Rekrutacja dla studentów I roku do projektu Wdrożenie metody tutoringu

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowała wdrożenie modelu tutoringu na kierunkach: pedagogika, socjologia, edukacja artystyczna (studia I stopnia); psychologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna (jednolite studia magisterskie) w okresie do 31.12.2022r.

Zapraszamy studentów I roku do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu Mistrzowie dydaktyki - projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym w ramach Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa określony we wniosku o dofinansowanie projektu POWR.04.03.00-00-0074/17

Projekt realizowany na podstawie umowy z MEiN nr MNiSW/2020/273/DIR/WMT/W12 z dnia 14.07.2020r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Więcej o programie

link do prezentacji

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów I stopnia, oraz I roku studiów jednolitych magisterskich do udziału w programie tutorskim. Mamy dla Was ponad 20 miejsc. Dołączycie do 70-osobowej grupy tutees, z którymi pracujemy od 2 semestrów. Jeśli chcesz czas studiów uczynić jeszcze bardziej wyjątkowym, to jest program dla Ciebie.

Co to jest tutoring? 

Tutoring to metoda pracy 1:1 albo w grupie kilku osób 

Tutoring to okazja do rozmowy o Waszych aspiracjach, planach i przekuwanie ich na rzeczywistość 

Tutoring to relacja stwarzająca studentowi /studentce okazję do formułowania i osiągania ważnych dla siebie celów

Tutoring to praca nad własnym rozwojem lub/i realizacją celów naukowych

Tutoring to korzystanie ze wsparcia i doświadczenia tutora  

Tutoring to odkrywanie mocnych stron studentki/-a 

Tutoring to wspólne stawianie wyzwań intelektualnych i pokonywanie ich razem z tutorką/-em 

Tutoring to 3 semestry regularnej współpracy z tutorką/-em w przyjaznej, wspierającej atmosferze 

 

Żeby aplikować do programu należy wypełnić formularz rekrutacyjny (będzie czynny do 25.10): https://forms.office.com/r/Z0WdbwXbTj

 

Żeby dowiedzieć się więcej, możesz: 

Do 30 października prześlemy informację, czy dostałaś/eś się do Programu i – jeśli tak – do której tutorki/tutora.

Lista Tutorów:

