Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi

Program Edukacja finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych

Umowa nr EOG/21/K4/W/0050 w sprawie realizacji projektu „Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi”

Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego). Program Edukacja finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych.

Projekt "Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi" skorzystał z dofinansowania w wysokości 80 480.00 EURO otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem Programu Edukacja jest współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego).

Projekt „Zielony plecak szkolny dla klimatu Ziemi” – ma na celu podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska i zdrowia człowieka poprzez udzielanie wsparcia nauczycielom klas początkowych w obszarze edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Kierownik projektu: dr Anna Mikler – Chwastek
Zespół zarządzający:
dr Anna Mikler – Chwastek
dr Anna Witkowska – Tomaszewska
dr Adamina Korwin – Szymanowska
dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS
dr hab. Jan Amos Jelinek, prof APS

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 – 30.06.2023

Uczelnia partnerska:

University of Agder

 

Agreement No. EEA/21/K4/W/0050 on the implementation of the project "Green School Backpack for Earth's Climate".

Component IV – Institutional cooperation for enhancement of quality and relevance of education at all levels and forms (excluding VET and vocational continuing education).; The Education programme funded by the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and national resources.

The project "Green School Backpack for Earth's Climate" benefited from a grant of €80,480.00 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.
The goal of the Education program is institutional cooperation to improve the quality and relevance of educational offerings at all levels and in all forms (excluding vocational education and training and vocational continuing education).
The project "Green School Backpack for the Earth's Climate" aims to raise the level of civic awareness of environmental protection and human health by providing support to primary school teachers in the field of education for sustainable development.

For more details, please visit our main Green Backpack Facebook page:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083187196036

Project manager: Dr. Anna Mikler - Chwastek
Management team:
Dr. Anna Mikler - Chwastek
Dr. Anna Witkowska - Tomaszewska
Adamina Korwin - Szymanowska, Ph.
Ligia Tuszyńska, Ph.D., Professor at APS
Jan Amos Jelinek, Ph.D., Professor at APS

Project implementation date: 01.04.2022 - 30.06.2023.
Partner university:
University of Agder