Osoby niepełnosprawne a media okładka

Andrzejewska Anna, Bednarek Józef

Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Z pogranicza teorii i praktyki

2010, s. 162, cena: 28,00 zł

ISBN 978-83-62828-18-0

 

 

Inspiracją do podjęcia przez Autorów napisania tej książki było duże. Zainteresowanie mediami wśród studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej i innych uczelni, a także ich zastosowaniem w życiu, zwłaszcza w edukacji i pracy zawodowej. Ostatnio, także osoby niepełnosprawne, mają wyjątkową szansę samokształcenia, edukacji na odległość i e-pracy. Media, bowiem stanowią niezwykle skuteczne narzędzie wspomagania i usprawniania różnorodnych działań podejmowanych w licznych obszarach aktywności społeczno-zawodowej, zarówno w skali jednostkowej, jak i zespołowej. Celem pracy jest analiza najnowszych możliwości mediów cyfrowych i interaktywnych technologii informacyjno-komunikacyjnych będących w dyspozycji osób niepełnosprawnych. Badania prowadzone w wielu środowiskach akademickich nad tymi ważnymi aspektami wiedzy służą refleksji pedagogicznej, którą w odniesieniu do osób niepełnosprawnych mają wzbogacić. Praktyczną funkcją publikacji jest wskazanie nowych możliwości edukacyjnych oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w których coraz większego znaczenia nabierają najnowsze rozwiązania technologiczne i medialne.

 

Niebezpieczny komputer okładka

Andrzejewska Anna

(Nie)Bezpieczny komputer

2009, s. 124, cena: 20,00 zł

ISBN 978-83-89600-48-6

 

 

 

Autorka wyraża przekonanie, że ta publikacja wypełni lukę na rynku wydawniczym, związaną z brakiem poradników o zagrożeniach najnowszymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zwłaszcza komputerami. Książka została przygotowana z myślą o tych wszystkich, którzy już korzystają z komputera lub zamierzają to zrobić. Jest przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, ale przede wszystkim rodziców. Przydatna będzie także dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, wykorzystującym w edukacji, pracy zawodowej, komunikowaniu się oraz rozrywce media interaktywne.

 

Podstawy teorii dla praktyków okładkaBeckett Chris

Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej

2010, s. 236, cena: 35,00 zł

ISBN 978-83-89600-87-5

 

 

 

 

Wielu pracowników socjalnych ma wątpliwości, czy teorie pracy socjalnej, które poznają w trakcie kształcenia, a potem doskonalenia zawodowego, mogą im być pomocne w praktyce. [...] Chris Beckett podjął się niełatwego zadania zbliżenia tych dwóch światów, ‘odczarowania‘ teorii, a jego książka wśród licznych w światowym dorobku prac o teoriach pracy socjalnej wyróżnia się stylem przyjaznej czytelnikowi gawędy [...] nie onieśmiela czytelników kostycznymi opisami licznych teorii, jakie można spotkać w wielu podręcznikach pracy socjalnej. Beckett przedstawia teorie, które jego zdaniem mogą najskuteczniej ukierunkować codzienną praktykę pracowników socjalnych.

Jerzy Szmagalski

 

Środowiskowe systemy okładka

Bronowski Paweł

Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie

2012, s. 236, cena: 32,00 zł

ISBN 978-83-62828-48-7

 

 

Dr n. hum. Paweł Bronowski, psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej. Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od wielu lat pracuje z osobami chorymi psychicznie. Współtwórca i prezes Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”, organizacji pozarządowej prowadzącej w Warszawie kompleksowy program wsparcia społecznego dla osób chorych psychicznie. Autor wielu badań i publikacji dotyczących schizofrenii i metod pomocy osobom chorym psychicznie.

Książka dr Bronowskiego to nie tylko monografia naukowa, empirycznie potwierdzająca pozytywne efekty środowiskowych form pomocy osobom chorym psychicznie. To także książka o ludziach doświadczających cierpienia i ograniczeń związanych z ich chorobą, ludziach, którzy nie chcą marginalizacji, nie chcą wykluczenia, cieszą się znajdując nowe sposoby bycia z innymi. Jestem przekonany, że jej publikacja będzie miała znaczący wpływ na rozwój środowiskowych metod pomocy osobom chorym psychicznie.

            Z recenzji prof. dr hab. Jana Czesława Czabały

 

Polska pedagogika kultury okładka

Ciążela Andrzej

Polska pedagogika kultury 1918–1949 (Zarys problematyki, zagadnienia, główni przedstawiciele)

2010, s. 400, cena: 40,00 zł


ISBN 978-83-89600-71-4

 

 

Opracowanie jest wynikiem badań nad polską pedagogiką kultury podjętych z perspektywy wcześniejszych analiz twórczości Bogdana Suchodolskiego. Ma ono charakter polemiczny wobec utrwalonych przekonań o genezie i charakterze tego nurtu w polskiej pedagogice. Autor odwołując się do kulturowego kontekstu rozwoju refleksji nad kulturą i wychowaniem w polskiej pedagogice, dąży do rewizji kanonicznych formuł Bogdana Nawroczyńskiego i Ludwika Chmaja, które stały się podstawą definiowania tego nurtu i interpretacji jego dorobku. W ich miejsce proponuje dynamiczne ujęcie wiążące jego historię ze współczesnością.

 

Wobec zagrożenia globalnym okładka

Ciążela Helena, Dziarnowska Wioletta, Tyburski Włodzimierz

Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym. Technologiczna korekta czy aksjologiczna przebudowa?

2010, s. 220, cena: 31,50 zł

ISBN 978-83-62828-02-9

 

 

(...) Autorzy pracy zmierzyli się ze złożoną i wielce kontrowersyjną -a zarazem niezmiernie interesującą i bardzo dziś ważną-problematyką odpowiedzialności. Odpowiedzialności w różnych ujęciach i kontekstach, przy czym dominujący w książce jest kontekst obecnego kryzysu ekologicznego poszczególnych tekstów prezentują różne punkty widzenia i podejścia do omawianych kwestii, co sprawia, że książkę czyta się z dużym zainteresowaniem (...)

z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Zbigniewa Hulla

Psychologia kliniczna okładkaCzabała Czesław, Zasępa Ewa (red.)

Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji

2006, s. 310, cena: 30,00 zł

ISBN 83-89600-28-5

 

 

 

Praca zbiorowa poświęcona profesorowi dr. hab. Januszowi Kostrzewskiemu – wybitnemu twórcy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – z okazji 50-lecia jego pracy zawodowej.

 

Rodzice i rodzeństwo okładka

Danielewicz Dorota, Pisula Ewa

Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka

2011, s. 286, cena: 34,00

ISBN 978-83-62828-34-0

 

 

 

Artykuły zawarte w niniejszej książce poruszają wiele zagadnień ważnych dla zrozumienia specyfiki funkcjonowania rodziców i rodzeństwa dziecka z zaburzeniami rozwoju i problemami zdrowotnymi. Mogą być źródłem informacji na temat doświadczanych przez te rodziny trudności, istotnych w kontekście poszukiwania optymalnych sposobów ich wspierania. Książka zainteresuje przede wszystkim osoby zaangażowane we wspomaganie dzieci z trudnościami w zdrowiu i rozwoju oraz ich rodzin oraz studentów różnych kierunków studiów, przygotowujących się do tej roli.

...książka zawiera cenne dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w rozmaitych placówkach szkolnych i poradniach informacje i może w sposób istotny uzupełniać ich wiedzę zdobytą na studiach. Z drugiej strony znaleźć w niej mogą wartościowe uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach z zakresu pedagogiki specjalnej studenci tego kierunku.

z recenzji profesora T. Gałkowskiego

 

Działania nauczyciela okładkaDernowska Urszula

Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów

2008, s. 216, cena: 30,00 zł

ISBN 978-83-89600-49-3

 

 

 

Dr Urszula Dernowska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zainteresowania naukowe i badawcze Autorki dotyczą problematyki społecznych uwarunkowań kształcenia, interakcji nauczyciel – uczeń w procesie edukacyjnym oraz scaffoldingu jako użytecznego narzędzia w procesie nauczania–uczenia się w szkole. Ma na swoim koncie publikacje w „Kwartalniku Pedagogicznym” i „Ruchu Pedagogicznym”.

