Logo Nowe 2

Katedra UNESCO powołana została na mocy porozumienia zawartego 13 października 2004 r., pomiędzy UNESCO - Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.


Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka
Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

  • W związku z planowanymi działaniami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi, Katedra  poszukuje partnerów wśród innych Katedr UNESCO w Polsce.
  • Katedra pilnie poszukuje ambitnej/ ambitnego, zaangażowanej/ zaangażowanego, summiennej/ summiennego  studentki/studenta do prac wolonratryjnych na rzecz Katedry.

          Szczegóły dotyczące wymnagań, zadań i korzyści znajdują się tutaj

Zespół Katedry:

Kurator  Katedry: Profesor Adam Frączek

Adiunkt i Sekretarz naukowy: Dr Urszula Markowska-Manista

Adiunkt: Dr Monika Dominiak-Kochanek

Asystent: Mgr Dominika Zakrzewska-Olędzka (studentka studiów doktoranckich)

Sekretarz organizacyjny: Mgr Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak

Wolontariusz: Paulina Chmiel-Antoniuk (studentka studiów doktoranckich)

Katedra UNESCO - prezentacja

Katedra UNESCO - prezentacja na forum Instytutu Psychologii APS (22 marca 2017 roku)

Informacja o Katedrze UNESCO na stronie PK ds. UNESCO

Adres:
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40; pokój nr 3607; budynek C, 6-te piętro
02-353 Warszawa
unescochair@aps.edu.pl; adamfra35@gmail.com; umarkowska@aps.edu.pl

Adres uczelni macierzystej:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka  40
02-353 Warszawa
Tel. (48 22) 589-36-00; Fax . (48 22) 658-11-18
e-mail : aps@aps.edu.pl; strona www: www.aps.edu.pl

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking - UNITWIN/UNESCO CHAIRS) powstał w 1992 r. Celem programu jest wspomaganie rozwoju  badań naukowych, kształcenia  oraz rozwój współpracy między uczelniami wyższymi poprzez tworzenie sieci instytucji  naukowych działających w priorytetowych dla UNESCO dziedzinach.

Katedra UNESCO Pedagogiki Społecznej im. Janusza  Korczaka powstała w roku 2004, w wyniku podpisania umowy między Dyrektorem Generalnym UNESCO, a Rektorem Akademii.

Szeroki zakres badań i działalność Katedry w zakresie rozwoju dzieci dały impuls do zmiany jej nazwy na:

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka

Działalność Katedry UNESCO im. Januisza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka zgodna jest z priorytetami UNESCO w obszarze nauk humanistycznych i społecznych i koncentruje się wokół wyzwań współczesnego świata, zdefiniowanych w Celach Zrównoważonego Rozwoju. Tematyka organizowanych wydarzeń dotyczy zrównoważonego rozwoju, różnorodności kulturowej, praw człowieka (praw dziecka), międzykulturowości, psychologii i pedagogiki międzykulturowej, jak również współczesnych wyzwań psychologii, pedagogiki i socjologii.

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe, jej reprezentanci uczestniczą w konferencjach, seminariach, debatach i wizytach studyjnych – w kraju i za granicą. Od 2006 r. Katedra organizuje Międzynarodowe Szkoły Letnie dla młodych pracowników naukowych, doktorantów i praktyków, zajmujących się problematyką rozwoju i dobrostanu dziecka.

Ważnym obszarem działalności Katedry jest międzynarodowa współpraca, tak w obszarze interdyscyplinarnych badań naukowych jak i międzynarodowycch aktywności dydaktycznych.


 PARTNERZY KATEDRY:

  1. International Janusz Korczak Association

  2. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO i Dziekan Wydziału Edukcji Uniwersytetu J.J. Strossmayera w Osijeku (Faculty of Education in Osijek at J.J. Strossmayer University of Osijek (Croatia)  podpisali, w styczniu 2016 roku, porozumienie o współpracy.

  3. Prof. Adam Frączek - Kurator  Katedry UNESCO oraz Rektor APS Prof. Stefan Kwiatkowski podpisali z Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusz Korczaka - Panią Barbarą Sochal porozumianie o współpracy. Wydarzenie to miało miesce w dniu 15 września 2016 roku, podczas uroczystego otwarcia Jubileuszowej 10-tej Międzynarodowej Letniej Szkoły UNESCO, której partnerem było Polskie Stowarzyszenie im. Janusz Korczaka. List intencyjny jest efektem owocnej i długiej wspólpracy obu instytucji i ma na celu intensyfikację wspólnych działań w przyszłości.