Dotyczy postepowania 11/2016/POWER
W dniu 17.05.2016r. dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie analizy danych statystycznych i badawczych dot. sytuacji i położenia Osób Niepełnosprawnych w Polsce.
Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert  jest Zespół: J.Perek-Białas, J.Górniak, J.Szwed.


ZAPYTANIA OFERTOWE
Na wykonanie analizy danych statystycznych i badawczych dot. sytuacji i położenia Osób Niepełnosprawnych w Polsce, w tym stosowanych wskaźników i wypracowywanych na świecie standardów statystycznych jest konieczne dla stworzenia niezbędnego dla skutecznego wdrażania KPON instrumentarium statystycznego w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa“ współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;  Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Nr postępowania: 11/2016/POWER data: 09.05.2016
więcej...
zał. 1. Formularz oferty
zał. 2. Wykaz kadry
zał. 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
zał. 4. wzór umowy

 

ZAPYTANIA OFERTOWE
Na wykonanie analizy dokumentów dla potrzeb środowiskowych debat doradczo – programowych i opracowania narzędzi do ich przeprowadzenia w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa“ współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;  Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.
Nr postępowania: 01/2016/POWER data: 21.03.2016r.
Wykonanie analizy dokumentów dla potrzeb środowiskowych debat doradczo – programowych i opracowania narzędzi do ich przeprowadzenia.
I
a) Opracowanie omawiające problemy i trudności w realizacji wolności i praw człowieka przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
b) Scenariusz 5 godzinnej debaty środowiskowej
c) Kwestionariusz ankiety dla uczestnika debaty
więcej...
II
a) Opracowanie omawiające problemy i trudności w realizacji wolności i praw człowieka przez osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
b) Scenariusz 5 godzinnej debaty środowiskowej
c) Kwestionariusz ankiety dla uczestnika debaty
III
a) Opracowanie omawiające problemy i trudności w realizacji wolności i praw człowieka przez osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
b) Scenariusz 5 godzinnej debaty środowiskowej
c) Kwestionariusz ankiety dla uczestnika debaty
IV
a) Opracowanie omawiające problemy i trudności w realizacji wolności i praw człowieka przez osoby z niepełnosprawnością słuchu zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
b) Scenariusz 5 godzinnej debaty środowiskowej
c) Kwestionariusz ankiety dla uczestnika debaty
V
a) Opracowanie omawiające problemy i trudności w realizacji wolności i praw człowieka przez osoby głuchoniewidome zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
b) Scenariusz 5 godzinnej debaty środowiskowej
c) Kwestionariusz ankiety dla uczestnika debaty
VI
a) Opracowanie omawiające problemy i trudności w realizacji wolności i praw człowieka przez osoby z problemami zdrowia psychicznego zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami,
b) Scenariusz 5 godzinnej debaty środowiskowej
c) Kwestionariusz ankiety dla uczestnika debaty
VII
a) Opracowanie omawiające problemy i trudności w realizacji wolności i praw człowieka przez osoby z zaburzeniami ruchowymi zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
b) Scenariusz 5 godzinnej debaty środowiskowej
c) Kwestionariusz ankiety dla uczestnika debaty
VIII
a) Opracowanie omawiające problemy i trudności w realizacji wolności i praw człowieka przez osoby z zaburzeniami i urazami neurologicznymi zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
b) Scenariusz 5 godzinnej debaty środowiskowej
c) Kwestionariusz ankiety dla uczestnika debaty
IX
a) Opracowanie omawiające problemy i trudności w realizacji wolności i praw człowieka przez osoby z niepełnosprawnością wzroku zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
b) Scenariusz 5 godzinnej debaty środowiskowej
c) Kwestionariusz ankiety dla uczestnika debaty
X
a) Opracowanie omawiające problemy i trudności w realizacji wolności i praw człowieka przez osoby z chorobami przewlekłymi zagwarantowanych w Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
b) Scenariusz 5 godzinnej debaty środowiskowej
c) Kwestionariusz ankiety dla uczestnika debaty