Międzynarodowe Szkoły Letnie

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka organizuje, od 2006 r. Międzynarodowe Szkoły Letnie, do udziału w których zapraszani są młodzi pracownicy naukowi oraz naukowcy – pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy.

2017

11. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci - uchodźców i migrantów - teoria, badania, praktyka"

W dniach 7 - 16 września 2017 roku odbędzie się 11-ta Międzynarodowa Letnia Szkoła organizowana przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka pod tytułem: "Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci-uchodźców i migrantów - teoria, badania, praktyka".

Zapraszamy serdecznie absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii i antropologii oraz innych nauk społecznych, studentów studiów doktoranckich, nauczycieli akademickich i badaczy, których działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzatorska mieści się w obszarze problemowym Szkoły Letniej. Zapraszamy również praktyków, których działalność ogniskuje się wokół tematu podejmowanego w ramach tegorocznej Szkoły.   

Trzeci Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, Ósma Międzynarodowa Konferencja Korczakowska zatytułowania: “Otwarte okno – poczucie wolności", poświęcona działaniom na rzecz dzieci oraz 75-tej rocznicy śmierci Janusza Korczaka, Stefanii Wilczyńskiej oraz dzieci z sierocińca. Wydarzenie to jest współorganizowane przez: Rzecznika Praw Dziecka RP oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka (IKA). Partnerami są: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Program szkoły w przygotowaniu.

2016

10. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Współczesne problemy dziecka i dzieciństwa w społeczeństwach wielokulturowych - teoria, badania, praktyka", 15-24 września 2016 r., organizowana we współpracy z Wydziałem Edukacji Uniwersytetu J.J. Strossmayera w Osijeku /Chorwacja/

Baner Lszu2016

Miło nam poinformować, że tegoroczna Międzynarodowa Letnia Szkoła Katedry UNESCO otrzymała Honorowe Patronaty Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, International Janusz Korczak Association oraz M.A. Childhood Studies and Children's Rights.

Z uwagi na duże zainteresowanie ostatnią  9. Międzynarodową Letnią Szkołą organizowaną przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka, która poświęcona była readaptacji i reintegracji jako problemom dzieci-uchodźców, pragniemy kontynuować - w ujęciu badawczych, teoretycznych i praktycznych dociekań - tematykę dziecka funkcjonującego we „wrażliwych kontekstach” społeczeństw wielokulturowych. Interesuje nas w tym obszarze aktualna problematyka dziecka i dzieciństwa związana z nasilającymi się przepływami uchodźców i migrantów nie tylko w krajach Unii Europejskiej, lecz także w krajach Kaukazu, Półwyspu Arabskiego, Afryki i Azji Centralnej. Problematyka dotycząca społeczno-psychologicznego i pedagogicznego funkcjonowania dzieci we współczesnych wielokulturowych (doświadczanych nowej jakości procesami migracyjnymi) społeczeństwach wydaje się być szczególnie ważna dla badaczy, nauczycieli akademickich, polityków oświatowych, pedagogów, nauczycieli, praktyków oraz kadr związanych z procesami diagnozowania i szkolnej adaptacji dzieci odmiennych kulturowo w społeczeństwach przyjmujących. Równie ważne w wymiarze empirycznych i teoretycznych analiz są następstwa procesów: migracji, uchodźstwa, reemigracji odnoszące się do edukacji i komunikacji międzykulturowej w szkole i w środowiskach wspierających dziecko, przygotowania nauczycieli i pedagogów do pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo,  jak też do psychologicznego i pedagogicznego wsparcia dzieci w ponownej socjalizacji i integracji społecznej.

Współczesnym problemom dziecka i dzieciństwa w społeczeństwach wielokulturowych  chcemy przyjrzeć się przez pryzmat interdyscyplinarnej wymiany badawczych i praktycznych doświadczeń. Stąd do udziału w 10 Letniej Szkole zapraszamy absolwentów studiów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i antropologicznych oraz innych nauk społecznych i humanistycznych, doktorantów i młodych pracowników naukowych, których praca naukowo-badawcza i działalność praktyczna związana jest z problematyką dziecka, dzieciństwa lub dotyczy obszarów pokrewnych i ma swoje podłoże w środowiskach i społeczeństwach coraz bardziej różnicujących się kulturowo.

Program Szkoły Letniej obejmie wykłady, warsztaty, dyskusje, wizyty studyjne, indywidualne spotkania z pracownikami naukowymi oraz spotkania dyskusyjne dotyczące pracy badawczej uczestników i działań praktycznych przez nich realizowanych. Językiem szkoły jest język angielski.

Zespół:

Kurator Katedry 

prof. Adam Frączek

Koordynacja

dr Urszula Markowska-Manista

Organizacja

mgr Dominika Zakrzewska-Olędzka

Organizacja

mgr Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak

Raport Zdjęcia Program Formularz zgłoszenia

2015

9. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Readaptacyjne i reintegracyjne problemy dzieci uchodźców", 14-24 września 2015 r.