Nauki humanistyczne/ filozofia dr Piotr Rosół  Tutoring prowadzony w ramach programu "Mistrzowie Dydaktyki" prowadzony przez dr Piotra Rosoła będzie dotyczył problematyki szeroko rozumianej socjologii techniki. Nieustannie rosnąca rola technologii, wraz z jej społecznym oddziaływaniem, stała się obiektem zainteresowania wielu myślicieli. Korzystając z literatury socjologicznej i filozoficznej oraz w oparciu o zainteresowania poszczególnych osób biorących udział w projekcie, poddamy refleksji problematykę oddziaływania technologicznych zmian na życie społeczne. Interesowała nas będzie zarówno perspektywa jednostki, poszczególnych społeczeństw, jak i filozoficzna analiza generalnych problemów związanych z rolą technologii we współczesnym świecie.
Forma zajęć: spotkania w niewielkiej grupie (do czterech osób), uzupełniane o konsultacje indywidualne, które zapewnią możliwość intensywnego rozwoju intelektualnego, dogłębnych dyskusji i wymiany myśli. 
Nauki społeczne/ psychologia dr Michał Szulawski  Psycholog, trener, coach. Zainteresowany zagadnieniami związanymi z motywacją, teorią autodeterminacji oraz badaniem skuteczności treningów i interwencji. Tutoring dotyczy dwóch równoległych i przeplatających się ścieżek - badawczej, w której uczestnicy uczą się planować i przeprowadzać badanie psychologiczne oraz rozwojowej, w której uczestnicy biorą udział w coachingu, oraz uczą się planować i przeprowadzać szkolenia. Obecnie osoby uczestniczące w tutoringu badają zależności między odwagą społeczną a rodzajem wyznawanej moralności i zapotrzebowaniem na wrażenia. Zapraszam na tutoring!
Nauki społeczne/ psychologia dr Karolina Ziembowicz  Osoby biorące udział w programie tutoringu zostaną włączone w badania w projekcie Sonata, który dotyczy dynamiki interakcji w małych grupach społecznych. Głównym obiektem naszego zainteresowania będą wzorce koordynacji, które wyłaniają się pomiędzy uczestnikami podczas interakcji społecznej i wymiany informacji. W ramach grantu realizujemy 3 duże badania: dwa dotyczące interakcji i koordynacji zadaniowej w grupach rzeczywistych, jedno badanie dotyczące rozmów toczonych na forach społecznościowych. Uczestnicy programu tutoringu zostaną włączeni w zespół badawczy, w którym prowadzimy teoretyczne rozważania o interakcji społecznej i systemach społecznych, ale też analizujemy dane i prowadzimy eksperymenty. Dodatkowo, chętni tutees mogą zdobyć pierwsze szlify jako trenerzy grupowi.
Nauki społeczne/ socjologia dr Piotr Toczyski  Dr n hum., mgr psych. Otwieram dwie osobne ścieżki tutoringowe i zapraszam do wejścia na jedną z nich. Ścieżek tych nie można łączyć, a do współpracy metodą tutoringu zapraszam studentów dowolnych kierunków.
Ścieżka 1: Praca z mediami i społecznością lokalną w ramach badań w działaniu z Trzeciego Programu o Zdrowiu (3rd Health Programme) Komisji Europejskiej.
- Zapraszam do współpracy studentów, którzy chcą pracować przy tworzeniu i animowaniu modelowego aliansu przeciw depresji w warszawskiej społeczności lokalnej. W latach 2021-2024 prowadzę w Śródmieściu Warszawy badanie w działaniu uwrażliwiające mieszkańców i instytucje na sytuację osób zagrożonych i doświadczających depresji. W tym celu tworzę śródmiejski alians przeciw depresji, którego formalnymi i nieformalnymi sojusznikami są te osoby, instytucje i media zainteresowane Śródmieściem Warszawy, które chcą propagować trzy myśli: depresja może dotknąć każdego; depresja jest prawdziwą chorobą; depresję można leczyć. Ważnych akcji społecznych podnoszących świadomość mieszkańców, władz lokalnych i personelu medycznego na temat depresji jest w Polsce dużo. Nieformalny śródmiejski alians uwrażliwiający mieszkańców ma szczególnie wzmocnić w tej jednej konkretnej dzielnicy Warszawy obecność już tu wcześniej realizowanych przedsięwzięć, także tych ogólnopolskich. To w Śródmieściu działamy po raz pierwszy w Polsce w konwencji nieformalnego aliansu, jednocześnie ucząc się, jak podobne przedsięwzięcia tworzyć w innych miejscach Warszawy i Polski. Alians nie ma osobowości prawnej, a sojusznicy działają w swoim rytmie, według swojego uznania i nie podejmują wobec siebie i innych stron prawnie wiążących zobowiązań.