Bezpośrednią inspiracją do napisania tej pracy stały się konstruktywistyczne teorie Lwa S. Wygodskiego i Jerome’a S. Brunera. Fundamentalne dla stanowiska Wygotskiego założenie o istotnej roli środowiska społecznego w procesie tworzenia konstrukcji umysłowych składających się na wiedzę jednostki dostarczyło przesłanek, na których wspierał się zamysł przeprowadzonych przeze mnie badań. Problematyka owych badań silnie osadzona jest w nurcie zainteresowań interakcyjnymi, a zatem społecznymi, uwarunkowaniami procesu kształcenia. Istotne dla moich poszukiwań badawczych było konstruktywistyczne założenie, że to uczeń jest ostatecznym twórcą wiedzy, budowniczym struktury pojęciowej w umyśle.

Ze Wstępu

Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów to książka przeznaczona głównie dla pedagogów (zarówno praktyków, jak i teoretyków) oraz studentów pedagogiki. Prezentuje interdyscyplinarne spojrzenie na pojęcie „pojęcia”, przedstawia psychologiczne koncepcje pojęć, wprowadza w problematykę powiązania pojęć w umyśle oraz języka – nośnika znaczeń utrwalonych w kulturze. Wiele uwagi poświęcono konstruktywizmowi, a także nauczaniu–uczeniu się pojęć w narzuconych przez szkołę warunkach.

 

Krótkie wykłady okładka

Firkowska-Mankiewicz A., Kanash T., Tarkowska E. (red.)

Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod

2012, s. 409, cena: 35,00 zł

ISBN 978-83-62828-20-3

 

 

 

Krótkie wykłady z socjologii to swoista wizytówka socjologii uprawianej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studia socjologiczne w tej uczelni liczą zaledwie czwarty rok, co jest niewiele wobec długiej historii tej uczelni. Liczba socjologów zatrudnionych w APS jest niewielka, zespół powoli rozrasta się, rozwija i krzepnie, tworzy się środowisko socjolo­giczne. Mimo tak krótkiej historii, można mówić o pewnej specyfice problemowej tego środowiska. Wiąże się ona z jednej strony ze specyficznym profilem i dorobkiem uczelni (kwestie niepełnosprawności w społeczeństwie, choroby, umierania i śmierci), z drugiej – z kwestiami czasu i pamięci, zwłaszcza w kontekście specyficznego dziedzictwa kulturo­wego naszego regionu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu w podręczniku znalazły się zagadnienia nieobecne lub słabo prezentowane w już istniejących podręczni­kach. Do takich kwestii należy między innymi problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego, starości, umierania i śmierci, czasu i pamięci, migracji i wielokulturowości, osoby niepełno­sprawnej w społeczeństwie, ciała, seksualności, gender.

Podręcznik będzie [...] stanowić istotną pomoc w przygotowaniu się studentów do ćwiczeń i egzaminów z socjologii, zawierając niejako zapis wybranych wykładów z przed­miotów nauczanych w ramach studiów socjologicznych w tej uczelni. Niektóre z tekstów odzwierciedlają też zainteresowania i doświadczenia badawcze autorów będąc znakomi­tym przykładem związku wykładanych treści z wynikami prowadzonych badań. Ukazują one szeroki wachlarz podejmowanych tematów przez autorów oraz ich związek z debata­mi naukowymi i badaniami obecnie prowadzonymi na świecie, co dobitnie ukazuje cytowana obfita literatura, do której odwołują się autorzy.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej

 

Test dojrzałości okładkaEckert Urszula

Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu

(wydanie III poprawione i uzupełnione)

2012, s. 92, cena: 7,00 zł

ISBN 978-83-62828-36-4

 

Urszula Eckert, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest surdopedagogiem, absolwentką Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Od czasu podjęcia pracy (1949) zajmuje się problemami rozwoju, kształcenia, integracji społeczno-zawodowej osób z wadą słuchu jako wychowawca i nauczycielka w zakładach specjalnych. Od 1974 r. związana jest z Akademią Pedagogiki Specjalnej (dawnej PIPS, WSPS) jako nauczyciel akademicki, Kierownik Zakładu Surdopedagogiki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (1986-1990). Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na problematyce wczesnego wykrywania wady słuchu, na wczesnym usprawnianiu słuchu i kształceniu mowy ustnej jako środka porozumiewania się społecznego, na badaniu poziomu przygotowania dziecka zwadą słuchu do nauki szkolnej. Zajmuje się również przygotowywaniem nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu w szkołach integracyjnych, specjalnych i powszechnych.

 

Badania przesiewowe okładka

Emiluta-Rozya Danuta, Mierzejewska Halina, Atys Paulina

Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich

(wydanie II poprawione, uzupełnione)

2004, s. 32, cena: 5,00 zł
ISBN 83-89600-07-2


Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich sprawdzone przez studentów IV roku studiów logopedycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w ramach przedmiotu „Metody badań logopedycznych” pod kierunkiem dr D. Emiluty-Rozyi.

 

Człowiek i wychowanie okładka

Gara Jarosław

Człowiek i wychowanie. Implikacje pedagogiczne antropologii filozoficznej Maxa Schelera. Analogie z wybranymi koncepcjami psychologicznymi

2007, s. 136, cena: 22.00 zł

ISBN 978-83-89600-40-0

 

 

Autor, pracownik naukowy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Katedrze Podstaw Pedagogiki, podjął próbę rekonstrukcji zasadniczych tez antropologii filozoficznej M. Schelera, przy jednoczesnym ujęciu zawartych w niej treści z perspektywy oddziaływań wychowawczych –wyłonienia znamiennych „momentów”, które mogłyby stanowić podstawę do sformułowania implikacji pedagogicznych. Zasadnicza struktura pierwszego rozdziału dotyczy sfer noetycznej i psychowitalnej oraz rozpatrzenia zależności i związków tych obszarów życia ludzkiego. Rozdział drugi poświęcony jest koncepcji transgresyjnej J. Kozieleckiego. W trzecim rozdziale przedmiotem opisu i omówienia jest koncepcja inteligencji emocjonalnej E. Golemana, poszerzona o ustalenia innych autorów w tym zakresie. Czwarty rozdział obejmuje dwie zasadnicze części. W pierwszej – ustalone i wskazane są analogie co do treści, obszarów zainteresowania i poszczególnych wniosków pomiędzy koncepcją antropologii filozoficznej a koncepcją transgresyjną człowieka oraz koncepcją antropologii filozoficznej a koncepcją inteligencji emocjonalnej. W drugiej części położono nacisk na zasadnicze tezy, których wymowa oscyluje wokół problematyki pedagogicznej. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter publikacja ta z pewnością zainteresuje pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów oraz studentów kierunków pedagogicznych.

 

Od filozoficznych okładka

Gara Jarosław

Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania

2009, s. 384, cena: 39,00 zł

ISBN 978-83-89600-68-4

 

 

 

Praca Jarosława Gary podejmuje problematykę (filozofii wychowania) z perspektywy fenomenologii, co niewątpliwie stanowi swoiste novum jeśli uznamy, że zamysł całościowego fenomenologicznego ujęcia jest wystarczający dla prezentacji pluralistycznej rzeczywistości humanistycznej. Autorowi zależy jednak na wypracowaniu fenomenologii aktów wychowania, stąd inne koncepcje są raczej obrzeżem interpretacyjnym. Główny, bowiem kierunek badań zmierza do skonstruowania ejdetycznej filozofii wychowania. (…) Książka jest erudycyjnie niezwykle bogata – Autor sięga nie tylko do polskich, ale również obcych autorów szczególnie tych, którzy reprezentują orientację fenomenologiczną. Rozprawa jest więc nie tylko wykładnią Autorskiej koncepcji ejdetycznej filozofii wychowania, ale również pogłębioną i zarazem źródłową prezentacją światowej pedagogiki fenomenologicznej, daleko wykraczającą poza dotychczasowe opracowania współczesnych nurtów wychowania. (…) Rozprawa oprócz uporządkowania problematyki odradzającej się filozofii wychowania – także dzięki twórczości dr J. Gary – uporządkowania według kryteriów fenomenologicznych zawiera ogromne bogactwo szczegółowych problemów, które mogą być punktem wyjścia dalszych badań i polemik.

Prezes Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej prof. dr hab. Sławomir Sztobryn

 

 

Dydaktyka okładka

Joanna Głodkowska (red.)

Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

2012, s. 318, cena: 35,00 zł

ISBN 978-83-62828-07-4

 

 

 

Dziś coraz wydatniej docenia się szczególne miejsce pedagogiki specjalnej w tworzeniu czy modyfikowaniu powszechnych systemów oświatowych. Pojawiają się sądy, że bardziej należy spożytkować doświadczenia pedagogów specjalnych w tworzeniu edukacji dla wszystkich: uczniów sprawnych, uczniów z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, z niedostosowaniem społecznym, czy też uczniów wybitnie zdolnych. To zróżnicowanie podmiotów edukacji skutkuje koniecznością zróżnicowania działań pedagogicznych. Dydaktyka specjalna wprowadza w nabywanie kompetencji niezbędnych w zawodzie pedagoga specjalnego, jest łącznikiem między ogólną wiedzą dydaktyczną o kształceniu a wiedzą metodyczną o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dydaktyce specjalnej systematycznie nadajemy rangę nauki o walorach zarówno teoretycznych, empirycznych, jak i praktycznych. Jest to nauka interdyscyplinarna, która obejmuje wiedzę powiązaną wielozakresowo co najmniej z innymi naukami społecznymi. Ważne dla rozwoju tego zakresu wiedzy pedagogicznej jest rozpoznanie i sformułowanie istotnych wzorców, będących wynikiem uogólnienia aktualnych tendencji w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mam nadzieję, że sformułowane w tej pracy wzorce dydaktyki specjalnej nakreślą dzisiejsze, a może będą inspirować przyszłe działania badawcze w tych zakresach. Sądzę również, że nazwane wzorce pozwolą w jakimś stopniu wskazać na odrębność – tożsamość tego obszaru wiedzy pedagogicznej. Owe wzorce poddane są wstępnej interpretacji w odniesieniu do aktualnych tendencji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednocześnie odpowiadają istotnym obszarom tematycznym dydaktyki specjalnej jako przedmiotu kształcenia na kierunku studiów pedagogika specjalna.

Joanna Głodkowska

 

 

Uwarunkowania samorządowej okładka

Elżbieta Gozdowska

Uwarunkowania samorządowej polityki edukacyjnej w opinii lokalnych decydentów

2012, s. 84, cena: 20,00 zł

ISBN 978-83-62828-52-4

 

 

Celem książki jest opisanie wpływu różnego rodzaju uwarunkowań na politykę edukacyjną samorządów terytorialnych w Polsce. Źródłem informacji na ten temat są opinie lokalnych decydentów. Ponieważ obszar badawczy jest mało zdiagnozowany, od początku założono, że badania mają w dużej mierze charakter rozpoznawczy. Z tego powodu ograniczono ich pole do niewielkiej liczby jednostek samorządowych (cztery gminy i cztery powiaty) zlokalizowanych na obszarze jednego województwa i skupiono się na wybranych czynnikach. Zastosowano też dobór celowy, który zapewnił zróżnicowanie próby oraz umożliwił prześledzenie wpływu wyspecyfikowanych uwarunkowań na politykę edukacyjną badanych samorządów.

Książka jest udaną próbą przedstawienia problemów, z jakimi borykają się samorządy terytorialne w związku z prowadzeniem szkół. Publikację tę rekomenduję decydentom oświatowym i to nie tylko ze szczebla lokalnego. Niestabilność prawa oświatowego jest bowiem „zasługą” decydentów szczebla centralnego. Warto też, aby zapoznali się z nią studenci nie tylko pedagogiki, ale również administracji i zarządzania.

Z recenzji dra hab., prof. APS Janusza Gęsickiego

Oblicza Azji okładkaGórak-Sosnowska Urszula, Markowska-Manista Urszula

Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej

2011, s. 268, cena: 30,00 zł

ISBN 978-83-62828-30-2

 

 

 

Tematem przewodnim prezentowanej publikacji – przygotowanej praktyków i przez akademików różnych dyscyplin naukowych – jest edukacja globalna, uświadamiająca istnienie zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca w celu stawienia czoła różnorodnym wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Książka ukazuje uporządkowane tematycznie fragmenty rzeczywistości społeczno-kulturowej mieszkańców poszczególnych regionów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Naświetla wzajemne powiązania i przenikania systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Nawiązuje do wielo- i międzykulturowości i uwypukla zagadnienia międzykulturowe odnoszące się do edukacji, stereotypów, praw człowieka, relacji międzyludzkich, procesów rozwoju i przemian.

Prace prezentujące wielość kultur dzisiejszego świata, takie jak Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, są bardzo potrzebne w polskim nauczaniu [...]. Brakuje nam opracowań dotyczących świata pozaeuropejskiego, wiedza o nim jest bardzo ograniczona, sprowadzająca się do rasistowskich często stereotypów. Stąd jest to książka bardzo potrzebna i – miejmy nadzieję – znajdzie praktyczne zastosowanie w naszych programach nauczania. A do procesu nauczania książka jest doskonale dostosowana.

z recenzji prof. Janusza Daneckiego

[…] jest to pozycja o ważnym znaczeniu dla poszerzenia standardowego kształcenia; poza bezpośrednimi wartościami informacyjno-poznawczymi znajomość przedstawionej, bardzo różnorodnej co do treści i zakresu problematyki, może stanowić istotny element tzw. edukacji globalnej, poszerzającej zarówno horyzont intelektualny, jak i otwartość na świat u młodzieży.

z recenzji prof. Adama Frączka

 

Teoria twórczości okładka

Góralski Andrzej

Teoria twórczości. Eseje filozoficzne i pedagogiczne

2003, s. 216, cena: 18,00 zł

ISBN 83-87079-83-9

 

 

 

Praca wielowątkowa, z wyraźnie określonym celem głównym – uchwycenie zasadniczych zagadnień podejmowanych i rozwiązywanych w dziedzinie teorii twórczości oraz wyrażenie ich z głównych dla autora punktów widzenia – to jest filozofii i pedagogiki twórczości.

 

Agresja okładkaGrzegołowska-Klarkowska Helena

Agresja Socjalizacja Edukacja. Refleksje i inspiracje

2012, s. 432, cena 50,00 zł

ISBN 978-83-62828-39-5

 

 

 

Profesor Adam Frączek należy do tego pokolenia polskich psychologów, które studia odbywało w okresie stalinowskim, kiedy to samo czytanie angielskojęzycznego czasopisma mogło spowodować kłopoty, pomijając fakt, że był to okres całkowitej deprywacji, jeżeli chodzi o dostęp do zachodniej literatury naukowej i kontakty ze światem nauki. Te warunki akademickie złagodniały nieco po październiku 1956 roku, choć nadal polscy naukowcy byli pozbawieni dostępu do literatury zachodniej i w znaczącym stopniu ich kontakt z badaczami Zachodu był ograniczony. W tych warunkach – dzisiaj niewyobrażalnych – przebiegała kariera akademicka mojego Przyjaciela i Kolegi ze studiów – Adama Frączka. Adam Frączek jest jednym z bardzo nielicznych psychologów wspomnianego pokolenia, o którym mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jako badacz zrobił karierę międzynarodową. Jego dorobek naukowy w obszarze badań nad agresją zapewnił mu trwałe miejsce wśród najwybitniejszych uczonych zajmujących się tą problematyką, a w kraju jest niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie dociekań naukowych.

Z recenzji prof. Jana Strelaua

Tylu znakomitych autorów, wybitnych naukowców, stworzyło znaczącą w polskiej literaturze naukowej książkę o ważnych aspektach agresywności człowieka. Wszyscy zainspirowani pracami Profesora Adama Frączka, twórcy psychologicznej teorii gotowości do agresji, i Jego badaniami, prowadzonymi w wielu krajach świata. Monografia jest świadectwem umiejętności Profesora Frączka przekazywania własnych pasji naukowych swoim kolegom i uczniom i umiejętności wpływania na poszerzenie wiedzy teoretycznej i empirycznej przez upowszechnienie własnej teorii. Monografia jest podziękowaniem Profesorowi za jego pasje badawcze, za dorobek z tych pasji wynikający i za przekazywanie tych pasji naukowcom w Polsce i na świecie.

