Akademia Pedagogiki Specjalnej jest państwową uczelnią pedagogiczną, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu APS

W latach 2005-2008 Akademia realizowała dwie edycje studiów podyplomowych współfinansowanych ze środków budżetu państwa i EFS z zakresu pedagogiki specjalnej w ramach projektu "Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu". Realizacja projektu pozwoliła nadać kwalifikacje zawodowe nauczycielom szkół ogólnodostępnych do prowadzenia zajęć lub przedmiotu z uczniami z niepełnosprawnością dla pięciu specjalności(I edycja-350 nauczycieli) i siedmiu specjalności (II edycja- 500 nauczycieli).

W latach 2005-2008 Akademia Pedagogiki Specjalnej uczestniczyła w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL: „Kluczowa rola gmin w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” oraz „Per linguas mundi ad laborem” (Przez języki świata do pracy).

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zakończyła realizację projektu: „Specjalizacja pierwszego stopnia w zawodzie pracownik socjalny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” ujęty w Planie Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zatrudnienie i integracja społeczna".

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zakończyła realizację projektu „Specjalizacja drugiego stopnia w zawodzie pracownik socjalny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zakończyła realizację projektu „Studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna dla pracowników socjalnych” - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” ujęty w Planie Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zatrudnienie i integracja społeczna".

Uczelnia zakończyła realizację projektu pt.: „Kompleksowy program doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
Okres realizacji: 05.01.2009 - 30.12.2012.
Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału dydaktycznego i organizacyjnego Akademii Pedagogiki Specjalnej dzięki zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia (poprzez koncentrację wokół usprawnienia zarządzania procesami dydaktycznymi), jak również doskonaleniu procesu kształcenia (zarówno pod względem kierunków i jak i treści oferty edukacyjnej).

Uczelnia zakończyła realizację projektu pt.: „Pedagogika specjalna - nowa specjalność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.
Celem projektu było wzmacnianie potencjału dydaktycznego uczelni poprzez:
•dostosowanie programu studiów na kierunku pedagogika specjalna do potrzeb rynku pracy poprzez dostosowanie programu studiów na kierunku pedagogika specjalna do potrzeb rynku pracy (przygotowanie i realizacja nowej specjalności - studia II stopnia);
•rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej w formie kształcenia ustawicznego (studia podyplomowe i zróżnicowane programowo kursy doskonalące przygotowujące nauczycieli szkół ogólnodostępnych do pracy z uczniami z niepełnosprawnością);
•podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej w celu podwyższania jakości nauczania przez stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających w zakresie nowych metod kształcenia (seminaria tematyczne dla młodych pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej);
•stworzenie warunków studentom niepełnosprawnym do korzystania z oferty edukacyjnej uczelni (opracowanie materiałów dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie seminariów dla pracowników Akademii na temat kształcenia studentów z niepełnosprawnością).
Okres realizacji: 01.08.2009 - 31.07.2013.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej zrealizowała projekt pt.: „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów ” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe”.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów z niepełnosprawnością) z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania.
Cele szczegółowe projektu stanowią
•Zwiększenie wiedzy nauczycieli nt. pierwszej pomocy przedmedycznej i umiejętności prowadzenia zajęć z tego obszaru tematycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczycieli
•Zwiększenie poziomu zainteresowania pierwszą pomocą wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
•Zwiększenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Okres realizacji: 01.11.2009 – 30.09.2011.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: ” Rozbudowa infrastruktury łączności elektronicznej i technologii komunikacyjnych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej zakończyła realizację projektu pt: „Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie  3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe
Okres realizacji 01.08.2010 – 31.10.2014
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  wraz z Partnerami Projektu:
1.Urzędem M.ST. Warszawy,
2.Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie,
3.Didasko s.j. J. P. Białobrzescy,
4.Organizacją Edukacja Pro Futuro Spółka z o.o. w Warszawie
5.Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku,
6.Warszawskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
zrealizowała projekt, którego celem było stworzenie nowego systemu organizowania i realizacji praktyk umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela.

https://praktyki.aps.edu.pl/

Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej zakończyła realizację projektu pt: „Psychologia kliniczna – nowy kierunek studiów podyplomowych w APS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Okres realizacji 01.01.2011 - 31.08.2012.
Celem ogólnym projektu było wzmocnienie potencjału Akademii Pedagogiki Specjalnej poprzez wdrożenie nowego kierunku studiów podyplomowych – Psychologia kliniczna w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 sierpnia 2012r.