ludzkiego mózgu w procesie uczenia się - badania podłużne z użyciem technik neuroobrazowania dr hab. Artur Marchewka Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;  Paplińska (wykonawca) (2019- w trakcie realizacji). Projekt badawczy 2018/30/E/HS6/00206 finansowany przez NCN.
 • Dotknąć liczby. Mózgowa reprezentacja liczb u osób czytających zarówno liczby arabskie, jak  i liczby w dotykowym alfabecie Braille'a. Kierownik dr hab. Marcin Szwed, UJ     Uniwersytet Jagielloński;  Paplińska (wykonawca) (2017- 2020) Projekt badawczy 2016/21/B/HS6/03703 finansowany przez NCN.
 • Kompetencje informacyjne młodzieży z niepełnosprawnością wzroku - badania pilotażowe [2017-2018, Paplińska - kierownik i główny wykonawca, BSTP 12/17 - I]
 • Zmiany plastyczne mózgu towarzyszące nabywaniu drugiego języka - efekty multimodalne i specyficzne dla modalności dr Artur Marchewka Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;  Paplińska (wykonawca) (2015-2018). Projekt badawczy 2014/14/M/HS6/00918 finansowany przez NCN. 
 • Edukacyjne technologie wspomagające dla uczniów niewidomych i słabowidzących -  istota, stan obecny i perspektywy [2015-2016 Paplińska - kierownik i główny wykonawca] (BSTP 20/15-I).
 • Is sensory processing confined to dedicated brain modules, such as the visual and somatosensory cortices? Challenging the canonical view of brain function with MRI in sighted Braille readers (Projekt finansowany przez  Fundację Nauki Polskiej, kierownik: dr Marcin Szwed, Uniwersytet Jagielloński)  (2012 – 2014) Paplińska - wykonawca i uczestnik badania.
 • Sposoby nauczania czytania rysunku dotykowego u dzieci niewidomych w różnym wieku i o różnych doświadczeniach dotykowych – przezwyciężanie skutków zaniedbań edukacyjnych a wczesne oswajanie z grafiką jako droga do nauki brajla” (BW 2011-2012) Paplińska - kierownik i główny wykonawca.
 • System punktowy Louisa Braille'a w edukacji niewidomych dzieci -  projekt KBN 1H01F 004 28 (grant promotorski 2005) Paplińska - główny wykonawca.

Pełnione funkcje:

 • Doradca studentów na kierunku pedagogika specjalna (2014-obecnie)
 • Doradca studentów z niepełnosprawnością wzroku (2020 – obecnie)
 • Kierownik specjalności Tyflopedagogika, APS (2013-2019)
 • Współzałożyciel i Wiceprezes Fundacji na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących CEDUNIS (od 2009) www.cedunis.org.pl
 • Zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej ds. organizacyjnych (2006-2011)
 • Metodyk w projekcie „Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła”, realizowanym w ramach POKL, APS (2012-2014)
 • Ekspert ds. oceny adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych dla uczniów niewidomych, wykonanych w wersji brajlowskiej (ORE 2011-2012)
 • Ekspert ds. oceny adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych dla uczniów niewidomych, wykonanych w wersji brajlowskiej - odbiór i ocena ponad 50 tytułów książek wraz z grafikami dotykowymi zaadaptowanymi przez Uniwersytet Warszawski (MEN 2010-2011)
 • Redaktor Portalu Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2006-2007)
 • Kierownik Studiów Podyplomowych z Pedagogiki Specjalnej współfinansowanych ze środków budżetu państwa i EFS w ramach projektu „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu” (2007-2008)