EN

Strona główna Uczelnia Katedra UNESCO Międzynarodowe Szkoły Letnie Katedry UNESCO

Międzynarodowe Szkoły Letnie Katedry UNESCO

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

16-02-2018

Międzynarodowe Szkoły Letnie

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka organizuje, od 2006 r. Międzynarodowe Szkoły Letnie, do udziału w których zapraszani są młodzi pracownicy naukowi oraz naukowcy – pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy.

2017

11. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci - uchodźców i migrantów - teoria, badania, praktyka"

W dniach 7 - 16 września 2017 roku odbędzie się 11-ta Międzynarodowa Letnia Szkoła organizowana przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka pod tytułem: "Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci-uchodźców i migrantów - teoria, badania, praktyka".

Zapraszamy serdecznie absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii i antropologii oraz innych nauk społecznych, studentów studiów doktoranckich, nauczycieli akademickich i badaczy, których działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzatorska mieści się w obszarze problemowym Szkoły Letniej. Zapraszamy również praktyków, których działalność ogniskuje się wokół tematu podejmowanego w jej ramach.

Baner Summer School 2017

Partnerzy:

Miło nam poinformować, że Partnerami tegorocznej Międzynarodowej Letniej Szkoły Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka są: Polski Komitet ds. UNESCO, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Polskie Forum Migracyjne, Fundacja dla Somalii, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie PRO HUMANUM, Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"  

Patroni:

Miło nam poinformować, że Honorowymi Patronami tegorocznej Międzynarodowej Letniej Szkoły Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka są: Polski Komitet ds. UNESCO, UNHCR Polska, Recznik Praw Dziecka, Recznik Praw Obywatelskich, International Janusz Korczak Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie im. J. Korczaka (IKA)), M.A. Childhood Studies and Children’s Right

Program Szkoły Letniej przewiduje bogaty wachlarz form: wykłady, wykłady z dyskusją, warsztaty, dyskusje, wizyty studyjne, indywidualne spotkania z badaczami i innymi ekspertami, prezentacje zainteresowań badawczych i praktycznych uczestników.

Wydarzenia towarzyszące:

  1. Warsztaty międzykulturowe: 5 września 2017, 10.00-15.00 (Sala Kanclerska). Program
  2. Prezentacja książki: Manfred Liebel, Urszula Markowska-Manista,  Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytywany (Children's rights in the context of interculturalism. Janusz Korczak revisited), Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017. Publikacja zrealizowana w ramach projektu “Polnisch – Deutsche wissenschaftliche Dialoge über Kinderrechte, Janusz Korczak und Migration / Polish- German academic dialogues about children’s rights, Janusz Korczak and migration”, numer 2016-07 finansowanego z grantu Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki / Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung na lata 2016 i 2017. Okładka

  3. Wystawa fotograficzna: THE KIDS OF EAST TIMOR ON THE ROAD FOR A BETTER FUTURE Experience from the field work in East Timor 2017, autorka: Slavena Ilieva

Językiem wszystkich aktywności, realizowanych w ramach Szkoły Letniej, jest język angielski. 

W tym roku gościmy u siebie przedstawicieli:  Albanii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Grecji, Gruzji, Izraela, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Somalii, Sudanu, Turcji oraz Ukrainy.

Kontakt: unescochair@aps.edu.pl

Wstępny program letniej szkoły

Program III Międzynarodowego KONGRESU Praw Dziecka

Wykładowcy i eksperci; organizatorzy; uczestnicy; wolontariusze

Plakat

Formularz zgłoszeniowy (rekrutacja zakończona)

Stypednia PK. ds UNESCO:

Jak co roku, stypednium pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, uczestnictwa w Międzynarodowej Letniej Szkole (w tym materiały oraz uroczystą kolację). 

Koszty podróży (w tym transfer z i na lotnisko/dworzec), wydania wizy oraz ubezpieczenia, pokrywa uczestnik z własnych pieniędzy.

Problematyka 11. Międzynarodowej Szkoły Letniej pt.: „International experiences in the area of  refugee and migrant children's adaptation - theory, research, praxis” ("Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci - uchodźców i migrantów - teoria, badania, praktyka"), która odbędzie się w dniach 7 - 16 września 2017 roku na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie dotyczy wymiany międzynarodowych doświadczeń związanych z naukowo-badawczymi i praktycznymi aspektami współczesnych problemów migracyjnych.