Więcej o tym badaniu w działaniu: http://www.aps.edu.pl/aktualności/interdyscyplinarne-badania-w-działaniu-dla-zdrowia-publicznego;
Więcej o warszawskim aliansie: https://sites.google.com/view/aliansprzeciwdepresji
O aliansie opowiadałem dwukrotnie w Radiu Tok FM: "Alians przeciw depresji. Jak projekt ze Śródmieścia może inspirować inne społeczności w Polsce?" (https://audycje.tokfm.pl/podcast/110757,Alians-przeciw-depresji-Jak-projekt-ze-Srodmiescia-moze-inspirowac-inne-spolecznosci-w-Polsce) oraz "Powód do wstydu, skaza w papierach, a może temat jak każdy inny. Czy depresja to jeszcze w Polsce tabu?" (https://audycje.tokfm.pl/podcast/111508,Powod-do-wstydu-skaza-w-papierach-a-moze-temat-jak-kazdy-inny-Czy-depresja-to-jeszcze-w-Polsce-tabu).
Ścieżka 2: Praca z trudnymi sytuacjami na studiach i pracy.
- Jako absolwent Wydziału Psychologii UW i dwuletniego Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP mam przestrzeń do pracy z osobami doświadczającymi trudnych sytuacji związanych ze studiowaniem i funkcjonowaniem zawodowym. W ramach tutoringu możemy pracować różnymi metodami z pogranicza interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej i coachingu, sprzyjając przezwyciężaniu trudności i powodzeniu w rozwoju zawodowym i naukowym. Pracę tę poddaję superwizji. Więcej o kształtowanych tak umiejętnościach pisałem pod hasłem "Mądre zarządzanie. Przyszłość organizacji i organizacje przyszłości": https://www.researchgate.net/publication/354679960_Madre_zarzadzanie_Przyszlosc_organizacji_i_organizacje_przyszlosci
Nauki społeczne/pedagogika  dr Krystyna Heland-Kurzak  Jako pracownik naukowo-dydaktyczny zajmuję się tematami związanymi z wczesnym dzieciństwem, a mianowicie obszarami edukacji, wychowania i opieki dzieci do 6 r.ż.
Osoba, której będę tutorem ma możliwość rozwoju naukowego, osobistego i zawodowego w obszarach pedagogiki społecznej, a w szczególności:
•rozwoju dziecka do 3 r.ż.;
•instytucji opieki nad dzieckiem do 3 r.ż.;
•wczesne dzieciństwo w instytucji żłobka i przedszkola;
•roli i tożsamości zawodowej opiekuna w żłobku;
•duchowości dzieci;
•praw małego dziecka;
•opieki i wychowania w dyskursach społecznych i politycznych.
Nauki społeczne/pedagogika  dr Katarzyna Szostakowska  Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Moje zainteresowania naukowe dotyczą gerontologii społecznej i pracy socjalnej, a w szczególności rodziny człowieka starego w kontekście różnych wymiarów sprawowania nad nim opieki oraz przekazu międzygeneracyjnego. Podczas wspólnej pracy tutoringowej będziemy wspólnie omawiać lektury, które Państwo wybiorą oraz opracujemy wspólnie projekt badawczy w obszarze zbliżonym do moich zainteresowań, którego efektem końcowym, będzie wspólnie napisany artykuł naukowy, opublikowany w czasopiśmie naukowym.
Nauki społeczne/pedagogika  dr Anna Górka-Strzałkowska  Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Moje zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół szkoły, dziecka, dzieciństwa i praw dziecka w szkole. Jako aktywny pedagog szkolny podczas wspólnej pracy tutoringowej chciałabym zainteresować studentów, a zarazem zachęcić ich do projektu badawczego „Mój szkolny dzień”. Wspólnie dokonamy kwerendy z obszaru dziecka i praw dziecka w szkole. W kolejnym etapie będziemy wspólnie analizować wypowiedzi uczniów na temat ich dnia szkolnego odnosząc się do praw dziecka i lokując je w przestrzeni szkolnej, w której dziecko działa, funkcjonuje, tworzy biografię edukacyjną.
Nauki społeczne/pedagogika  dr Magda Lejzerowicz

