Projekty zakończone

 

Perspektywa finansowa 2014–2020
Zakończono realizację projektu: Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin
The Intercutural Teachers' Competences in Multicultural Cities Warsaw-Berlin
Projekt zrealizowany na podstawie umowy nr BE/B/V/2/9/2/U-3/2017-2018
Projekt wspófinansowany w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne
Czas trwania projektu: od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku
Projekt skierowany do nauczycieli, studentów pedagogiki (specjalność nauczycielska) i uczniów
Lider projektu: Biuro Edukacji m.st. Warszawy Partner strategiczny: Senat Berlina
W związku ze wzrostem liczby uczniów cudzoziemskich w warszawskich placówkach szkolnych zachodzi potrzeba podnoszenia kompetencji międzykulturowych nauczycieli (w tym przyszłych nauczycieli) i uczniów, umożliwiających efektywną pracę i funkcjonowanie w środowisku zróżnicowanym kulturowo i językowo. Ważnym elementem procesu nabywania i podnoszenia kompetencji jest wymiana doświadczeń z innymi metropoliami europejskimi, zwłaszcza tymi, które jako miasta wielokulturowe, od lat są zaangażowane w wypracowywanie licznych rozwiązań. Do takich należy Berlin, będący strategicznym partnerem Warszawy w działaniach edukacyjnych.
Cele projektu:
w grupie Nauczycieli:
przygotowanie do efektywnej pracy z uczniami cudzoziemskimi/uchodźczymi poprzez: rozwój ogólnych kompetencji międzykulturowych; podniesienie kompetencji w zakresie metod pracy wychowawczej z uwzględnieniem różnic i podobieństw kulturowych, pracy dydaktycznej dot. uwzględniania treści międzykulturowych w programach nauczania; doskonalenie systemu wsparcia dla nauczycieli pracujących w wielokulturowych szkołach/klasach.
w grupie Uczniów:
przygotowanie do życia i zaangażowania społecznego w różnicującym się kulturowo społeczeństwie, w tym: kształtowanie postaw otwartości; tworzenie warunków do rozwoju i edukacji w klasie wielokulturowej; rozwój tutoringu rówieśniczego.
w grupie docelowej Studentów kierunków pedagogicznych (specjalność nauczycielska):
przygotowanie do pracy w wielokulturowej klasie/szkole, w tym: rozwijanie ogólnych kompetencji międzykulturowych; uwrażliwienie studentów na kontekst kulturowy ucznia, budowanie wiedzy merytorycznej i warsztatu metodycznego.
Wśród rezultatów projektu można m.in. wskazać:
-opracowanie narzędzia wspomagającego pracę nauczycieli, jak: „Przewodnik dobrych praktyk dla nauczycieli", prezentujący propozycje metod pracy, modelu oceniania uczniów cudzoziemskich/uchodźczych, kampanii społecznych jako formy dialogu kulturowego,
-stworzenie Warszawsko-Berlińskiej Sieci Nauczycieli Współpracujących z Uczniami Cudzoziemskimi/Uchodźczymi,
-wprowadzanie do szkół modelu tutoringu rówieśniczego w ramach integracji kulturowej,
-aktualizacja założeń modelowego systemu wsparcia nauczycieli pracujących w wielokulturowych szkołach/klasach,
-rekomendacje do założeń modelu kształcenia i doskonalenia nauczycieli w zakresie kompetencji międzykulturowych.
Wypracowane w projekcie materiały i inne formy pracy będą upowszechniane w warszawskich i berlińskich szkołach, środowisku akademickim i organizacjach pozarządowych, w celu zapewnienia trwałości rezultatów.
Rezultat projektu w formie publikacji Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa – Berlin. Przewodnik dobrych praktyk dla nauczycieli jest dostępny na stronie: http://edukacja.warszawa.pl
Zakończono realizację projektu: "Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy” realizowanego na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U081/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji 1.06.2018 - 30.09.2019
Celem projektu było:
Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Podniesienie kompetencji 100 uczniów klas 2-3 SP ze szkół wiejskich oraz 100 uczniów klas 2-3 SP ze szkół miejskich w zakresie: myślenia  twórczego (kreatywności), ICT, umiejętności językowych oraz pracy zespołowej realizowanych w środowisku wyższej uczelni przez opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych popularyzujących osiągnięcia naukowe.
Podniesienie kompetencji rodziców dzieci uczestniczących w projekcie w zakresie identyfikacji i wspierania zdolności i uzdolnień dziecięcych.
Zakończono realizację projektu pt.: „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” w związku z Umową partnerską z dnia 6 grudnia 2017r. i Umową UDA-POWR.02.10.00-00-3010/17-00 z dnia 20 grudnia 2017r. na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 1.12.2017r. do 30.11.2019r.