Tematyka została skoncentrowana wokół trzech kluczowych zagadnień:

 • teoretycznych przesłanek i wyzwań jakie dla badaczy i praktyków niesie współczesny kryzys migracyjny,
 • badań odnoszących się do sytuacji i potrzeb dzieci i młodzieży uchodźczej i migrującej oraz problemów ich adaptacji i integracji w krajach przyjmujących i tranzytowych,
 • praktyk związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży migrującej i uchodźczej oraz ich najbliższego środowiska.

Interdyscyplinarne spojrzenie na procesy adaptacji, integracji i edukacji migrantów i uchodźców - dzieci i młodzieży - w społeczeństwach  EU i poza EU umożliwi lepsze zrozumienie złożoności problemu i pozwoli na projektowanie kompleksowych rozwiązań prointegracyjnych oraz zmianę języka opisu (medialnego i dydaktycznego) na język wrażliwy kulturowo, uwzględniający prawo każdego człowieka do szacunku i godności jego osoby.

Jest to o tyle istotne, gdyż kryzys migracyjny rozumiemy również jako kryzys pracy psychologiczno-pedagogicznej i dydaktycznej kierowanej tak do większości (społeczeństw przyjmujących) jak i do przybywających - migrantów oraz uchodźców. Takie spojrzenie na kryzys wynika po pierwsze z  niewykorzystania potencjału i zasobów edukatorów i psychologów międzykulturowych. Z drugiej zaś odnosi się do dostrzegania szkodliwych społecznie praktyk integracyjnych, wdrukowanych w rytuały i obrzędy społeczności szkolnych oraz zauważalnej fragmentaryczności bądź nieobecności przygotowania i wsparcia międzykulturowego w tym psychologicznego dzieci, młodzieży i dorosłych do komunikacji i pracy w coraz bardziej różnicującym się społeczeństwie.  

Liczba uchodźców w Europie rośnie systematycznie od kilku lat, niemniej w 2015 roku w państwach Unii Europejskiej złożono rekordową liczbę przeszło 1,3 miliona wniosków o azyl[1].

Istotność problemu oraz jego charakter a także temperatura społecznego pseudodyskursu (tak w sakli mikro- makro i globalnej) stanowią istotne przesłanki podejmowania tej tematyki w interdyscyplinarnych zespołach międzynarodowych, gromadzących tak naukowców i badaczy jak i praktyków, których działania ogniskują się wokół zagadnień migracji i uchodźctwa. Stworzenie przestrzeni, neutralnej światopoglądowo i metodologicznie poprawnej, międzynarodowej debaty teoretyczno-badawczej i praktyki opartej na wiedzy (w tym akademickiej) jest w dobie kryzysu migracyjnego, który rozumiemy również jako kryzys wartości i postaw, umotywowane tak intelektualnie jak i utylitarnie.     

[1] Dane: raport Ph. Connor, Number of Refugees to Europe Surges to Record 1,3 Million in 2015 (Pew Research Center, August 2, 2016).

Tegoroczna Letnia Szkoła, w części swoich aktywności, połącznona jest z Trzecim Międzynarodowym Kongresem Praw Dziecka - Ósmą Międzynarodową Konferencją Korczakowską zatytułowaną: “Otwarte okno – poczucie wolności". Konferencja ta poświęcona jest działaniom na rzecz dzieci oraz 75-tej rocznicy śmierci Janusza Korczaka, Stefanii Wilczyńskiej oraz dzieci z sierocińca. Wydarzenie to jest współorganizowane przez: Rzecznika Praw Dziecka RP oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka (IKA). Partnerami są: Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.korczak2017.com/

2016

10. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Współczesne problemy dziecka i dzieciństwa w społeczeństwach wielokulturowych - teoria, badania, praktyka", 15-24 września 2016 r., organizowana we współpracy z Wydziałem Edukacji Uniwersytetu J.J. Strossmayera w Osijeku /Chorwacja/

Baner Lszu2016

Miło nam poinformować, że tegoroczna Międzynarodowa Letnia Szkoła Katedry UNESCO otrzymała Honorowe Patronaty Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, International Janusz Korczak Association oraz M.A. Childhood Studies and Children's Rights.