Z recenzji prof. Jana Czesława Czabały

 

Studium na temat okładkaGrzegorzewska Maria

Studium na temat rozwoju uczuć estetycznych

(rozprawa doktorska)

2012, s. 114, cena 20,00 zł

ISBN 978-83-62828-41-8

 

 

W 90. rocznicę powstania Uczelni mamy szczególną okazję i zaszczyt wydania przekładu doktoratu Marii Grzegorzewskiej. Dysertacja ukazała się w 1916 roku w Biuletynie Institut Général Psychologique. Autorka przekazała egzemplarz w darze dla Biblioteki Polskiej w Paryżu 10 maja 1917 roku. Po latach, dzięki staraniom profesora Bruno Kopera, udało się odnaleźć bezcenną pracę. Biblioteka Polska w Paryżu – Towarzystwo Historyczno-Literackie – 1 marca 2011 roku podarowała egzemplarz doktoratu Instytutowi Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

SPIS TREŚCI

Od Wydawcy polskiego

Przedmowa

CZĘŚĆ I

ZESTAWIENIE CHRONOLOGICZNE

I. Rzut oka na metody i wyniki estetyki eksperymentalnej

II. Teorie i wartości estetyczne

III. Estetyka eksperymentalna dziecka (Estogeneza)

CZĘŚĆ II

SZKOŁA ŚREDNIA

I. Metoda i technika

II. Pejzaż

III. Doświadczenia dotyczące pamięci estetycznej pejzażu

IV. Obrazy patriotyczne. ― Tematy religijne. Miejsca pięknie położone. ― Tematy emotywne lub ekspresyjne. ― Próbki stylu w architekturze. ― Ruiny. ― Temat i wykonanie

CZĘŚĆ III

SZKOŁA PODSTAWOWA I SZKOŁA PEDAGOGICZNA

Szkoła podstawowa

Szkoła pedagogiczna

Konkluzja końcowa

Bibliografia

 

 

Stres a zdrowie okładka

Irena Jelonkiewicz

Stres a zdrowie młodzieży

2012, s. 155, cena 20,00 zł

ISBN 978-83-62828-47-0

 

 

 

Irena Jelonkiewicz – psycholog kliniczny, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii. Przez wiele lat zatrudniona w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, prowadziła terapię osób z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzin i małżeństw w kryzysie. W pracy naukowej zajmuje się problematyką funkcjonowania rodziny, radzenia sobie ze stresem młodzieży, zdrowia psychicznego dorastających. Wyniki prac badawczych były przedmiotem wielu publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach. Wykonuje również pracę dydaktyczną, od kilkunastu lat wykładowca akademicki i nauczyciel na kursach specjalizacyjnych. Obecnie pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej.


Adresatem problematyki stresu i radzenia sobie z nim uczyniła Autorka młodych ludzi, uczniów szkół średnich, co czyni to opracowanie oryginalnym, jako że większość publikacji dotyczących stresu odnosi się do różnych grup osób dojrzałych czynnych bądź biernych zawodowo. Koncentrację Autorki na ocenie relacji między zmiennymi osobowymi i środowiskowymi, a radzeniem sobie ze stresem i zdrowiem młodzieży należy uznać za interesującą poznawczo i wartościową społecznie.  Zdrowie, bowiem to niezwykła wartość dla każdego człowieka a również niekwestionowana wartość społeczna. Zdrowe społeczeństwo to społeczeństwo zdolne do twórczego działania, pomnażające dobra, umacniające swój wizerunek społeczeństwa zasobnego i nastawionego na rozwój.


Z recenzji wydawniczej Prof. Jana Tylki


Monografia dr Ireny Jelonkiewicz stanowi poważną i wartościową pozycję naukową. Zaprezentowany w tej pracy przegląd wiedzy o stresie i mechanizmach regulacyjnych zachowania się w tego rodzaju okolicznościach, a zwłaszcza konkluzje wynikające z wykonanych badań empirycznych, uzupełniają i rozwijają istniejące poglądy i tezy z obszaru stresu i związków stresu ze zdrowiem w okresie dorastania. Ważnym dokonaniem jest także wykorzystanie uzyskanej wiedzy dla celów działalności praktycznej, tj. opracowanie przez Autorkę programu działań profilaktycznych służących lepszemu radzeniu sobie ze stresem przez młodzież.


Z recenzji wydawniczej  Prof. Adama Frączka

 

Resocjalizacja nieletnich okładka

Kalinowski Marian

Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich

2005, s. 298, cena: 28,00 zł

ISBN 83-89600-10-2

 

 

 

Autor przedstawia dzieje praktyki i teorii wychowania osób niedostosowanych społecznie i przestępczych w Polsce, krajach europejskich, USA i Kanadzie.

 

Collage okładkaKarolak Wiesław, Handford Olga

Collage w twórczym rozwoju i arteterapii (z płytą CD)

2011, s. 161, cena 39,00 zł

ISBN 978-83-89600-90-5

 

 

 

Piąta książka z serii Twórczy Rozwój i Arteterapia opisuje doświadczenia autorów z pracy w obszarze szeroko pojętego zagadnienia Collage . Wszystkie zawarte w niej ćwiczenia mają określone cele. W obszarze psychologicznym i pedagogicznym są to: nieświadomość i świadomość, anonimowość i osobowość, powszechność i niecodzienność, relacje, spojrzenia na siebie w aspekcie cech pozytywnych i negatywnych, na swoją kondycję psychiczną i fizyczną, stymulowanie określonych zachowań. cele rozwojowe i terapeutyczne to: poszerzenie percepcji zmysłowej, komunikacja wizualne, język symboliczny i metaforyczny.

Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera rozważania teoretyczne na temat pracy w obszarze collage. Na tę część złożyły się fragmenty kilku tekstów pisanych w różnym czasie, w różnych miejscach, przy okazji różnych doświadczeń estetycznych. Część druga składa się z zestawu ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji. Ćwiczenia realizowane były przez kilka lat w różnych wersjach dostosowanych do potrzeb i zainteresowań grup uczestników kursów, studiów, warsztatów. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Każde ćwiczenie sprawdzone zostało w działaniu wiele razy. Kolejno nanoszone były zmiany w scenariuszach, notowane wszelkie uwagi i refleksje uczestników ćwiczeń. Wszystkie ćwiczenia mają określone cele, które dotyczą w zasadzie na równi zagadnień edukacyjnych (pedagogicznych) i psychologicznych (rozwojowych i terapeutycznych) oraz zagadnień artystycznych. W obszarze psychologicznym i pedagogicznym są to między innymi takie zagadnienia jak: nieświadomość i świadomość, anonimowość i osobowość, powszechność i niecodzienność, relacje, spojrzenie na siebie, swojej kondycji psychicznej i fizycznej, spojrzenie na siebie w aspekcie cech pozytywnych i negatywnych, stymulowanie określonych zachowań. Obszar zagadnień artystycznych wiąże się ściśle z celami rozwojowymi i terapeutycznymi. Cele, które zawierają ćwiczenia w tym obszarze to: poszerzenie percepcji zmysłowej (głównie w obszarze języka wizualnego), komunikacja wizualna, język symboliczny i metaforyczny (myślenie metaforyczne). Równie ważnym celem ćwiczeń jest przybliżenie wielu technik pracy artystycznej i mediów sztuk wizualnych. Są to: rysunek, malarstwo, rzeźba, obiekt artystyczny, instalacja artystyczna.

 

 

Integralna wizja okładka

Kielar Marzanna Bogumiła

Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji

2012, s. 348, cena: 35,00 zł

ISBN 978-83-62828-49-4

 

 

 