Projekt zrealizowany przez Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej-CEO - Partnera Wiodącego w Projekcie, w partnerstwie z APS i Miastem Siedlce - Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli oraz Collegium Civitas i Powiat Radomski - Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży.
Zakończono realizację projektu pt.: „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” w związku z Umową partnerską z dnia 6 grudnia 2017r. i Umową UDA-POWR.02.10.00-00-3014/17-00 z dnia 20 grudnia 2017r. na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji: 1.12.2017r. do 30.11.2019r.
Projekt zrealizowany przez Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej - CEO - Partnera Wiodącego w Projekcie, w partnerstwie z APS, Collegium Civitas oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Zakończono realizację projektu: Teaching ICT for People with Specific Learning Disorders; Erasmus+ Programme 2014-2020 Key Action 2: Strategic Partnership Projects AGREEMENT n° 2017-1-SE01-KA202-034573
czas trwania: 1.11.2017-31.10.2019
Kierownik projektu: mgr Mariusz Fila
Zakończono realizację projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” realizowanym przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmikiem Wojewódzkim, Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Akademią Pedagogiki Specjalnej i kancelarią prawną Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych i finansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy partnerskiej z dnia 14 stycznia 2016r. i Umowy Nr POWR.02.06.00-00-0006/15 z dnia 18 lutego 2016r. na realizację projektu.
Okres realizacji od 01.09.2016r. do 28.02.2018r.
Celem projektu było zidentyfikowanie istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień w/w Konwencji.
W ramach projektu powołano Radę Programową składająca się z przedstawicieli administracji rządowej, w tym Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawicieli administracji samorządowej, środowiska naukowego oraz środowiska działającego na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Powołano także Komitet Sterujący. Zapewniono w nim udział przedstawiciela Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, jako kluczowego uczestnika.
Do głównych zadań Komitetu Sterującego należało podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym oraz ostateczna akceptacja finalnych produktów projektu, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
Decyzje Komitetu Sterującego podejmowane były w drodze głosowania, przy czym, w celu zapewnienia realizacji kluczowego wskaźnika oraz osiągnięcia oczekiwanych efektów i rezultatów, głos decydujący w Komitecie miał przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie osiągnięto wskaźniki produktu i rezultatu pn.: Odsetek rekomendacji w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przyjętych przez Komitet Koordynacyjny Umowy Partnerstwa (KK UP).
Wypracowano rekomendacje i przedłożono Komitetowi Koordynacyjnemu Umowy Partnerstwa.
Komitet Koordynacyjny Umowy Partnerstwa – Komitet powołany jest na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2014, poz. 379) w celu zapewnienia koordynacji i monitorowania realizacji umowy. W skład KK UP wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji zarządzających programami służącymi realizacji UP, ministrów właściwych ze względu na zakres objęty UP, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa GUS, a także partnerzy społeczni i gospodarczy oraz przedstawiciele samorządów, wskazani przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
KK UP podjął uchwały zatwierdzające przedłożone rekomendacje.
Zakończono realizację projektu: Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji nauczycieli pedagogiki specjalnej i osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”
Akcja KA2 – Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk,
Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych
Nr projektu: 2014-1-PL01-KA202-003428
Termin realizacji: 01.09.2014-31.08.2017
Celem projektu była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizowania procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych metod kształcenia, dostępnych przez zastosowanie Laboratoriów Innowacji w dydaktyce przedmiotów zawodowych i specjalistycznych. Cel ten został osiągnięty poprzez utworzenie nowych laboratoriów w instytucjach partnerskich, szkolenia nauczycieli pedagogiki specjalnej w zakresie wykorzystania i-Labu w procesie dydaktycznym, wdrożenie i-Labu do kształcenia nauczycieli pedagogiki specjalnej oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Partnerzy w projekcie:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska – Lider Projektu
Instytut Technologii Eksploatacji-Panstwowy Instytut Badawczy, Polska
CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo, Włochy
CJD Maximiliansau, Niemcy
Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy
Perspektywa finansowa 2007–2013
Zakończono realizację projektu Edukacja Środowiskowa dla Zrównoważonego Rozwoju w Kształceniu Nauczycieli
Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych
Projekt „Edukacja Środowiskowa dla Zrównoważonego Rozwoju w Kształceniu Nauczycieli” powstał jako odpowiedź na: niski poziom świadomości ekologicznej Polaków; zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach (dane Europejskiej Agencji Środowiska); brak polskich systemowych rozwiązań w zakresie dbania o środowisko.
Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia programów kształcenia pedagogów, którzy będą przekazywać wiedzę o środowisku z poziomu akademickiego na poziom szkolny i lokalny. Ze względu na specyfikę uczelni pedagogicznych, w których prawnie nie przewidziano kierunku przyrodniczego, projekt dotyczył stworzenia programu przedmiotu ”Przyrodnicze Laboratoria Terenowe” dla specjalności pedagogika wczesnoszkolna (PEW). Zostały opracowane materiały metodyczne i przewodnik do edukacji środowiskowej.
