TOPON

Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących

Projekt pt. „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.04.03.00-00-0072/20.P

Projekt realizowany w partnerstwie z:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - Lider projektu,

Polskim Związkiem Niewidomych (PZN),

Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (TOnOS),

Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS),

Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR),

partnerem duńskim Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

na podstawie umowy partnerskiej nr 2021/05/234 z dnia 27.05.2021.

Koordynator projektu z APS: dr Kamila Miler-Zdanowska
Termin realizacji: 1.06.2021 do 30.11.2023

Głównym celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania nauczycieli/instruktorów orientacji przestrzennej oraz programu szkolenia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej.

Efektem projektu będzie:
- wykształcenie min. 12 nowych nauczycieli/instruktorów orientacji przestrzennej,
- uzupełnienie kompetencji co najmniej 94 nauczycieli/instruktorów orientacji przestrzennej,
- nabycie kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej przez co najmniej 200 osób z niepełnosprawnością wzroku.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER - Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerem zagranicznym (PP). Dzięki realizacji projektu możliwy będzie transfer, zaadoptowanie i wdrożenie we współpracy z Partnerem Ponadnarodowym nowego rozwiązania: modelu kształcenia specjalistów w zakresie nauczani orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością wzroku. Realizacja projektu przyczyni się również do wymiany informacji i budowania współpracy pomiędzy partnerami polskimi i PP, co sprzyjać będzie wzmacnianiu potencjału instytucji biorących udział w projekcie.

 

link do strony o projekcie