Dr Marzanna Bogumiła Kielar – adiunkt w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie kieruje Pracownią Heurystyki. Absolwentka filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe  ogniskują się wokół problematyki twórczości. Łączy namysł badawczy z praktyką twórczą. Poetka, laureatka prestiżowych nagród literackich w Polsce i Europie (m.in. Nagrody im. Kościelskich, Paszportu „Polityki”, Hubert-Burda-Preis, Kryształu Vilenicy, nominowana do Nagrody Nike). Jej wiersze zostały przetłumaczone na 22 języki i znalazły się prawie czterdziestu antologiach. Stypendystka uniwersytetów i fundacji kulturalnych w Europie, USA, Skandynawii, Azji i Polsce (m.in. Iowa University, Hongkong Baptist University, Akademie Schloss Solitude, dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Członek Polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Włączenie do współczesnego dyskursu naukowego w pedagogice filozoficznej i psychologicznej myśli Kena Wilbera zasługuje na szczególne uznanie, bowiem nie chodzi tu o nasycenie polskiej humanistyki kolejną koncepcją kształcenia jako nowej metanarracji, ale o poszerzenie dotychczas rozwijających się modeli wiedzy o ten, który nie jest jeszcze właściwie obecny i spożytkowany w naszej praktyce i uniwersalistycznych metateoriach. (…) Uważam, że mamy tu do czynienia z niezwykle dojrzałym studium pedagogicznym, krytycznym wobec już istniejących analiz i aplikacji myśli K. Wilbera, a przy tym bardzo dobrze osadzonym we właściwym rozpoznaniu jej przesłanek antropologicznych, socjopolitycznych czy religijnych. Właśnie tego typu prace są nam potrzebne, by eliminować istniejące już w innych publikacjach przekłamania, niezgodne z istotą filozofii tego humanisty. (…) Analiza komparatywna i inkluzyjna Autorki recenzowanej książki, nie wpisuje się w jakże powszechne przy tego typu pracach zjawisko westernizacji czy sprzyjania dominacji amerykańskiej myśli na naszym kontynencie. Włącza się natomiast znakomicie nie tylko w obszar współczesnych badań w zakresie teorii i nurtów nauk społecznych przełomu XX i XXI w., ale i w zakres analiz cywilizacyjnych, które łączą teoretyczne spory z konkretnym komparatywno-historycznym badaniem idei i praktyk edukacyjnych. (…) Książka M.B. Kielar jest znakomitym, erudycyjnym, bogatym źródłowo, krytycznym i interdyscyplinarnym studium jednej z najnowszych teorii społecznych naszych czasów, która została już wpisana do historii psychologii (chociaż nie w Polsce), a w świecie wciąż znajduje się na jej obrzeżach. (…) Autorka znakomicie ukazuje sposób rozprzestrzeniania się tej teorii w świecie, jej recepcji wraz z pojawiającymi się na jej temat błędami, uproszczeniami czy niezwykle interesującymi jej rozwinięciami. Jest to zatem książka, z której powinni skorzystać nie tylko pedagodzy, ale przede wszystkim psycholodzy, socjolodzy i komparatyści idei w naukach społecznych.

                                                                                  Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Autorka podejmuje się opracowania, które jest pierwszą monografią na temat zastosowania teorii Kena Wilbera w edukacji. (…) Rozprawa należy do tych, które włączają polską refleksję humanistyczną w obieg światowy i jednocześnie przybliża czytelnikowi polskiemu główne idee, nazewnictwo i metafory przewodzące Wilberowskiej teorii. Jest cenna z perspektywy kondycji współczesnej pedagogiki.

              Dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak

 

Integralny pluralizm okładka

Kielar Marzanna Bogumiła, Gop Aneta

Integralny pluralizm metodologiczny. Teoria i badania naukowe

2012, s. 164, cena: 29,00 zł

ISBN 978-83-62828-56-2

 

 

 

Dr Marzanna Bogumiła Kielar – adiunkt w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie kieruje Pracownią Heurystyki. Absolwentka filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki twórczości, teorii integralnej i edukacji integralnej. Autorka monografii Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji (2012). Łączy namysł badawczy z praktyką twórczą. Poetka, autorka tomików i wyborów wierszy, laureatka prestiżowych nagród literackich w Polsce i Europie, m.in. Nagrody im. Kościelskich, Paszportu „Polityki”, Hubert-Burda-Preis, Kryształu Vilenicy, nominowana do Nagrody Nike.

Mgr Aneta Gop – asystent w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problematyki rozwijania zdolności. Napisała rozprawę doktorską na temat funkcji myślenia metaforycznego w rozwijaniu zdolności.    

Integralne ujęcie badań naukowych zakłada, że główne podejścia badawcze są prawdziwe, ale częściowe. Integralny Pluralizm Metodologiczny umieszcza paradygmaty i metodologie w meta-strukturze integralnej, która nie tylko je ze sobą wiąże i przekracza ich fragmentaryczność, ale sprzeciwia się zarazem ich wykluczającym praktykom (na przykład podejścia jakościowe versus podejścia ilościowe). „Integralny” oznacza, że mamy tu do czynienia nie z eklektyczną zbieraniną niepowiązanych paradygmatów, a przeciwnie – z metaparadygmatem obejmującym wszystkie uzasadnione praktyki  badawcze i splatającym ich liczne wątki w integralny gobelin, jedność-w-różnorodności (unity-in-diversity), która nie lekceważy ani jedności, ani różnorodności. Termin „Pluralizm” wskazuje, że żaden paradygmat czy instrumentalne zalecenie nie zajmuje uprzywilejowanej pozycji w macierzy AQAL, wyjąwszy bycie radykalnie włączającym. Integralny lub włączający pluralizm(inclusionary pluralism), obejmujący trwałe prawdy głównych metodologii, Wilber przeciwstawia w tym miejscu postmodernistycznym praktykom pluralizmu wykluczającego (exclusionary pluralism). Postmoderniści – na przekór głoszonym przez siebie hasłom „włączania” i „nieosądzania” – wprost odmawiają wartości m.in. paradygmatowi racjonalistycznemu czy integralnemu. „Metodologiczny” oznacza, że mamy tu do czynienia z rzeczywistym paradygmatem lub instrumentarium już istniejących praktyk, które wiodą do utworzenia integralnego terytorium. Nie jest to więc abstrakcyjna mapa mentalna bez odniesień do świata realnego ani też jedynie teoria opisująca, w jaki sposób włączyć jeden czy drugi obszar.

 

Analiza struktury okładka

Konieczna Agnieszka
Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia
2009, s. 400, cena 40,00 zł
ISBN 978-83-89600-60-8

 

 

 

 

Dr Agnieszka Konieczna jest adiunktem w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Teoretyk i praktyk edukacji, przez wiele lat pracowała z dziećmi i młodzieżą jako wychowawca, terapeuta zajęciowy i socjoterapeuta. Prowadzi także szkolenia dla rodziców przy użyciu metody wideokomunikacji, jako trener metody VIT. Obszar zainteresowań naukowych to społeczny kontekst działania szkoły, komunikowanie się, ukryte programy edukacji, niepowodzenia szkolne i sytuacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Komunikacja pisemna okładkaKonieczna Agnieszka

Komunikacja pisemna i dokumentacja w kontaktach szkoła-rodzina i jej normatywno-dyrektywne aspekty

2010, s. 340, cena 35,00 zł

ISBN 978-83-89600-94-3

 

 

 

Autorka obejmuje badaniami bardzo szeroki wachlarz komunikatów pisemnych i każdą z wyróżnionych grup analizuje z punktu widzenia obranej wcześniej perspektywy - ich funkcji pragmatycznej. Zwraca przy tym uwagę zarówno na cel jawny, często o charakterze formalnym, jaki i cel niejawny, słabiej rozpoznawany przez osoby komunikujące się, a jednocześnie mający dla nich bardzo istotne znaczenie. Ten aspekt analizy jest nie do przecenienia, ponieważ nawet tak sformalizowane formy komunikacji pisemnej, jakie występują między rodzicami a pracownikami w ramach instytucji szkolnej mają dla obu stron bardzo istotne znaczenie psychologiczne.

 

Szkoła wobec okładkaKonieczna Agnieszka

Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia

2010, s. 196, cena: 28,00 zł

ISBN 978-83-89600-83-7

 

 

 


Zastosowana przez Autorkę konwencja budowania obrazu tej –elementarnej w naszym kulturowym kontekście – socjalizacji, warunkującej sukcesy szkolne i rzutującej na karierę życiową, umożliwia własną, zaangażowaną analizę ze strony czytelnika, który wchodzi w rolę krytycznego badacza i interpretatora rzeczywistości. Jak zbudować partnerską relację ze szkołą swojego dziecka?

 

Trzy portrety okładka

Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga (red.)


Trzy portrety. O kobietach radzących sobie z dysfunkcją wzroku


2004, s. 128, cena: 12,00 zł


ISBN 83-89600-06-4

 


Książka składa się z trzech części, każda z nich przygotowana jest przez inną autorkę, ale łączy je problem badawczy – historia życia kobiet z dysfunkcją wzroku.

 

Niepełnosprawni okładkaKulbaka Jacek

Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego

2012, s. 244, cena: 34,00 zł

ISBN 978-83-62828-37-1

 

 

 

Jacek Kulbaka, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2004), adiunkt w Katedrze Wychowania APS; absolwent studiów historycznych UMCS (1996); nauczyciel z kilkunastoletnim stażem pracy pedagogicznej w Gimnazjum Sióstr Felicjanek w Warszawie. Przedmiot zainteresowań badawczych stanowi problematyka kształcenia specjalnego w Polsce po II wojnie światowej, a także tematyka obejmująca historię Lubelszczyzny w okresie zaborów. Autor około 40 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Pisząc niniejsze opracowanie, postanowiłem przybliżyć sytuację dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych w poszczególnych epokach historycznych z uwzględnieniem wielorakich czynników, obejmujących między innymi zjawiska życia codziennego, polityki, gospodarki, prawa, kultury, światopoglądu i wierzeń. Sytuację osób niepełnosprawnych ukazuję w konfrontacji ze światem ludzi pełnosprawnych, dążąc do uwypuklenia istoty różnorodnych zależności społecznych, w tym miejsca i roli osób niepełnosprawnych w historii.