Celem projektu było:
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni pedagogicznych, dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych oraz zwiększenia bazy dydaktycznej uczelni w tym zakresie.
Zwiększenie poziomu świadomości społecznej oraz edukacji w zakresie różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włącznie ze wzrostem świadomości społecznej i edukacji dotyczącej powiązań między różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu czy ekonomiczną wyceną biosystemów.
Podniesienie poziomu kompetencji absolwentów uczelni i pracowników instytucji publicznych w zakresie aspektów środowiskowych i klimatycznych, jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej zakończyła realizację projektu pt: „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe
Okres realizacji 01.08.2010 – 31.10.2014
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wraz z Partnerami Projektu:
Urzędem M.ST. Warszawy,
Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie,
Didasko s.j. J. P. Białobrzescy,
Organizacją Edukacja Pro Futuro Spółka z o.o. w Warszawie
Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku,
Warszawskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
zrealizowała projekt, którego celem było stworzenie nowego systemu organizowania i realizacji praktyk umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela.
Zakończono realizację projektu pt: „Psychologia kliniczna – nowy kierunek studiów podyplomowych w APS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Okres realizacji 01.01.2011 - 31.08.2012.
Celem ogólnym projektu było wzmocnienie potencjału Akademii Pedagogiki Specjalnej poprzez wdrożenie nowego kierunku studiów podyplomowych – Psychologia kliniczna w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 sierpnia 2012r.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: ” Rozbudowa infrastruktury łączności elektronicznej i technologii komunikacyjnych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej zrealizowała projekt pt.: „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe”.
Okres realizacji: 01.11.2009 – 30.09.2011.
Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów z niepełnosprawnością) z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania.
Cele szczegółowe to: Zwiększenie wiedzy nauczycieli nt. pierwszej pomocy przedmedycznej i umiejętności prowadzenia zajęć z tego obszaru tematycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczycieli; Zwiększenie poziomu zainteresowania pierwszą pomocą wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; Zwiększenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zakończono realizację projektu pt.: „Pedagogika specjalna - nowa specjalność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.
Okres realizacji: 01.08.2009 - 31.07.2013
Celem projektu było wzmacnianie potencjału dydaktycznego uczelni poprzez:
dostosowanie programu studiów na kierunku pedagogika specjalna do potrzeb rynku pracy poprzez dostosowanie programu studiów na kierunku pedagogika specjalna do potrzeb rynku pracy (przygotowanie i realizacja nowej specjalności - studia II stopnia); rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej w formie kształcenia ustawicznego (studia podyplomowe i zróżnicowane programowo kursy doskonalące przygotowujące nauczycieli szkół ogólnodostępnych do pracy z uczniami z niepełnosprawnością); podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej w celu podwyższania jakości nauczania przez stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających w zakresie nowych metod kształcenia (seminaria tematyczne dla młodych pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej); stworzenie warunków studentom niepełnosprawnym do korzystania z oferty edukacyjnej uczelni (opracowanie materiałów dydaktycznych dla studentów z niepełnosprawnościami oraz przeprowadzenie seminariów dla pracowników Akademii na temat kształcenia studentów z niepełnosprawnościami).
Zakończono realizację projektu pt.: „Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
Okres realizacji: 05.01.2009 - 30.12.2012.
Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej dzięki zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia (poprzez koncentrację wokół usprawnienia zarządzania procesami dydaktycznymi), jak również doskonaleniu procesu kształcenia (zarówno pod względem kierunków i jak i treści oferty edukacyjnej).
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zakończyła realizację projektu: „Specjalizacja pierwszego stopnia w zawodzie pracownik socjalny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” ujęty w Planie Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zatrudnienie i integracja społeczna".
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zakończyła realizację projektu „Specjalizacja drugiego stopnia w zawodzie pracownik socjalny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zakończyła realizację projektu „Studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna dla pracowników socjalnych” - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” ujęty w Planie Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zatrudnienie i integracja społeczna".
Perspektywa finansowa 2000–2006
W latach 2005-2008 Akademia realizowała dwie edycje studiów podyplomowych współfinansowanych ze środków budżetu państwa i EFS z zakresu pedagogiki specjalnej w ramach projektu "Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu". Realizacja projektu pozwoliła nadać kwalifikacje zawodowe nauczycielom szkół ogólnodostępnych do prowadzenia zajęć lub przedmiotu z uczniami z niepełnosprawnością dla pięciu specjalności(I edycja-350 nauczycieli) i siedmiu specjalności (II edycja- 500 nauczycieli).
W latach 2005-2008 Akademia Pedagogiki Specjalnej uczestniczyła w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL: „Kluczowa rola gmin w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” oraz „Per linguas mundi ad laborem” (Przez języki świata do pracy).