EN

Strona główna Współpraca Projekty zakończone

Projekty zakończone

06-11-2019

 

 

W latach 2005-2008 Akademia realizowała dwie edycje studiów podyplomowych współfinansowanych ze środków budżetu państwa i EFS z zakresu pedagogiki specjalnej w ramach projektu "Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu". Realizacja projektu pozwoliła nadać kwalifikacje zawodowe nauczycielom szkół ogólnodostępnych do prowadzenia zajęć lub przedmiotu z uczniami z niepełnosprawnością dla pięciu specjalności(I edycja-350 nauczycieli) i siedmiu specjalności (II edycja- 500 nauczycieli).
W latach 2005-2008 Akademia Pedagogiki Specjalnej uczestniczyła w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL: „Kluczowa rola gmin w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” oraz „Per linguas mundi ad laborem” (Przez języki świata do pracy).
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zakończyła realizację projektu: „Specjalizacja pierwszego stopnia w zawodzie pracownik socjalny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” ujęty w Planie Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zatrudnienie i integracja społeczna".
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zakończyła realizację projektu „Specjalizacja drugiego stopnia w zawodzie pracownik socjalny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zakończyła realizację projektu „Studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna dla pracowników socjalnych” - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” ujęty w Planie Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zatrudnienie i integracja społeczna".
Uczelnia zakończyła realizację projektu pt.: „Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
Okres realizacji: 05.01.2009 - 30.12.2012.
Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej dzięki zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia (poprzez koncentrację wokół usprawnienia zarządzania procesami dydaktycznymi), jak również doskonaleniu procesu kształcenia (zarówno pod względem kierunków i jak i treści oferty edukacyjnej).
Uczelnia zakończyła realizację projektu pt.: „Pedagogika specjalna - nowa specjalność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.
Celem projektu było wzmacnianie potencjału dydaktycznego uczelni poprzez:
 • dostosowanie programu studiów na kierunku pedagogika specjalna do potrzeb rynku pracy poprzez dostosowanie programu studiów na kierunku pedagogika specjalna do potrzeb rynku pracy (przygotowanie i realizacja nowej specjalności - studia II stopnia);
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej w formie kształcenia ustawicznego (studia podyplomowe i zróżnicowane programowo kursy doskonalące przygotowujące nauczycieli szkół ogólnodostępnych do pracy z uczniami z niepełnosprawnością);
 • podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej w celu podwyższania jakości nauczania przez stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających w zakresie nowych metod kształcenia (seminaria tematyczne dla młodych pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej);
 • stworzenie warunków studentom niepełnosprawnym do korzystania z oferty edukacyjnej uczelni (opracowanie materiałów dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie seminariów dla pracowników Akademii na temat kształcenia studentów z niepełnosprawnością).
Okres realizacji: 01.08.2009 - 31.07.2013

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej zrealizowała projekt pt.: „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe”.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów z niepełnosprawnością) z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania.
Cele szczegółowe projektu stanowią

 • Zwiększenie wiedzy nauczycieli nt. pierwszej pomocy przedmedycznej i umiejętności prowadzenia zajęć z tego obszaru tematycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczycieli
 • Zwiększenie poziomu zainteresowania pierwszą pomocą wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Zwiększenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Okres realizacji: 01.11.2009 – 30.09.2011.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: ” Rozbudowa infrastruktury łączności elektronicznej i technologii komunikacyjnych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej zakończyła realizację projektu pt: „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe
Okres realizacji 01.08.2010 – 31.10.2014
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wraz z Partnerami Projektu:

 1. Urzędem M.ST. Warszawy,
 2. Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie,
 3. Didasko s.j. J. P. Białobrzescy,
 4. Organizacją Edukacja Pro Futuro Spółka z o.o. w Warszawie
 5. Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku,
 6. Warszawskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

zrealizowała projekt, którego celem było stworzenie nowego systemu organizowania i realizacji praktyk umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej zakończyła realizację projektu pt: „Psychologia kliniczna – nowy kierunek studiów podyplomowych w APS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Okres realizacji 01.01.2011 - 31.08.2012.
Celem ogólnym projektu było wzmocnienie potencjału Akademii Pedagogiki Specjalnej poprzez wdrożenie nowego kierunku studiów podyplomowych – Psychologia kliniczna w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 sierpnia 2012r.

Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji nauczycieli pedagogiki specjalnej i osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”
Akcja KA2 – Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk,
Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych
Nr projektu: 2014-1-PL01-KA202-003428
Termin realizacji: 01.09.2014-31.08.2017
Celem projektu była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie organizowania procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych metod kształcenia, dostępnych przez zastosowanie Laboratoriów Innowacji w dydaktyce przedmiotów zawodowych i specjalistycznych. Cel ten został osiągnięty poprzez utworzenie nowych laboratoriów w instytucjach partnerskich, szkolenia nauczycieli pedagogiki specjalnej w zakresie wykorzystania i-Labu w procesie dydaktycznym, wdrożenie i-Labu do kształcenia nauczycieli pedagogiki specjalnej oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Partnerzy w projekcie:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska – Lider Projektu
Instytut Technologii Eksploatacji-Panstwowy Instytut Badawczy, Polska
CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo, Włochy
CJD Maximiliansau, Niemcy
Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy
więcej...

Edukacja Środowiskowa dla Zrównoważonego Rozwoju w Kształceniu Nauczycieli
Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych

Projekt „Edukacja Środowiskowa dla Zrównoważonego Rozwoju w Kształceniu Nauczycieli” powstał jako odpowiedź na

 • niski poziom świadomości ekologicznej Polaków
 • zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach (dane Europejskiej Agencji Środowiska)
 • brak polskich systemowych rozwiązań w zakresie dbania o środowisko.

Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia programów kształcenia pedagogów, którzy będą przekazywać wiedzę o środowisku z poziomu akademickiego na poziom szkolny i lokalny. Ze względu na specyfikę uczelni pedagogicznych, w których prawnie nie przewidziano kierunku przyrodniczego, projekt dotyczył stworzenia programu przedmiotu ”Przyrodnicze Laboratoria Terenowe” dla specjalności pedagogika wczesnoszkolna (PEW). Zostały opracowane materiały metodyczne i przewodnik do edukacji środowiskowej.

Celem projektu było:

 1. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni pedagogicznych, dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych oraz zwiększenia bazy dydaktycznej uczelni w tym zakresie.
 2. Zwiększenie poziomu świadomości społecznej oraz edukacji w zakresie różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włącznie ze wzrostem świadomości społecznej i edukacji dotyczącej powiązań między różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu czy ekonomiczną wyceną biosystemów.
 3. Podniesienie poziomu kompetencji absolwentów uczelni i pracowników instytucji publicznych w zakresie aspektów środowiskowych i klimatycznych, jako ważnego czynnika rozwoju gospodarczego.

 

 

Aktualności

15-11-2019

Najlepsza monografia 2018 r. dotycząca problematyki pamięci

Znamy wyniki konkursu organizowanego w ramach II Polskiej Konferencji Pamięcioznawczej. Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce. Nagrodę uzyskała książka Małgorzaty Praczyk "Pamięć środowiskowa we wsp…
05-11-2019

Studia podyplomowe TERAPIA PEDAGOGICZNA

Do 31 stycznia 2020 przedłużona rekrutacja na VI edycję 3-semestralnych podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu terapii pedagogicznej.
04-11-2019

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ ILONY MATYSIAK

Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Ilony Matysiak MŁODZI I WYKSZTAŁCENI W PROCESIE PRZEMIAN POLSKIEJ WSI (Warszawa, Scholar 2019). Spotkanie odbędzie się 27 LISTOPADA (…