 

 

Edukacja ekonomiczna okładka

Kupisiewicz Małgorzata


Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi


2004, s. 320, cena: 30,00 zł
ISBN 83-89600-03-X

 

 


[…] Praca Małgorzaty Kupisiewicz jest pozycją ważną w pedagogice i pedagogice specjalnej. Zgromadzony ogrom ciekawego materiału badawczego nad znajomością i umiejętnością operowania pieniędzmi przez dzieci jest cennym źródłem informacji dla konstruowania programów i metodyk nauczania wprowadzających uczniów w młodszym wieku szkolnym, także uczniów upośledzonych umysłowo w umiejętności operowania pieniędzmi w zadaniach szkolnych i życiu codziennym.

Z recenzji wydawniczej prof. G. Dryżałowskiej

 

Jak kształtuje się okładkaKupisiewicz Małgorzata


Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza. Metody diagnostyczne, ich cechy psychomotoryczne oraz wskazówki do interpretacji wyników badań


2004, s. 52, cena: 10,00 zł
ISBN 83-89600-09-9


Autorka przedstawia w książce opracowane przez siebie metody i narzędzia diagnostyczne służące do określania poziomu kompetencji dziecka w zakresie rozumienia wartości pieniądza i umiejętności dokonywania obliczeń pieniężnych u dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

 

W kręgu zagadnień okładka Kwak Anna, Wyrwich-Hejduk Ewa (red.)


W kręgu zagadnień pracy socjalnej

 

2012, s. 274, cena: 34,00 zł

ISBN 978-83-62828-00-5

 

 

  • praca socjalna
  • pracownik socjalny
  • rodzina

– to główne pojęcia przewijające się w prezentowanym podręczniku. Gama problemów znajdujących się w obrębie pracy socjalnej wskazuje na istnienie realnych potrzeb i konieczność istnienia zawodu pracownika socjalnego. Jest to szczególny zawód, bo nastawiony na dokonywanie zmian w jednostce i jej środowisku. Jest to zawód, który współcześnie musi być reprezentowany przez wysoce profesjonalną kadrę – posiadającą kompetencje merytoryczne oraz osobiste. Zawód, który stwarza szansę własnym inicjatywom w działaniu, ale też zawód niepozbawiony dylematów etycznych. A rodzina? Pojawia się niemal jako nieodłączny element pracy socjalnej – bezpośrednio i pośrednio. To rodzina przecież stwarza takie, a nie inne warunki swoim członkom, to także ona dostarcza wzorów zachowania, przekazuje wartości, uczy stylu życia i interakcji społecznych. To rodzina stanowi bazę powstawania problemów, ale też posiada zasoby, na których można budować. Przedstawiana publikacja jest zbiorem artykułów dotyczących wybranych zagadnień, w kręgu których obraca się pracownik socjalny. Autorzy omawiają zagadnienia – choroby, niepełnosprawności, starości, przemocy, bezdomności – od strony jednostki, rodziny, pracownika socjalnego, rozwiązań prawnych i instytucjonalnych.

 

Działalność opiekuńczo-wychowawcza okładka

Markiewiczowa Hanna

Działalność opiekuńczo-wychowawcza Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności 1807–1830

2002, s. 300, cena: 35,00 zł
ISBN 83-87079-84-7

 

 

 

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia działalności Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności od momentu jego założenia tj. od 1807 roku do wybuchu powstania listopadowego, czyli do 1830 roku. Atmosferze kulturalnej Wilna i aktywności jego mieszkańców zawdzięczało Towarzystwo swój rozkwit i szeroko zakrojona działalność. Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu zakończenia oraz bibliografii i ilustracji.

 

Sami tworzyliśmy okładkaHanna Markiewiczowa, Karol Poznański , Jacek Kulbaka (red.)

Sami tworzyliśmy tę historię.Księga pamiątkowa z okazji 90. rocznicy powstania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

2012, s. 443, cena: 45,00 zł

ISBN 978-83-62828-44-9

 

 

Przez długie 90 lat, wysiłkiem kilku pokoleń zaangażowanych w pomoc dzieciom specjalnej troski powstawała Szkoła, której droga przebiegła od skromnego Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, przez Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej, aż po dzisiejszą Akademię. Swoje memuary spisali aktualnie pracujący i emeryci pamiętający odleglejsze dzieje Szkoły; absolwenci, kadra naukowa i administracyjna. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także „kibicom”, którzy z różnych przyczyn nie zdążyli, czy nie mogli spisać swoich doświadczeń, ale wspierali nas dobrą radą i otaczali życzliwością. Dziękujemy również tym, którzy świadomie odmówili współpracy, tłumacząc swoje decyzje najróżnorodniejszymi względami. Ich odmowa była dla nas dopingiem, aby publikacja o historii Szkoły ukazała się w planowanym terminie. Tytuł publikacji Sami tworzyliśmy tę historię jest wynikiem świadomego zamysłu redakcyjnego, bowiem podstawą książki są wspomnienia pracowników. To cenne, aczkolwiek dość subiektywne źródło wiedzy historycznej zwłaszcza, gdy piszą je ludzie przez wiele lat emocjonalnie związani z Uczelnią. Daje ono jednak ogląd dziejów tej zasłużonej dla polskiego szkolnictwa specjalnego placówki, z różnych punktów widzenia, oraz szansę wyrażenia różnorodnych, indywidualnych opinii, opisujących fakty, wydarzenia i codzienną żmudną pracę.

 

Wybrane zagadnienia okładkaMarkiewiczowa Hanna

Wybrane zagadnienia z historii wychowania T. 1

2006, s. 108, cena: cena: 19,00 zł

ISBN 83-89600-30-7

 

 

 

Książka ta – pełniąca funkcje podręcznika – zawiera wybór najważniejszych zagadnień z historii edukacji człowieka. Autorka w swoich rozważaniach skupiła się przede wszystkim na polskiej teorii i praktyce pedagogicznej. W rozdziale pierwszym zostały zaprezentowane w syntetycznej formie najważniejsze osiągnięcia ludzkiej myśli i praktyki wychowawczej od starożytności do okresu odrodzenia i kontrreformacji. W rozdziale drugim ukazano rozwój oświaty w średniowieczu, rozdział trzeci zawiera materiał dotyczący epoki odrodzenia, natomiast w czwartym zaprezentowano czasy reformacji i kontrreformacji oraz ich odbicie w rzeczywistości oświatowej.

 

Bon edukacyjny okładkaPawlak Robert

Bon edukacyjny w polityce oświatowej

2012, s. 294, cena: 25,00 zł

ISBN 978-83-62828-53-1

 

 

 

Robert Pawlak – absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 2004 r. adiunkt w Zakładzie Socjologii Zmiany Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W latach 2000–2003 kierownik projektów badawczych i konsultant w instytutach badawczych, a następnie (do 2006 r.) główny specjalista w MEN, w Departamencie Strategii Edukacyjnej i Funduszy strukturalnych, gdzie odpowiadał za współpracę z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dziedzinie edukacji. Jest autorem publikacji pt. Reforma oświaty po polsku, czyli o tym jak rząd posyła sześciolatki do szkół (2011) oraz wielu artykułów naukowych zamieszczonych m.in. w: „Kulturze i Edukacji”, „Kwartalniku Pedagogicznym”, „Polityce Społecznej”, „Studiach Europejskich”.

Praca Roberta Pawlaka omawia ważną w polityce edukacyjnej sprawę: przedstawia koncepcję bonu edukacyjnego i rozmaite jej realizacje w różnych krajach. W gruncie rzeczy jest ona dobrą ilustracją, dobrym studium przypadku tego, jak często staje się polityka […] Książka jest dobrze obmyślana i napisana. Przynosi wiele wiedzy i potrzebnego tła i kontekstu, które należy znać, jeśli chce się rozumieć tworzenie i oddziaływanie polityki. Zawiera dużo dobrze ułożonej wiedzy na temat bonu i wielu innych problemów polityki oświatowej.