Określam się jako badaczka różnorodności. Prowadzę badania jakościowe, wykorzystując metodę etnograficzną, a szczególnie bliska jest mi metodologia badań w działaniu. Pracuję ze studentami i studentkami w zespołach badawczych, które współtworzymy. Istotne jest, że w ich skład wchodzą zarówno osoby różnych narodowości, o różnej sprawności, w różnym wieku, jak również o zróżnicowanych poglądach i doświadczeniach. Efektem współpracy jest kilka artykułów, których współautorami są studentki i studenci APS. Od współbadaczy/współbadaczek uczę się bardzo wiele o różnorodności, życiu jako Inny czy Obcy, o praktyce niepełnosprawności. Uważam, że każda osoba ma prawo zarządzać swoim procesem uczenia tak, jak uważa za właściwe.

Temat, który jest szczególnie dla mnie ważny to podmiotowość w podejściu do człowieka w edukacji, pracy, życiu społecznym. Refleksja związana z tą problematyką jest próbą poszukiwania rozwiązań dotyczących inkluzji i integracji społecznej, w odejściu od jednego powszechnego systemu wsparcia, polityki społecznej, w decentralizacji, w porzuceniu reguły one size fits all.

Nauki humanistyczne  mgr Katarzyna Kruś-Kubaszewska  Pedagożka specjalna, specjalizacja: rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, orientalistka. Członkini Zarządu Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej, koordynatorka wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus, partnerka oraz koordynatorka projektów międzynarodowych na rzecz osób ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Obszary zainteresowań: funkcjonowanie rodziny i rodzeństwa osób z niepełnosprawnością, wsparcie ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną, wykorzystanie metod aktywizujących i tekstów łatwych do czytania. Wesprę w rozwoju indywidualnych zainteresowań i kreowaniu przyszłego wizerunku zawodowego, zwłaszcza w obszarze pedagogiki specjalnej.
Nauki humanistyczne  dr Beata Rola  Adiunkt, pedagog specjalny, konsultantka i doradczyni z wieloletnim doświadczeniem w pracy ze studentami i nauczycielami. Liderka edukacji włączającej i trenerka programów antydyskryminacyjnych w szkole.
W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na indywidualną aktywność podopiecznych, ich rozmaite talenty i zainteresowania, przekonania, poglądy, stosunek do siebie, innych ludzi i świata. Uważam. iż szeroka znajomość studenta pozwala tutorowi na adekwatne dostosowanie form wspierania jego rozwoju. Skupiam się na zasobach osobowych, które wykorzystują mocne strony i sprzyjają poczuciu skuteczności. Stosuje strategie, które można nazwać „strategiami pozytywnymi”, gdzie najważniejsza jest relacyjność i zaangażowanie. Uruchomienie procesu zaangażowania wymaga bowiem zaprzestanie porównań i porzucenie kryteriów oceny wyników. Wiąże się z wyłączeniem kontroli i nieprzewidywalnością charakterystyczną dla zaangażowanej pracy twórczej. Pomocne są tu takie metody pracy, jak: visible learning, TOC – myślenie krytyczne, uczenie wyprzedzające czy szereg aplikacji internetowych umożliwiających skuteczne dochodzenie do celu.
Nauki społeczne /psychologia dr Magdalena Rowicka  Zajmuję się tematyką uzależnień, w tym tzw. uzależnień behawioralnych (np. zaburzeniem grania w gry komputerowe) zarówno od strony naukowej (prowadząc badania empiryczne), jak i profilaktycznej (także prowadząc badania). W ramach projektu tutoringu chciałabym zaplanować i zrealizować wspólnie opracowany projekt badawczy lub profilaktyczny w obszarze uzależnień behawioralnych, a wyniki zaprezentować wybranej grupie interesariuszy (np. rodzicom albo nauczycielom dzieci przedszkolnych). Wspólna praca będzie obejmowała poszerzenie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w obszarze projektoraniwa i realizacji projektu badawczego (w tym. dokonanie przeglądu literatury w interesującym nas obszarze, zaplanowanie kto będzie uczestnickiem badania, realizację badania i wspólne opracowanie wyników i ich prezentacji - to wszystko w obszarze wybranego zagadnienie z uzależnień behawioralnych).  

Nauki społeczne/ psychologia

dr Łukasz Zaborek

Aktywność naukową  w zakładzie psychologii rozwoju i wychowania łączę z pracą jako psycholog praktyk. Moje główne zainteresowania naukowe to następstwa i uwarunkowania radzenia sobie z traumą i kryzysami psychologicznymi. Zajmuję się także psychologią szkolną/edukacji, psychologią osobowości, diagnozą psychologiczną, poradnictwem oraz profilaktyką.

Nauki humanistyczne/ filozofia

dr Mateusz Kucz

filozof, socjolog, etyk, autor książki "Etyka neoliberalizmu", laureat nagrody "Ethics in finance". W trakcie naszych zajęć będę zachęcał Państwa do zgłębiania teorii klasycznych i bieżących problemów. W ramach prowadzonego tutoringu będę podążał za Państwo zainteresowaniami, uczył krytycznego myślenia, poszerzał Państwa horyzonty i wspierał w rozwoju naukowym.