Z uwagi na duże zainteresowanie ostatnią  9. Międzynarodową Letnią Szkołą organizowaną przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka, która poświęcona była readaptacji i reintegracji jako problemom dzieci-uchodźców, pragniemy kontynuować - w ujęciu badawczych, teoretycznych i praktycznych dociekań - tematykę dziecka funkcjonującego we „wrażliwych kontekstach” społeczeństw wielokulturowych. Interesuje nas w tym obszarze aktualna problematyka dziecka i dzieciństwa związana z nasilającymi się przepływami uchodźców i migrantów nie tylko w krajach Unii Europejskiej, lecz także w krajach Kaukazu, Półwyspu Arabskiego, Afryki i Azji Centralnej. Problematyka dotycząca społeczno-psychologicznego i pedagogicznego funkcjonowania dzieci we współczesnych wielokulturowych (doświadczanych nowej jakości procesami migracyjnymi) społeczeństwach wydaje się być szczególnie ważna dla badaczy, nauczycieli akademickich, polityków oświatowych, pedagogów, nauczycieli, praktyków oraz kadr związanych z procesami diagnozowania i szkolnej adaptacji dzieci odmiennych kulturowo w społeczeństwach przyjmujących. Równie ważne w wymiarze empirycznych i teoretycznych analiz są następstwa procesów: migracji, uchodźstwa, reemigracji odnoszące się do edukacji i komunikacji międzykulturowej w szkole i w środowiskach wspierających dziecko, przygotowania nauczycieli i pedagogów do pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo,  jak też do psychologicznego i pedagogicznego wsparcia dzieci w ponownej socjalizacji i integracji społecznej.

Współczesnym problemom dziecka i dzieciństwa w społeczeństwach wielokulturowych  chcemy przyjrzeć się przez pryzmat interdyscyplinarnej wymiany badawczych i praktycznych doświadczeń. Stąd do udziału w 10 Letniej Szkole zapraszamy absolwentów studiów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i antropologicznych oraz innych nauk społecznych i humanistycznych, doktorantów i młodych pracowników naukowych, których praca naukowo-badawcza i działalność praktyczna związana jest z problematyką dziecka, dzieciństwa lub dotyczy obszarów pokrewnych i ma swoje podłoże w środowiskach i społeczeństwach coraz bardziej różnicujących się kulturowo.

Program Szkoły Letniej obejmie wykłady, warsztaty, dyskusje, wizyty studyjne, indywidualne spotkania z pracownikami naukowymi oraz spotkania dyskusyjne dotyczące pracy badawczej uczestników i działań praktycznych przez nich realizowanych. Językiem szkoły jest język angielski.

Zespół:

Kurator Katedry 

prof. Adam Frączek

Koordynacja

dr Urszula Markowska-Manista

Organizacja

mgr Dominika Zakrzewska-Olędzka

Organizacja

mgr Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak

Raport Zdjęcia Program Formularz zgłoszenia

2015

9. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Readaptacyjne i reintegracyjne problemy dzieci uchodźców", 14-24 września 2015 r.

W dniach 14-24 września 2015 roku Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie organizuje 9. Międzynarodową Szkołę Letnią pt. „Readaptacyjne i reintegracyjne problemy dzieci uchodźców”  („Readaptation and reintegration  as problems of refugee children”). Dzieci od zawsze były narażone na uwikłanie w zbrojne konflikty świata dorosłych. Podczas kolejnej letniej szkoły odniesiemy się do trzech wymiarów sytuacji dzieci pozbawionych dzieciństwa: uwikłanych w role ofiar,  świadków i sprawców w konfliktach i wojnach długiego trwania (la longue durée) a mianowicie: sytuacji; psychologicznej i społecznej diagnozy problemów; praktyk wspierających pracy instytucji i organizacji pozarządowych oraz uwarunkowań możliwości powrotów dzieci do środowisk w których się wychowywały bądź środowisk nowych państw przyjmujących. W wykładach, warsztatach, wizytach studyjnych i seminariach prowadzonych w j.angielskim wezmą udział młodzi pracownicy naukowi i studenci z uniwersytetów oraz organizacji pozarządowych z Chorwacji, Gruzji, Kazachstanu, Niemiec, Rumunii, Włoch, Ukrainy, Sudanu Południowego oraz Polski. Problematyka Szkoły dotycząca społeczno-psychologicznego uwikłania dzieci we współczesne konflikty zbrojne i wojny świata dorosłych oraz następstwa  wspomnianych procesów jak też odnosząca się do psychologicznego i pedagogicznego wsparcia dzieci w ponownej socjalizacji i integracji społecznej wydaje się być szczególnie ważna we współczesnym świecie. Jest istotna z uwagi na to, że ogromny procent dzisiejszych migrantów i uchodźców stanowią dzieci – świadkowie, ofiary i sprawcy przemocy we współczesnych konfliktach i wojnach, funkcjonujące w literaturze jako ‘dzieci niewidoczne’, ‘dzieci bez miejsca’, dzieci bez dostępu do praw dziecka i człowieka.