Z recenzji dr hab. prof. UW Ireneusza Białeckiego

Książka ma przemyślaną strukturę, składa się z dziewięciu rozdziałów i licznych podrozdziałów, dzięki czemu Czytelnik ma od razu w spisie treści przejrzystą mapę omawianej problematyki […] Jest ona osadzona w dobrze uzasadnionych ramach teoretycznych. Część empiryczna zaś świadczy o dojrzałości badawczej autora i jego rzetelności naukowej.

Z recenzji dr hab. prof. APS Janusza Gęsickiego

 

 

Reforma oświaty okładka

Pawlak Robert

Reforma oświaty „po polsku” czyli o tym jak rząd posyła sześciolatki do szkół

2011, s. 138, cena: 20,00 zł

ISBN 978-83-62828-16-6

 

 

 

Książka Roberta Pawlaka jest przemyślaną, osadzoną w dobrze uzasadnionych ramach teoretycznych, propozycją wydawniczą zawierającą interesujące ustalenia empiryczne. Ponadto, odnosi się do aktualnych, można powiedzieć „gorących”, problemów polityki edukacyjnej... Może ona znaleźć czytelników motywowanych w dwojaki sposób. Tych, którzy interesują się polityką edukacyjną lub historią reform oświatowych zainteresuje merytoryczna warstwa książki. Natomiast tych, którzy szukaliby rzetelnie przeprowadzonych empirycznych badań jakościowych zainteresuje warstwa metodologiczna.

Z recenzji dr hab., prof. APS Janusza Gęsickiego

 

 

Ofiary chroniczne okładkaPospiszyl Irena


Ofiary chroniczne – przypadek czy konieczność


2003, s. 196, cena: 20,00 zł
ISBN 83-87079-85-5

 

 

 

Wyniki badań autorki weryfikują obiegowe poglądy na temat skutków doświadczanych porażek. Autorka dokonuje typologii ofiar, odkrywa mechanizmy stawania się ofiarą, strategie obronne, cechy podatności wiktymizacyjnej.

 

Oświata i szkolnictwo 1 okładka

Poznański Karol
Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831 - 1869. Lata zmagań i nadziei. T. I. Przebudowa systemu szkolnictwa i wychowania w Królestwie Polskim w latach 1831-1839
2001, s. 192, cena: 28,00 zł
ISBN 83-87079-56-1

 

Ośiwata i szkolnictwo 2 okładka

Poznański Karol

Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831 - 1869. Lata zmagań i nadziei. T. II. Szkoły rzemieślniczo – niedzielne
2001, s. 156, cena: 28,00 zł
ISBN 83-87079-62-6

 

Oświata i szkolnictwo 3

Poznański Karol

Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831 - 1869. Lata zmagań i nadziei. T. III. Polityka oświatowa caratu w latach 1834-1861
2001, s. 302, cena: 40,00 zł
ISBN 83-87079-99-5

 

Motywem przewodnim cyklu jest walka caratu ze szkołą polską i polskimi tradycjami edukacyjnymi, ukazana głównie na podstawie polskich i rosyjskich źródeł archiwalnych.

Wybrane zagadnienia 2 okładkaPoznański Karol

Wybrane zagadnienia z historii wychowania, 2

2009, s. 248, cena: 24,00 zł

ISBN 978-83-89600-31-8

 
Tekst podręcznika jest skondensowaną formą prowadzonych przeze mnie wykładów z historii wychowania dla studentów I roku studiów pedagogicznych. Pod względem chronologii uwzględnia tylko najważniejsze – jak się wydaje – zagadnienia z dziejów wychowania i myśli pedagogicznej w Polsce na tle dziejów powszechnych od zmierzchu epoki renesansu, a więc od końca XVI w., aż po współczesność, czyli do wybuchu II wojny światowej. Nasza edukacja dorastających pokoleń, dzieci i młodzieży, podobnie jak w latach wcześniejszych, tak w czasach nowożytnych i najnowszych, otwarta była na te wszystkie nowe prądy i kierunki kształcenia i wychowania, jakie rozwijały się w Europie w kontekście zachodzących w niej przemian społecznych, politycznych i ekonomicznych, które na gruncie polskim przybierały nieco inne kształty, ale najczęściej były doskonale czytelnym świadectwem naszego bliskiego związku z głównymi nurtami europejskiej pedagogiki i otwarciem na wszelkie nowości, jakie sprzyjać miały postępowi w doskonaleniu jakości kształcenia i wychowania na wszystkich szczeblach i na różnych poziomach krajowej edukacji.

(Ze wstępu)

 

Pedagogika resocjalizacyjna okładkaPytka Lesław


Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne (wydanie 6)


2005, s. 432, cena: 40,00 zł
ISBN 83-89600-16-1

 


Podręcznik akademicki z zakresu pedagogiki resocjalizacji i kryminologii. Adresowany jest także do profesjonalistów zajmujących się zagadnieniami prewencji społecznej, kuratelą i pracą socjalną z grupami ryzyka społecznego. Autor przedstawia również strukturę i funkcje współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w kontekście nauk społecznych.

 

 

Znaczenie stylu okładka

Sawicka Maryla

Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię

2010, s. 184, cena: 32,00 zł

ISBN 978-83-89600-89-9

 

 

Przegląd badań zaprezentowany w części teoretycznej monografii pokazał brak naszej wiedzy o tym, które z elementów kontaktu z pacjentem mają decydujące znaczenie dla efektów leczenia, radzenia sobie przez niego z chorobą i jej konsekwencjami jego funkcjonowania społecznego. Stąd pomysł dr Sawickiej na podjęcie badań nad stylem terapeutycznym, charakteryzującym lekarzy psychiatrów i jego wpływem na efekty leczenia osób chorych na schizofrenię. Tego rodzaju badania są stosunkowo nieliczne. Częściej badani są chorzy i ich właściwości, znacznie rzadziej osobowe właściwości psychiatrów i ich znaczenie dla efektów leczenia chorych.

Z recenzji prof. dr hab. Jana Czesława Czabały

 

Wokół edukacji okładka

Szumski Grzegorz, Firkowska-Mankiewicz (współpraca)

Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych

2010, s. 239, cena: 35,00 zł

ISBN 978-83-89600-98-1

 

 

Teoretyczne przesłanki prezentowanych w tej pracy badań znajdują się w, toczącej się w światowej pedagogice specjalnej, dyskusji wokół terminu „edukacja włączająca”. Niniejsza książka powstała przede wszystkim z przekonania, że niesegracyjne kształcenie niepełnosprawnych ma doniosłe implikacje teoretyczne. Praca dostarcza także dość obszernych informacji na temat aktualnego stanu kształcenia uczniów z lekka niepełnosprawnością intelektualną na pierwszym etapie szkoły podstawowej.

 

Ćwiczenia usprawniające okładka

Strachalska Bożena

Ćwiczenia usprawniające aktualizację wyrazów w mowie osób z afazją

2009, s. 56 + 62 karty z rysunkami, cena: 63,00 zł

ISBN 978-83-89600-63-9

 

 

Dr Bożena Strachalska jest absolwentką (1969) polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach rozpoczęła pracę w Pracowni Badania Mechanizmów Mowy Zakładu Językoznawstwa Instytutu Języka Polskiego PAN w Warszawie. Poznawała tam zagadnienia afatycznych zaburzeń mowy oraz zasady i metody pracy nad wznawianiem słownego porozumiewania się u osób z afazją. Przez kilka lat uczestniczyła w seminariach afazjologicznych prowadzonych przez prof. M. Maruszewskiego, jednego z twórców polskiej neuropsychologii. W 1990 roku obroniła w IJP PAN pracę doktorską Afatyczne zakłócenia formacji słowotwórczych napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. H. Mierzejewskiej. Od 1993 roku pracuje w Zakładzie Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Oprócz zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzi zajęcia logopedyczne z osobami z afazją. Jest autorką artykułów o zakłóceniach słowotwórczych w afazji oraz o pracy reedukacyjnej. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia właściwego doboru materiału językowego do zajęć z osobami z afazją. Niniejszy Zbiór ćwiczeń jest wynikiem doświadczeń zgromadzonych w trakcie długiej pracy terapeutycznej i przemyśleń językoznawcy-afazjologa.

