EN

Strona główna Uczelnia Katedra UNESCO

Katedra UNESCO

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej

11-09-2020

Katedra UNESCO powołana została na mocy porozumienia zawartego 13 października 2004 r., pomiędzy UNESCO - Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej

Zespół:

dr hab. Anna Odrowąż-Coates prof. APS - Kustosz Katedry
Prof. nadzwyczajna w Katedrze Pedagogiki Społecznej (Letnia Szkoła UNESCO, Konferencja RC25 ISA)

dr Marcin Szostakowski - Asystent Administracyjny

Katedra jest strukturą uczelnianą o otwartej formule, do której włączani są pracownicy innych Katedr (m.in. Katedry Pedagogiki Społecznej) i Zakładów APS, wolontariusze oraz stażyści, stosownie do prowadzonych działań organizacyjnych i projektów badawczych.

 Znajdź nas na FB!

WOLONTARIUSZE W KATEDRZE UNESCO

mgr Aleksandra Drążkiewicz - Kierownik wolontariuszy

mgr Claudia Chovgrani

Veronique Ebana

mgr Paulina Kamińska-Diduszko 

dr Tatiana Kanasz

mgr Zbigniew Małysz

mgr Katarzyna Odyniec

mgr Magdalena Roszak

mgr Katarzyna Szolc

mgr Małgorzata Agnieszka Zambrowska

mgr Edyta Żebrowska

Współpracujący badacze

dr Ewa Lewandowska - edukacja wczesnoszkolna - Project Lead -  International Conference on “Janusz Korczak's Pedagogical Ideas: Framing the future of a respectful world for children and their rights.” University of Patras, Greece 24-25.10.2019

dr Marta Bielawska - pedagog specjalny (edukacja włączająca)

mgr Lidia Kurcinska - pedagog

mgr Alfred Tuci - język albański

dr Dominika Zakrzewska-Olędzka - język hebrajski

Basia Vucic, doktorantka UCL - Chairperson for Australian Korczak Association

Katedra UNESCO - prezentacja

Katedra UNESCO - prezentacja na forum Instytutu Psychologii APS (22 marca 2017 roku)

Informacja o Katedrze UNESCO na stronie PK ds. UNESCO (piąta w kolejności Katedra na stronie) 

Adres:
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40; pokój nr 1110/1111; budynek A, 1. piętro
02-353 Warszawa
unescochair@aps.edu.placoates@aps.edu.pl

Adres uczelni macierzystej:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka  40
02-353 Warszawa
Tel. (48 22) 589-36-00; Fax. (48 22) 658-11-18
aps@aps.edu.pl


2019

Dzięki wspólnemu wysiłkowi katedr UNESCO na Uniwersytecie Marii Grzegorzewskiej (APS) i La Universidad Iberoamericana (UNIBE) z siedzibą w Santo Domingo w Republice Dominikańskiej, zostało nawiązane formalne porozumienie o przyjaźni i współpracy.


 

2014-2018

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking - UNITWIN/UNESCO CHAIRS) powstał w 1992 r. Celem programu jest wspomaganie rozwoju  badań naukowych, kształcenia  oraz rozwój współpracy między uczelniami wyższymi poprzez tworzenie sieci instytucji  naukowych działających w priorytetowych dla UNESCO dziedzinach.

Katedra UNESCO Pedagogiki Społecznej im. Janusza  Korczaka powstała w roku 2004, w wyniku podpisania umowy między Dyrektorem Generalnym UNESCO, a Rektorem Akademii.

Szeroki zakres badań i działalność Katedry w zakresie rozwoju dzieci dały impuls do zmiany jej nazwy na:

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

Działalność Katedry UNESCO im. Januisza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka zgodna jest z priorytetami UNESCO w obszarze nauk humanistycznych i społecznych i koncentruje się wokół wyzwań współczesnego świata, zdefiniowanych w Celach Zrównoważonego Rozwoju. Tematyka organizowanych wydarzeń dotyczy zrównoważonego rozwoju, różnorodności kulturowej, praw człowieka (praw dziecka), międzykulturowości, psychologii i pedagogiki międzykulturowej, jak również współczesnych wyzwań psychologii, pedagogiki i socjologii.

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe, jej reprezentanci uczestniczą w konferencjach, seminariach, debatach i wizytach studyjnych – w kraju i za granicą. Od 2006 r. Katedra organizuje Międzynarodowe Szkoły Letnie dla młodych pracowników naukowych, doktorantów i praktyków, zajmujących się problematyką rozwoju i dobrostanu dziecka.

Ważnym obszarem działalności Katedry jest międzynarodowa współpraca, tak w obszarze interdyscyplinarnych badań naukowych jak i międzynarodowych aktywności dydaktycznych.


 PARTNERZY KATEDRY:

  1. International Janusz Korczak Association

  2. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO i Dziekan Wydziału Edukcji Uniwersytetu J.J. Strossmayera w Osijeku (Faculty of Education in Osijek at J.J. Strossmayer University of Osijek (Croatia)  podpisali, w styczniu 2016 roku, porozumienie o współpracy.

  3. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO oraz Rektor APS Prof. Stefan Kwiatkowski podpisali z Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusz Korczaka - Panią Barbarą Sochal porozumianie o współpracy. Wydarzenie to miało miesce w dniu 15 września 2016 roku, podczas uroczystego otwarcia Jubileuszowej 10-tej Międzynarodowej Letniej Szkoły UNESCO, której partnerem było Polskie Stowarzyszenie im. Janusz Korczaka. List intencyjny jest efektem owocnej i długiej wspólpracy obu instytucji i ma na celu intensyfikację wspólnych działań w przyszłości.

Katedra UNESCO im. J. Korczaka  jest jednym z Członków Stowarzyszonych w ramach Sieci CREAN: http://crean-network.org/index.php/membership/members