ZAPYTANIA OFERTOWE
Na wykonanie 12 opracowań dotyczących projektowanych rekomendacji zmian pozaprawnych proponowanych do wprowadzenia w 12 politykach publicznych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa“ współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;  Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Nr postępowania: 1/2017/POWER data: 11.04.2017
więcej...
zał. 1. Formularz oferty
zał. 2. Wykaz kadry, kwalifikacje i doświadczenie
zał. 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
zał. 4. Wzór umowy