W dniach 14-24 września 2015 roku Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie organizuje 9. Międzynarodową Szkołę Letnią pt. „Readaptacyjne i reintegracyjne problemy dzieci uchodźców”  („Readaptation and reintegration  as problems of refugee children”). Dzieci od zawsze były narażone na uwikłanie w zbrojne konflikty świata dorosłych. Podczas kolejnej letniej szkoły odniesiemy się do trzech wymiarów sytuacji dzieci pozbawionych dzieciństwa: uwikłanych w role ofiar,  świadków i sprawców w konfliktach i wojnach długiego trwania (la longue durée) a mianowicie: sytuacji; psychologicznej i społecznej diagnozy problemów; praktyk wspierających pracy instytucji i organizacji pozarządowych oraz uwarunkowań możliwości powrotów dzieci do środowisk w których się wychowywały bądź środowisk nowych państw przyjmujących. W wykładach, warsztatach, wizytach studyjnych i seminariach prowadzonych w j.angielskim wezmą udział młodzi pracownicy naukowi i studenci z uniwersytetów oraz organizacji pozarządowych z Chorwacji, Gruzji, Kazachstanu, Niemiec, Rumunii, Włoch, Ukrainy, Sudanu Południowego oraz Polski. Problematyka Szkoły dotycząca społeczno-psychologicznego uwikłania dzieci we współczesne konflikty zbrojne i wojny świata dorosłych oraz następstwa  wspomnianych procesów jak też odnosząca się do psychologicznego i pedagogicznego wsparcia dzieci w ponownej socjalizacji i integracji społecznej wydaje się być szczególnie ważna we współczesnym świecie. Jest istotna z uwagi na to, że ogromny procent dzisiejszych migrantów i uchodźców stanowią dzieci – świadkowie, ofiary i sprawcy przemocy we współczesnych konfliktach i wojnach, funkcjonujące w literaturze jako ‘dzieci niewidoczne’, ‘dzieci bez miejsca’, dzieci bez dostępu do praw dziecka i człowieka.


Małyplakat Letnia Szkola 07 09 2015 Poziom

 1. Plakat
 2. Raport
 3. Zdjęcia
 4. Program
 5. Formularz zgłoszenia
 6. Informacja dla uczestników
 7. Informacja dla uczestników którzy nie otrzymają stypendium

2014

8. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Zachowania problemowe okresu dorastania - formy, uwarunkowania, zapobieganie", 15 - 25 września 2014 r., Warszawa

 

 1. ProgramBaner Szkola Letnia 2014
 2. Sprawozdanie
 3. Galeria zdjęć  

2013

7. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Psychologiczno-pedagogiczne wsparcie ucznia o zróżnicowanych potrzebach", 15-25 września 2013, Warszawa

 1. Program konferencji
 2. Sprawozdanie
 3. Galeria zdjęć

2012

6. Międzynarodowa Szkoła Letnia “Prawa dziecka – współczesne rozwiązania w świetle koncepcji pedagogicznych Janusz Korczaka”, 16 – 21 września 2012, Warszawa
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zorganizowała, z okazji 90–lecia istnienia Uczelni oraz Roku Janusza Korczaka, 6. Międzynarodową Szkołę Letnią “Prawa dziecka – współczesne rozwiązania w świetle koncepcji pedagogicznych Janusz Korczaka z wykładami (m.in. pan M. Michalak –Rzecznik Praw Dziecka, pani profesor B. Smolińska-Theiss-APS, pani H. Bortnowska-Fundacja Helisińska; pani Teresa Ogrodzińska –Fundacja J. A. Komeńskiego, pani Marta Ciesielska - Korczakianum), wizytami studyjnymi (m.in. gimnazjum i szkoła średnia kierowana przez panią K. Starczewską, Komitet Ochrony Praw Dziecka, - pani M. Kątna) oraz warsztatami. Uczestnikami byli, poza studentami i doktorantami APS, młodzi pedagodzy i psychologowie, pracownicy uczelni z Izraela, Tadżykistanu, Ukrainy, Iranu. Współorganizatorami wydarzenia były: Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe i Polskie Stowarzyszenia Janusza Korczaka.

 1. Program konferencji
 2. Galeria zdjęć

2011

Tematem V edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej były indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Turcji, Tajwanu. Uczestnicy zagraniczni otrzymali stypendia PK ds. UNESCO.

2010

IV Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana była z Zakładem Resocjalizacji. Uczestniczyli w niej Polacy i Bułgarzy.

2009

III Międzynarodowa Szkoła Letnia “ Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Różne perspektywy teoretyczne i rozwiązania praktyczne” , w której udział wzięli przedstawiciele Rosji, Ukrainy i Polski, organizowana była we współpracy z Zakładem Terapii Pedagogicznej.

2008

II Międzynarodowa Szkoła Letnia , w której wzięli udział specjaliści z Ukrainy, Rosji, USA i Polski, poświęcona była pedagogice Janusza Korczaka.

2006

I Międzynarodowa Szkoła Letnia “ Teoria I praktyka wychowania I kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną” organizowana była przy współpracy PFRON i Zakładu Terapii Pedagogicznej APS. Uczestniczyli w niej specjaliści z Białorusi, Rosji, Ukrainy – stypendyści PK ds. UNESCO oraz specjaliści polscy.