 

Polska Pani okładkaTomasik Ewa


„Polska Pani z Lampą”. Janina Doroszewska. Człowiek i dzieło


2001, s. 256, cena: 27,00 zł
ISBN 83-87079-51-0

 

 

 

Książka ma za zadanie przybliżyć postać profesor Janiny Doroszewskiej, która zapisała się w historii PIPS-u wieloma zasługami organizacyjnymi i znacznym dorobkiem naukowym. Była twórczynią działu przewlekle chorych i kalekich w PIPS-ie, wicedyrektorką Instytutu w latach 1963–1970, najbliższą przyjaciółką i spadkobierczynią spuścizny po Marii Grzegorzewskiej. Autorka wykorzystała w pracy materiały archiwalne PAN, pamiątkową korespondencję Janiny Doroszewskiej z Różą Elżbietą Czacką, założycielką Lasek, świadectwa rodziny, uczniów, współpracowników i znajomych. Dokonała również merytorycznej charakterystyki najważniejszych dokonań naukowych Janiny Doroszewskiej i jej poglądów pedagogicznych oraz cech osobowościowych.

 

Marii Grzegorzewskiej listy okładkaTomasik Ewa


Marii Grzegorzewskiej listy do przyjaciół


2002, s. 304, cena: 28,00 zł


ISBN 83-87079-78-2

 


Zbiór listów Marii Grzegorzewskiej, przedstawiony w kolejności chronologicznej – od I wojny, poprzez międzywojnie, II wojnę, aż do śmierci Grzegorzewskiej. Prezentowane tu są listy do przyjaciół, znajomych i rodziny.

 

 

Psychologia rozoju okładka

Weigl Barbara (red.)

Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka

2012, s. 178, cena: 25,00 zł

ISBN 978-83-62828-14-2

 

 

Książka jest znakomitym przykładem wykorzystania wiedzy teoretycznej dla formułowania refleksji i umiejętności potrzebnych do jej wykorzystania do oddziaływań praktycznych. Dotyczy wprawdzie tylko dwóch obszarów psy­chologii: psychologii rozwoju i podstawowych umiejętności pomagania, ale – mam nadzieję – jest zapowiedzią dalszych tomów poświęconych innym dziedzinom psychologii.

Całość monografii pomyślana jest jako zbiór ćwiczeń dla studentów, ale także, jak piszą autorki, może być źródłem pomysłów w przekazywaniu wiedzy psychologicznej rodzicom, nauczycielom czy uczniom. Większość ćwiczeń jest poprzedzana lekturą publikacji naukowych, opisujących najważniejsze prawi­dłowości wyjaśniające omawiane zjawisko. Same ćwiczenia są pomyślane jako stymulacja studentów do uczenia się przekształcania wiedzy teoretycznej w praktyczne działania, ale także do tworzenia nowych pytań i formułowania nowych hipotez wyjaśniających taki a nie inny przebieg oddziaływań. Interaktywność, aktywność studentów, dyskurs w poszukiwaniu rozumienia zjawisk psychologicznych są podstawową zaletą tych ćwiczeń.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Czesława J. Czabały

 

Wybrane problemy demokracji okładkaWielecki Krzysztof (red.)

 

Wybrane problemy demokracji i podmiotowości

 

2010, s. 170, cena: 28,00 zł

ISBN 978-83-62828-23-4

 

 

Wielkie przemiany cywilizacyjne dzisiejszego świata sprawiają, że kwestie podmiotowości i demokracji stawiane są jako jedno z najpoważniejszych zadań dla filozofów, socjologów, politologów i – oczywiście – praktyków polityki. Istnieje coraz obfitsza literatura, zwłaszcza na temat kryzysu demokracji, trwają ożywione debaty o tych problemach na wszystkich liczących się uczelniach całego świata. Dyskurs na ten temat trwa również w Unii Europejskiej. Trzeba jednak stwierdzić, że jest on prawie nieobecny w Polsce, zwłaszcza w praktyce życia politycznego naszego kraju. Uznaliśmy zatem za bardzo potrzebne być wśród tych, którzy i u nas próbują inicjować taką dyskusję. Wynikiem tego zamiaru jest oddawana właśnie do rąk Czytelników publikacja.

 

choroba niepełnosprawność okładkaZasępa Ewa (red.)

Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich - w teorii i w badaniach

 

2010, s. 400, cena: 40,00 zł

ISBN 978-83-89600-88-2

 

 

Monografia składa się z czterech części: teoretycznych rozważań nad problematyką choroby, niepełnosprawności i cierpienia, opisów percepcji swojej choroby i sposobów radzenia sobie z choroby, opisów doświadczania własnej niepełnosprawności i postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Kilkudziesięciu autorów, bardzo kompetentnych, analizuje różne aspekty choroby i związane z nią doświadczenia osób chorych - doświadczenia cierpienia i zagrożenia i doświadczenia ograniczeń w relacjach z innymi ludźmi [...]. Całość monografii jest bardzo dobrze zaplanowana. Poszczególne jej rozdziały pokazują wielorakość problemów wynikających z choroby, niepełnosprawności i towarzyszącego mu cierpienia. Problemów egzystencjalnych, etycznych i humanitarnych. Problemów widzianych z perspektywy doświadczonych chorobą i niepełnosprawnością. I wreszcie problemów, jakie choroba i doświadczenie cierpienia oraz ograniczeń funkcjonowania stwarzają dla otoczenia zewnętrznego, rodziny i całych grup społecznych [...].

 

Jakość życia okładkaZasępa Ewa, Wołowicz Agnieszka

 

Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

 

2010, s. 210, cena: 31,50 zł

ISBN 978-83-62828-06-7

 

 Przedstawiona praca poświęcona jest rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. W szczególności celem podjętych badań było scharakteryzowanie obiektywnej i subiektywnej jakości życia tych rodzin. Pierwsze koncepcje jakości życia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz prowadzone badania poświęcone tym kwestiom mają swój początek w latach 90. XX wieku. Do ich rozwoju przyczyniły się wyniki prac dotyczących jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także wzrost znaczenia pracy zgodnie z zasadą pomocy zorientowanej na rodzinę. Poznanie doświadczeń wszystkich członków rodziny i rodziny jako całości w różnych aspektach życia jest ważne w pracy wspierającej funkcjonowanie i rozwój tak osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i całej rodziny.

Koncepcja jakości życia rodziny uwzględnia nie tylko doświadczenia i sposób funkcjonowania poszczególnych członków rodziny, ale doświadczenia, potrzeby i problemy wszystkich członków rodziny, a także rodziny jako całości. Poza tym, można w dużym stopniu określić wzajemny wpływ na siebie członków rodziny, a szczególnie wpływ niepełnosprawności dziecka i jego potrzeb na funkcjonowanie pozostałych osób.

 

Zaburzenia behawioralne okładka

Zasępa Ewa

Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną

 

2011, s. 384, cena: 42,00 zł

ISBN 978-83-62828-06-7

 

 

Zaburzenia zachowania i związane z nimi reakcje emocjonalne mogą stanowić dość częste i niełatwe do oceny przeszkody w integracji i przystosowaniu społecznym. Dr Zasępa uwzględniła najbardziej wartościowe źródła w swej pracy, dokonując ich krytycznej analizy i starając się dotrzeć do tych danych, które mogą stanowić podstawę podjętych przez nią badań. Przygotowała obszerny program badań, starając się uchwycić najbardziej istotne komponenty mające znaczenie dla prawidłowej oceny wspomnianych wyżej przejawów nieprzystosowania, a tym samym zdrowia psychicznego, jakie można oceniać za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi. [...] Praca wyróżnia się wielostronnością, bogactwem informacji w niej zawartych, nieprzeciętnie wysokim poziomem analizy ilościowej zebranych wyników. Podane w niej informacje, interpretacje, dyskusje i porównania z poglądami innych badaczy inspirują do dalszych poszukiwań badawczych.


                                                                         Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Gałkowskiego

[...] stanowi interesującą i oryginalną pracę badawczą, poszerzając, a czasami wręcz rewolucjonizując naszą wiedzę o funkcjonowaniu psychospołecznym osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Wskazuje na umiejętność zaplanowania przez autorkę samodzielnego, poprawnego metodologicznie badania, opartego na dogłębnej znajomości obecnego stanu wiedzy w interesującej ją dziedzinie oraz umiejętność przedyskutowania osiągniętych wyników i rzetelnego wyciągnięcia wniosków. [...] Reasumując, książka Ewy Zasępy jest niezwykle cenną lekturą zarówno dla studentów psychologii, medycyny, pedagogiki, jak i lekarzy, psychologów, pedagogów.

                                                                    Z recenzji prof. dr. hab. med. Tomasza Wolańczyka