EN

Strona główna Uczelnia Projekty Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy

Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

04-01-2019

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy”

projekt realizowany na podstawie umowy WND-POWR.03.01.00-00-U081/17

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

kierownik Projektu     dr Małgorzata Jabłonowska

termin realizacji         1.06.2018 - 30.09.2019

 

Celem projektu jest:

  1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  2. Podniesienie kompetencji 100 uczniów klas 2-3 SP ze szkół wiejskich oraz 100 uczniów klas 2-3 SP ze szkół miejskich w zakresie: myślenia  twórczego (kreatywności), ICT, umiejętności językowych oraz pracy zespołowej realizowanych w środowisku wyższej uczelni przez opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych popularyzujących osiągnięcia naukowe.
  3. Podniesienie kompetencji rodziców dzieci uczestniczących w projekcie w zakresie identyfikacji i wspierania zdolności i uzdolnień dziecięcych.

Projekt zakłada uczestnictwo dzieci w siedmiu ośmiogodzinnych spotkaniach warsztatowych, grze terenowej na terenie APS, wizycie w CNK oraz konferencji podsumowującej.  Ponadto projekt zakłada przygotowanie przez dzieci grupowych projektów o charakterze badawczym lub wdrożeniowym z obszaru nauk społecznych.

Projekt zakłada uczestnictwo rodziców wyrażające się wspieraniem działań uczniów prowadzących do osiągnięcia założonych celów oraz udział w jednorazowym szkoleniu.

Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołami, z których pochodzą dzieci uczestniczące w projekcie. Współpraca ma charakter merytoryczny i opiekuńczo-wychowawczy.

Uczniowie  uczestniczący w projekcie mają zapewniony posiłek oraz, w przypadku gdy szkoła w której się uczą znajduje się poza Warszawą transport , a w czasie zjazdów kilkudniowych nocleg.

Uczestnikami projektu będą dzieci z wiejskich (100 uczniów) i miejskich (100 uczniów) szkół podstawowych klas 2-3 z zachowaniem proporcji płci i zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Uczestnikami będą również rodzice uczestniczących  w projekcie dzieci.

Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Komunikat nr 1

W związku z rezygnacją jednej ze szkół miejskich, które zgłosiły się do projektu pt: Akademia Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy zostaje ogłoszony dodatkowy nabór uczestników.

Jednocześnie kierownik projektu zgodnie z §8.1 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu dodaje zapis §4.2a w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu o następującej treści: Rekrutacja dodatkowa dla szkół podstawowych z terenów miejskich trwa od 3 stycznia 2019 r. do 10 stycznia 2019 r.

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszenia szkoły

Wzory dokumentów

Aktualności

14-02-2019

Wyrazy współczucia

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktor Ewy Żabczyńskiej byłego pracownika naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni, niezwykle ceniona przez studentów i nauczycieli akademickich pozosta…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2