Małyplakat Letnia Szkola 07 09 2015 Poziom

 1. Plakat
 2. Raport
 3. Zdjęcia
 4. Program
 5. Formularz zgłoszenia
 6. Informacja dla uczestników
 7. Informacja dla uczestników którzy nie otrzymają stypendium

2014

8. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Zachowania problemowe okresu dorastania - formy, uwarunkowania, zapobieganie", 15 - 25 września 2014 r., Warszawa

 

 1. ProgramBaner Szkola Letnia 2014
 2. Sprawozdanie
 3. Galeria zdjęć  

2013

7. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Psychologiczno-pedagogiczne wsparcie ucznia o zróżnicowanych potrzebach", 15-25 września 2013, Warszawa

 1. Program konferencji
 2. Sprawozdanie
 3. Galeria zdjęć

2012

6. Międzynarodowa Szkoła Letnia “Prawa dziecka – współczesne rozwiązania w świetle koncepcji pedagogicznych Janusz Korczaka”, 16 – 21 września 2012, Warszawa
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka działająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zorganizowała, z okazji 90–lecia istnienia Uczelni oraz Roku Janusza Korczaka, 6. Międzynarodową Szkołę Letnią “Prawa dziecka – współczesne rozwiązania w świetle koncepcji pedagogicznych Janusz Korczaka z wykładami (m.in. pan M. Michalak –Rzecznik Praw Dziecka, pani profesor B. Smolińska-Theiss-APS, pani H. Bortnowska-Fundacja Helisińska; pani Teresa Ogrodzińska –Fundacja J. A. Komeńskiego, pani Marta Ciesielska - Korczakianum), wizytami studyjnymi (m.in. gimnazjum i szkoła średnia kierowana przez panią K. Starczewską, Komitet Ochrony Praw Dziecka, - pani M. Kątna) oraz warsztatami. Uczestnikami byli, poza studentami i doktorantami APS, młodzi pedagodzy i psychologowie, pracownicy uczelni z Izraela, Tadżykistanu, Ukrainy, Iranu. Współorganizatorami wydarzenia były: Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe i Polskie Stowarzyszenia Janusza Korczaka.

 1. Program konferencji
 2. Galeria zdjęć

2011

Tematem V edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej były indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Turcji, Tajwanu. Uczestnicy zagraniczni otrzymali stypendia PK ds. UNESCO.

2010

IV Międzynarodowa Szkoła Letnia organizowana była z Zakładem Resocjalizacji. Uczestniczyli w niej Polacy i Bułgarzy.

2009

III Międzynarodowa Szkoła Letnia “ Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Różne perspektywy teoretyczne i rozwiązania praktyczne” , w której udział wzięli przedstawiciele Rosji, Ukrainy i Polski, organizowana była we współpracy z Zakładem Terapii Pedagogicznej.

2008

II Międzynarodowa Szkoła Letnia , w której wzięli udział specjaliści z Ukrainy, Rosji, USA i Polski, poświęcona była pedagogice Janusza Korczaka.

2006

I Międzynarodowa Szkoła Letnia “ Teoria I praktyka wychowania I kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną” organizowana była przy współpracy PFRON i Zakładu Terapii Pedagogicznej APS. Uczestniczyli w niej specjaliści z Białorusi, Rosji, Ukrainy – stypendyści PK ds. UNESCO oraz specjaliści polscy.

Aktualności

21-05-2018

REKRUTACJA 2018/2019

UWAGA - REKRUTACJA 2018/2019 Zapisy kandydatów w NOWYM SYSTEMIE REJESTRACJI rozpoczną się w dniu 4 czerwca 2018! Osoby zainteresowane rekrutacją na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jed…
25-04-2018

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie z Książką "Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej" (Scholar, 2018) pod redakcją Zuzanny Bogumił i Andrzeja Szpocińskiego 23 maja (środa) o godzinie 15.…
21-05-2018

Sytuacja migrantek i uchodźczyń - WARSZTAT

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie "Sytuacja migrantek i uchodźczyń", który poprowadzi Pani Joanna Subko z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztat odbędzie się 4 czerwca 2018 roku w sali …