EN

 

 Zasady współpracy z Wydawnictwem APS  reguluje:
Zarządzenie Rektora w sprawie finansowania procesu wydawniczego w Wydawnictwie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

 

Instrukcja przygotowania publikacji

dla Wydawnictwa APS

Wskazówki dla autorów

 

 1. Merytoryczne przygotowanie materiału dla Wydawnictwa:
  1. Tekst zasadniczy

a)      podział na rozdziały i podrozdziały powinien być stosowany konsekwentnie z oznaczeniem numeru rozdziału (podrozdziału) i jego tytułu; powinien być zgodny z przyjętą koncepcją organizacji treści książki;

b)      wyróżnienia merytorycznie uzasadnione, jednolite i konsekwentnie stosowane: pogrubienia (dla oznaczenia wyróżnianych symboli, fontów, pojęć itp. w pracach językoznawczych, matematycznych i in.), kursywa (dla tytułów, definiowanych pojęć, nowych terminów), rozspacjowanie (fragmenty tekstu nie dłuższe niż jeden wiersz, nie wolno spacjować dat), kapitaliki;

c)      cytaty należy opatrzyć cudzysłowami i w przypisie informacją o źródle, a dla oznaczenia opuszczeń używać znaku [...]; cytaty obszerniejsze zapisuje się od akapitu, wyodrębniając je z tekstu zasadniczego za pomocą podwójnej interlinii od góry i od dołu; cytaty tekstów tłumaczonych na język polski powinny być przytoczone zgodnie z najnowszymi polskimi przekładami wraz z podaniem źródła i nazwiskiem tłumacza;

d)     zapis nazw własnych, nazwisk, imion, nazw geograficznych itp. należy stosować wg zasad podanych w Uniwersalnym słowniku języka polskiego, t. 1–4, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, Nowym słowniku poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 i późniejsze i Nowym słowniku ortograficznym, red. E. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 i późniejsze;

e)      ilustracje, wykresy i mapy wraz z opisami należy przygotować oddzielnie, oznaczyć je numerem ewidencyjnym (kolejnym, także na opakowaniu ilustracji, a jeśli ilustracje będą przygotowane w formie elektronicznej, to nazwa pliku powinna być taka jak numer ewidencyjny użyty w tekście). W tekście należy oznaczyć tym numerem proponowane miejsce umieszczenia. Podpisy pod materiał ilustracyjny mogą być umieszczone w tekście lub wszystkie razem oddzielnie;

f)       tabele mogą być umieszczone w tekście lub oddzielnie, wówczas powinny być oznaczone numerem ewidencyjnym, symbol ten należy wprowadzić w proponowanym miejscu umieszczenia tabeli w tekście.

 

  1. Bibliografia

a)      numeracja w obrębie rozdziału lub całości pracy powinna być zgodna z przyjętą koncepcją książki;

b)      najczęściej umieszczamy na dole strony lub — jeśli zachodzi konieczność osobnego grupowania — na końcu rozdziału albo na końcu maszynopisu;

c)      notka bibliograficzna wg przykładu:

Nazwisko, I. (data). Tytuł (kursywą). (wyd. 2). Miejsce: Wydawca.

Nazwisko, I. (red.) (data). Tytuł (kursywą). (wyd. 2). Miejsce: Wydawca.

Nazwisko, I. (data). Tytuł (proste, jeśli rozdział w innej pracy). W: I. Nazwisko, Tytuł (kursywą). (s. xxx–yyy). Miejsce: Wydawca.

Nazwisko, I. (data). Tytuł (proste, jeśli w czasopiśmie). Tytuł czasopisma (kursywą), nr, xxx–yyy.

 

UWAGA – zapis może być zmieniony, ale jednolity dla całej pracy, do ustalenia z redakcją.

 

  1. Powołania w tekście:

(I. Nazwisko, data, s. xxx)

  1. Przypisy – spójne z Bibliografią:

  2. Transkrypcję nazwisk i tytułów z języków niełacińskich stosuje się wg zasad podanych w Uniwersalnym słowniku języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

  3. Indeksy osób, rzeczowy itp. powinny być uszeregowane alfabetycznie zgodnie z zasadami języka polskiego.

  4. Materiał ilustracyjny (zdjęcia, grafikę, mapy) należy umieścić w oddzielnych kopertach z informacją o zawartości, tj. numerze ewidencyjnym  oraz tytule; pliki z grafiką powinny być zamknięte, jeśli nie będą podlegać dalszej obróbce graficznej.

  5. Spis ilustracji i map powinien zawierać numer ewidencyjny, tytuł ilustracji lub mapy, nazwisko autora i/lub właściciela praw autorskich.

  6. Spis tabel powinien zawierać numer ewidencyjny, tytuł.

  7. Spis treści z wyraźnie zaznaczoną hierarchią tytułów i podtytułów powinien dokładnie odpowiadać tytułom rozdziałów i podrozdziałów zamieszczonym w tekście głównym.

  8. Strona tytułowa powinna zawierać nazwisko autora oraz tytuł w pełnym brzmieniu (wraz z ewentualnym podtytułem).

  9. Inne elementy przyjęte w koncepcji książki, np. słowniki terminów, klucze do ćwiczeń.

 

Za ostateczny termin złożenia pracy przez Autora lub Tłumacza uważa się datę dostarczenia ostatniego fragmentu dzieła i od tej daty obowiązują terminy oceny i kwalifikacji pracy podane w umowie autorskiej.

 

 

 1. Techniczne przygotowanie materiału dla Wydawnictwa:

a)      wydruk powinien być wykonany jednostronnie na papierze formatu A4 z zachowaniem marginesów: lewy 2 cm, prawy 3-4 cm, dolny i górny 2-2,5 cm oraz interlinii podwójnej (lub 1,5) jednakowej w całej pracy (dot. także przypisów i bibliografii)

b)      czcionka 11-12 pkt, preferowany Times New Roman lub Arial, jednakowa w całej pracy (dot. także przypisów i bibliografii), tekstu nie należy justować (powinien być dosunięty do lewego marginesu);

c)      całość tekstu, tj. wszystkie rozdziały, części pracy oraz materiały dodatkowe, należy opatrzyć numeracją ciągłą w takiej kolejności, w jakiej następują po sobie w publikacji;

d)     objętość przygotowanego tekstu ustalana jest na podstawie liczby znaków (1 arkusz autorski jest równy 40 000 znaków ze spacjami);

e)      materiał ilustracyjny należy opisać zgodnie z punktem A.1.e) oraz przekazać w formie uporządkowanej; dostarczony materiał ilustracyjny musi być zgodny ze spisem ilustracji; w przypadku przekazania materiału w formie elektronicznej na płycie lub slajdów autor jest zobowiązany dostarczyć wglądówki – skany lub czytelne odbitki ksero;

f)       wersja elektroniczna tekstu powinna być zapisana w jednym z następujących formatów: MS Word, RTF lub TeX/LATeX

g)      nośnik zalecany to płyta CD-R lub CD-RW opisana nazwiskiem autora, tytułem pracy i nazwą programu do edycji.